Biyernes, Enero 21, 2022

January 21, 2022

Play

Paggunita kay Santa Agnes, dalaga at martir

1 Samuel 24, 3-21
Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

Poon, kami’y kaawaan,
at lagi mong kahabagan.

Marcos 3, 13-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Agnes, Virgin and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 24, 3-21

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng tatlunlibong Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa Bundok ng Mailap na Kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, “Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na, ‘Ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo.’” Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuutan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya’y inusig ng kaniyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, “Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang.” At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito nama’y nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad.

Nang malayu-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, “Mahal kong hari!” Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, “Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo ‘yon. Nang kayo’y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya’y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito’y napiraso ko sa inyong kasuutan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, ‘Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama,’ ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako’y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas! Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaaalam tungkol sa usapang ito, at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo.”

Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, “David, anak ko, ikaw nga ba iyan?” At siya’y nanangis. Sinabi pa ni Saul, “Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito’y pinatunayan mo ngayon; hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

Poon, kami’y kaawaan,
at lagi mong kahabagan.

Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag;
sa ‘yo lumalapit upang ako ay maligtas,
pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak,
ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas.

Poon, kami’y kaawaan,
at lagi mong kahabagan.

Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan,
ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan,
magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik,
ang lahat ng kaaway ko’y lubos niyang magagahis;
ang tapat n’yang pagmamahal at matatag na pag-ibig,
ihahayag ito ng Diyos, sa aki’y di ikakait.

Poon, kami’y kaawaan,
at lagi mong kahabagan.

Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantuga’t
dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan!
Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan,
nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan.

Poon, kami’y kaawaan,
at lagi mong kahabagan.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 13-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umahon si Hesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasa-kasama niya, suguing mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya: si Simon na tinagurian niya ng Pedro; si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, sila’y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihi’y mapupusok; sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo; si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 19, 2022 at 5:32 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang hidwaan sa pagitan ni Haring Saul at David dahil sa inggit ng hari tungo sa batang heneral na pinarangalan ng tao sa pagtalo ng mga Filisteo. Kaya’t silang dalawa kasama ang kani-kanilang kawal ay nagsilong sa isang yungib upang abangan ang isa. Nang si Saul ay nakatulog sa yungib, balak na sana na ipaslang siya ni David. Subalit nang maputol niya ang manta nito, hindi na niya itinuloy ang kanyang balak. Nang matunton nito ni Haring Saul, agad silang nag-usap, at umiyak pa ang una dahil nakilala niya ang presensiya ng Diyos kay David.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad. At ipinangalan niya sila bilang mga “Apostol”. Maraming tagasunod ang Panginoon, subalit tumawag siya ng 12 alagad upang maging mga Apostol. Sila ang magiging mga malapit at direktang saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos.

Kung titignan po natin ang pinagmulang hanapbuhay ng mga Apostol, hindi sila mga hari, prinsipe, mayayaman, o pulitiko, kundi mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayang naghahanap-buhay katulad ng pangingisda, pag-aanluwagi, pag-aaral ng batas ng Hudaismo, pag-aalsa laban sa imperyong Romano, atbp. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili pa rin sila ni Hesus. Alam ng Panginoon sila ang magtatawag ng mga manghahasik para sa anihan ng Kaharian ng Diyos. At sa simbolismo ng Bibliya, ang 12 Apostol ni Kristo ay tumutupad sa 12 Tribo ng Israel sa Lumang Tipan.

Ang mga Apostol ay nagsisilbing 12 tribo ng panibagong Israel: ang Simbahan. Kaya ang Simbahan ay itinatag ni Kristo sa pundasyon ng pangnagaral at Tradisyong ipinamana ng mga Apostol. Kaya katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad. At ipinangalan niya sila bilang mga “Apostol”. Maraming tagasunod ang Panginoon, subalit tumawag siya ng 12 alagad upang maging mga Apostol. Sila ang magiging mga malapit at direktang saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos.

Kung titignan po natin ang pinagmulang hanapbuhay ng mga Apostol, hindi sila mga hari, prinsipe, mayayaman, o pulitiko, kundi mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayang naghahanap-buhay katulad ng pangingisda, pag-aanluwagi, pag-aaral ng batas ng Hudaismo, pag-aalsa laban sa imperyong Romano, atbp. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili pa rin sila ni Hesus. Alam ng Panginoon sila ang magtatawag ng mga manghahasik para sa anihan ng Kaharian ng Diyos. At sa simbolismo ng Bibliya, ang 12 Apostol ni Kristo ay tumutupad sa 12 Tribo ng Israel sa Lumang Tipan.

Ang mga Apostol ay nagsisilbing 12 tribo ng panibagong Israel: ang Simbahan. Kaya ang Simbahan ay itinatag ni Kristo sa pundasyon ng pangnagaral at Tradisyong ipinamana ng mga Apostol. Kaya katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

Edwin January 20, 2022 at 8:48 pm

Amen

Reply

Edward C Ramirez January 21, 2022 at 7:47 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Gina J Lavarias January 21, 2022 at 8:05 am

Papuri at Pasasalamat sa iyo Panginoong Hesukristo Amen

Reply

Francisco Azupardo January 21, 2022 at 8:21 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 21, 2022 at 9:31 am

Ano ang mga hamon at aral ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa binaggit ni David ang kanilang matandang kasabihan na “Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama”. Suriin mo ngayon ang iyong sarili. Masasabi mo ba na ikaw ay hindi masamang tao? Sinusunod mo ba ang mga kautusan? Wala ka bang nilalabag sa sampung utos ng Diyos? Kung ikaw sa palagay mo ay makasalang tao ay magsisi ka, humingi ng kapatawaran sa Diyos at sikapin ng matalikuran ang kasamaan, kamunduhan, paguging ganid at ang hindi pagpptawad sa kapatid o sa kaaway. At mapapanatag ang iyong kalooban sapagakat kalulugdan ka ni Hesus.

Ang atin nmang ebanghelyo ngayon ay ipinaalala na lahat tayo ay pari at propeta. Bukod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagmamahal sa kapwa natin ay may tungkulin din tayong ipalaganap ang Mabuting Balita katulad ng mga hinirang na apostoles. Paano? Nariyan ang social media na halos lahat ng tao ay nakatutok. Maraming online mass ma maaari mong ishare sa itong social media account. Bible verses na pwedeng ipost sa iyong account na sa palagay mo ay makakatulong sa mga nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Sa mga GC mo sa mga kaibigan ay maaari ka ding magpatotoo kay Hesus sa mga magandang nangyari sa iyo simula ng ikaw magbago.

Nakatatagal tayo ng ilang oras sa panunuod sa netflix, sa facebook, youtube, tiktok at iba pa. Ang misa ay isang oras lamang na maiintindihan mo kung ano isinasaad ng Mabuting Balita. Na sya mong magagamit sa png araw araw na buhay at maaari mong ibahagi sa mga kaibigan at kamag anak.

Tulungan natin ang Mabuting Pastol sa paghahanap ng mga nawawalang tupa at naliligaw ng landas.

Reply

Celine loveko January 21, 2022 at 4:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: