Huwebes, Enero 20, 2022

January 20, 2022

Play

Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Fabian, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Sebastian, martir

1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7
Salmo 55, 2-3. 9-10ab. 10k-11. 12-13

May tiwala ako sa D’yos,
hindi ako matatakot.

Marcos 3, 7-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Second Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of Saint Fabian, pope and martyr (Red)
or Optional Memorial of Saint Sebastian, martyr (Red)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliat, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit:

“Libu-libo ang pinatay ni Saul,
Ang kay David naman ay sampu-sampung libo.”

Nagalit si Saul at naisaloob niya, “Kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako’y libu-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari.” At mula noon naging mainit na ang mata niya kay David.

Minsan, nasabi ni Saul kay Jonatan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonatan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, “Binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya.”

Kinausap nga ni Jonatan ang kanyang ama tungkol kay David. “Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba’t pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliat at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan?”

Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, “Naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin.” Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonatan kay David. Isinama pa siya ni Jonatan sa hari, at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 55, 2-3. 9-10ab. 10k-11. 12-13

May tiwala ako sa D’yos,
hindi ako matatakot.

Maawa ka, Panginoon ako’y iyong kahabagan,
lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway;
nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan,
O kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban.

May tiwala ako sa D’yos,
hindi ako matatakot.

Ang taglay kong sulirani’y nababatid mo nang lahat,
pati mga pagluha ko’y may talaan ka nang ingat.
Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibik,
ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig;
pagkat aking nalalamang, “Diyos ang nasa aking panig.”

May tiwala ako sa D’yos,
hindi ako matatakot.

May tiwala ako sa Diyos, pangako niya’y iingatan,
pupurihin ko ang Poon sa pangakong binitiwan.
Lubos akong umaasa’t may tiwala ako sa Diyos
kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot.

May tiwala ako sa D’yos,
hindi ako matatakot.

Ang anumang pangako ko’y dadalhin ko sa ‘yo, O Diyos,
ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog.
Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan,
iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan;
ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos,
na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot!

May tiwala ako sa D’yos,
hindi ako matatakot.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 7-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Hesus. Nagpahanda si Hesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya, upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya’t pinagdumugan siya ng lahat ng maysakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” At mahigpit silang pinagbawalan ni Hesus; ayaw niyang ipasabi kung sino siya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 13, 2022 at 10:18 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagdiriwang ng mga Israelita sa tagumpay na ipinamalas ng Diyos sa kanila laban sa mga Filisteo. Umawit ang mga kababaihan ang pagpaslang ni Saul ng libu-libong kaaway, samantala si David naman ng sampung libong kaaway. At dahil dito’y nainggit si Saul at tinangkang patayin si David. Ngunit nagmakaawa ang anak nito na huwag patayin ang nakababatang tao. Siya ay si Jonathan, na isang malapit na kaibigan ni David. Kaya hindi itinuloy ni Saul ang kanyang plano, at si David ay naglingkod sa hari.

Ipinakilala ni San Marcos si Hesus bilang Mesiyas na maawaain at mapagmalasakit. Karaniwan sa ministeryo ni Kristo ay lumalakbay at nililibot ang bawat nayon at bayan, at doon siya’y nangangaral ng Mabuting Balita at gumawa ng kababalaghan para sa mga maysakit at nangangailangan. At maraming mga tao kahit hindi taga Judea o Jerusalem ang lumalapit sa kanya upang pakinggan siya at makaranas ng lunas mula sa mga sakit sa buhay.

Makikita natin sa Panginoong Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos na umuugnay sa ating katauhan patungo sa Diyos Ama, at ito’y napamalas niya sa kanyang pagkatao upang iako ang ating abang kalagayan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa at habag. Tayo’y tumugon sa tawag na ipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging maawain at mapagmalasakit sa ibang tao, katulad ng ginagawa ni Hesus upang patuloy na ipalaganap ang Kaharian ng Diyos.

Reply

Edwin January 19, 2022 at 8:56 pm

Ame

Reply

Roy Angelo B. Villarico January 20, 2022 at 9:20 pm

To God Be All The Glory’…Amen Alleluia Alleluia!

Reply

Francisco Azupardo January 20, 2022 at 8:43 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 20, 2022 at 9:08 am

Sa Unang Pagbasa ipinaalala sa atin na ano man ang masamang balak sa iyo ng tao ay hindi nila maisasakatuparan sapagkat panig sa iyo ang Diyos. Paano nman natin masisiguro na panig sa atin ang Diyos? Kung tayo ay sumusunod sa kalooban nya tiyak na panig sa atin ang Diyos. Kung tayo ay walang takot sa Diyos sa paulit ulit nating paggawa ng kasalanan, kahit gaano ka pa kaingat o planado ang lahat ng galaw ay maaari tayong bigyan ng leksyon ng Diyos, kung loloobin ay kaya nyang bawiin kung ano man ang meron tayo ngayon sa isang iglap lamang. Kaya’t para panatag ang kalooban natin na panig sa atin ang Diyos ay nararapat na kinalulugdan ng Diyos ang lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin sa mundong ito.

Sa ating ebanghelyo nman ngayon na mensahe ay pagagalingin tayo sa ating mga sakit at suliranin kung hahanapin natin si Hesus sa ating buhay. Ang nagpagaling sa mga tao sa ebanghelyo ay ang kanilang pananalig kay Hesus.

Hindi natin kaya ang mundong ito ng tayo lamang. Magkaroon tayo ng magandang relasyon kay Hesus. Huwag mong sabihing wala ka ng pangangailangan sapagkat na saiyo na ang lahat. O dahil malakas ka ngayon. Komportable ang buhay. Kumpleto ang pamilya. Magandang trabaho. Malago ang negosyo. Hindi kinakapos sa pera. Sikat. May kapangyarihan o posisyon. Lubos ka bang masaya? Hanggang kailan ang kasiyahang iyan?

Hindi masama ang maging maunlad kung marunong kang magbahagi ng iyong mga biyaya. Kung marunong kang magpatawad sa iyong kaaway o kapatid. Kung hindi ka nangmamaliit ng ibang tao. At kung hindi hambog at mapagmataas. Pakatandaan na ang lahat ng iyan ay kaloob ng Diyos, kaya’t dapat na magpuri at magpsalamat at suklian ang Panginoon sa pagmamahal din sa iyong kapwa. At tularan si Hesus na mahabagin at matulungin.

Reply

Celine loveko January 20, 2022 at 6:00 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Ana Rose January 20, 2022 at 9:16 pm

Papuri sa Diyos!

Sa Unang Pagbasa ay pinababatid sa atin ang mabuting pagkakaibigan nina Jonathan at David. Ipinakita sa pagbasa na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang mabuting kaibigan na parang isang tunay na kapatid. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David ay nagawa nyang kausapin ang ama na si Saul at liwanagan ang isipan nito. Sa ganitong paraan ay naligtas din sa kapahamakan si David na walang anumang ginawang masama kay Saul.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: