Miyerkules, Enero 19, 2022

January 19, 2022

Play

Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Marcos 3, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Second Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, “Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteong ‘yon. Ako ang lalaban sa kanya.”

Sinabi ni Saul, “Hindi mo kaya ang Filisteong ‘yon! May gatas ka pa sa labi, samantalang siya’y isang kilabot na mandirigma.”

Idinugtong pa ni David, “Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteong iyon.”

Kaya’t sinabi ni Saul, “Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon.” Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliat.

Si Goliat naman ay lumakad ding papalapit kay David, sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito, at pakutyang tinanong, “Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?” At si David ay sinumpa ni Goliat sa ngalan ng kanyang diyos. Sinabi pa niya, “Halika nga rito’t nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop.”

Sumagot si David, “Ang dala mo’y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang Makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon! Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya’y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin.”

Nagpatuloy ng paglapit si Goliat. Patakbo siyang sinalubong ni David, habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliat sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliat, binunot ang tabak nito, at pinugutan ng ulo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Purihin ang Poon, na aking sanggalang,
sa pakikibaka, ako ay sinanay;
inihanda ako, upang makilaban.

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Matibay kong muog at Tagapagligtas,
at aking tahanang hindi matitinag;
Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan,
nilulupig niya ang sakop kong bayan.

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

O Diyos, may awitin akong bagung-bago,
alpa’y tutugtugin at aawit ako.
Tagumpay ng hari ay iyong kaloob,
at iniligtas mo si David mong lingkod.

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos.
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumasok si Hesus sa sinagoga, at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya’t binantayan si Hesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa Araw ng Pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Hesus ang lalaking patay ang kamay: “Halika rito sa unahan!” Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, “Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?” Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingan ni Hesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha, dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, “Iunat mo ang iyong kamay.” Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito’y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 18, 2022 at 9:47 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang sikat na kwento ng tagumpay ni David laban kay Goliat, ang makapangyarihang mandirigma ng mgs Filisteo. Alam ng kawal ng Israel na wala silang kalaban-laban sa isang matangkad at napalakas na sundalong katulad ngunit. Nang sila ay handang susuko na sa mga Filisteo, tumindig si David na kakayanin niyang labanin si Goliat, bagamat nagduda si Saul dahil sa laki ng Filisteo. Subalit alam na David na ang Diyos ay sumasakanya, lalung-lalo nang maalala niya ang karanasan kung paanong iniligtas siya ng Diyos mula sa pagpapahamak ng leon at oso na minsa’y umatake sa kanya. Kaya nang magkaharap na sina David at Goliat, ininsulto at pinagtawanan nito ng Filisteo. Sa kabila nito, naglakas-loob si David dahil sa Panginoong gumagabay sa kanya. Kaya nang magsimula na silang bumuwelta gamit ang kani-kanilang sandata, agad binato ni David ang bato gamit ang tirador, at tumama ito sa noo ni Goliat. Agad bumagsak ang Filisteo, kinuha niya ang itak nito, at pinugutan ang ulo ni Goliat. Dito nagsimulang sumalakay ang kampo ng Israel laban sa mga Filisteo dahil sa kahihiyan ng pagkatalo ng isang malakas na pinuno.

Makikita sa salaysay na ito ang tagumpay ng Israel laban sa mga Filisteo dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kahit malakas, matangkad, at malaki ang kalaban. Gaano man kalakas ang problema, mas malaki ang Diyos na gagabay sa atin na iharap ang anumang suliraning dumating. Hindi niya tayo pababayaan, kung tayo ay patuloy na kakapit sa kanya at magtitiwala sa kanyang kapangyarihan.

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay isang kababalaghang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kabila ng mga banta ng paghahamak sa kanya ng mga Pariseo na nilalabag niya raw ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga. Para sa mga Hudyo, ang Araw ng Pamamahinga o Sabat ay isang banal na araw na ipinagdiriwang tuwing ikapitong araw ng isang linggo (Sabado). Ito’y pag-aalaala at pagpupuri sa Diyos na Maylikha ng langit at lupa sa loob ng 6 na araw, at sa ika-7 ay nagpahinga matapos ang kanyang gawain.

Kaya itong pista para sa mga Hudyo ay isang araw na kung saan sila’y magpapahinga at hindi maaaring magtrabaho. Kapag may isang mamamayang lalabag sa batas na ito, siya’y ihaharap sa sakdalan at maaaring mapahatol ng parusang kamatayan. Ngunit alam ni Hesus na mabigat ang interpretasyon ng mga pinuno ng Judaismo noong kapanahunan niya. Sa katunayan, mayroong 613 na batas ng mga Hudyo, ngunit mga ordinaryong tao lang ang sumusunod, at hindi mga pinuno.

Kaya’t matapos pagbintangan ang kanyang mga alagad na namimitas ng mga trigo sa mismong Araw ng Pamamahinga, muli siyang napasailalim ng isa pang banta nang mapansin niya sa sinagoga ang isang lalaking tuyot ang kamay. Kaya’t pinatayo niya ang lalaki sa kanilang piling at binato ang tanong kung labag ba sa batas ang paggawa ng mabuti sa Araw ng Pamamahinga, ang pagliligtas ba o pagpapatay. Hindi sila makasagot hanggang hinawak ng Panginoon ang tuyot na kamay at sinabi sa lalaki na iunat nito. Kaya’t naunat niya ang kanyang kamay na patunay ito’y gumaling, ngunit binalak ng mga Pariseo at eskriba kung paano sila magbubunyi laban kay Hesus.

Nakita natin sa Ebanghelyo ang isang pagpapagaling ni Kristo sa Araw ng Pamamahinga. Ngunit nais ipakita sa atin ni Hesus na bilang Panginoon ng Sabat, ang banal na araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa tao, hindi ang tao ang lumikha ng Sabat para higpitin ito. Bilang mga Kristiyano, ang ating Araw ng Pagmamahinga ay Linggo/Sunday, ngunit hindi lang siya pisikal na pagpapahinga pagkatapos ang isang linggo ng pagtatrabaho. Nariyan rin ang espirituwalna pagpapahinga sa pamamagitan ng pagdiriwang sa Banal na Misa at paggawa ng tama at kabutihan sa kapwa. Ito’y paalala sa atin na ang bawat araw na Linggo ay isang araw ng Panginoon sapagkat inaalala natin ang kanyang Muling Pagkabuhay na nagdulot ng “dawning of a new creation”.

Kaya nawa sa ating buhay na sa bawat pagsunod natin sa mga batas ng panahon ay huwag nating kalimutan na isabuhay ang mga diwa nito sa pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao.

Reply

Roy Angelo B. Villarico January 19, 2022 at 10:44 am

Sa Diyos ang kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!

Reply

Emmanuel Vergara January 18, 2022 at 2:20 pm

Magandang hapon po!

Maraming salamat po sa pagpo-post ninyo ng Mabuting Balita sa araw-araw.

Nais ko lang pong ipaalam na may wrong spelling sa Mabuting Balita para bukas, January 19:

“Kaya’t binantayan si Hesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa Araw ng Pamamahinga, para may MAIPARATING sila sa kanya.”

Dapat po ay “MAIPARATANG.”

maraming salamat po uli.

Reply

Awit at Papuri Communications January 18, 2022 at 4:09 pm

Maraming salamat po!

Reply

Gina J Lavarias January 19, 2022 at 5:55 am

Papuri at Pasasalamat sa iyo Panginoong Hesukristo Amen…

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 19, 2022 at 9:30 am

Ano ang aral at hamon sa atin ng mga Pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa iniiwan ang mensaheng kapag ibinigay mo ang buong tiwala sa Diyos ay makakamit mo ang iyong dalangin. Hindi ka mangangamba sa anumang hamon ng buhay dahil naniniwala ka na may Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos. Kapag ikaw ay dumalangin sa Diyos ngunit nag aalinlangan ka pa din ay hindi ka lubod na nananalig sa Kanya. Kaya’ tuwing tayo ay dudulog sa Panginoon ay ipanatag mo ang iyong kalooban at manampalatayang diringgin tayo ng Diyos katulad ni David.

Sa ating ebanghelyo naman ngayon ay ipinabanatid sa atin na ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling tao, oras at pagkakataon. Gawin mo itong kasama na sa iyong sistema, ang pagtulong sa kapwa, ang pagpapatawad sa kapatid o sa kaaway, ang wag magpatihulog sa tukso ng kahalayan at kamunduhan, at ang pagmamahal sa kapwa at lalong lalo na sa Diyos.

Reply

Francisco Azupardo January 19, 2022 at 10:31 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Dong January 19, 2022 at 11:51 am

Salamat panginiing jesus nazareno amen

Reply

Celine loveko January 19, 2022 at 4:24 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Ana Rose January 19, 2022 at 9:32 pm

Pagninilay:

Ang Unang Pagbasa ay patungkol sa pakikipaglaban ni David kay Goliath. Si Goliath sa tekstong ito ay maaring sumisimbolo sa napakaraming bagay na nakapagdudulot sa atin ng kabalisahan. at takot sa ating mga puso, gaya ng mga araw araw na alalahanin o mga problema. Kadalasan, kapag may pinagdadaanan tayong mga problema ay nauunahan na tayo ng pagkabalisa na hindi tayo makatulog sa gabi kakaisip kung paano ito mabibigyan ng solusyon. Ngunit, gustong ipabatid ng Unang Pagbasa na kahit gaano kabigat ang problema na ating nararanasan, kaya natin itong harapin hangga’t may pananampalataya tayo sa Dakilang Lumikha. Hindi tayo dapat mabahala dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ito ay mabigyan ng solusyon. Ang kailangan lang nating gawin ay magdasal at magtiwala na hindi nya tayo pababayaan.

Sa Ikalawang Pagbasa ay gusto lamang ipabatid ng teksto na minamahal tayo ni Hesus. Unahing gawin ang mabuti at bigyan ng pansin una sa lahat ang pagmamahal sa kapwa dahil ito ang utos sa atin ng Panginoon, ang magmahalan tayo.

Papuri sa Diyos!

Reply

GUENDOLYN DE GUZMAN CHIONG January 19, 2022 at 10:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: