Lunes, Enero 17, 2022

January 17, 2022

Play

Paggunita kay San Antonio, abad

1 Samuel 15, 16-23
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 2, 18-22


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Anthony, Abbot (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 15, 16-23

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, “Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi.”

“Ano iyon?” tanong ni Saul.

Sinabi ni Samuel, “Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalec at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo’y malaking kasalanan sa Panginoon?”

Sumagot si Saul, “Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalec at nilipol ang mga Amalecita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba, bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon.”

Sinabi ni Samuel, “Akala mo ba’y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo’y tulad ng pagsamba sa diyus-diyusan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog,
ni sa inyong mga haing sa dambana’y sinusunog,
bagaman ang mga toro’y hindi ko na kailangan,
maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayo’t ako’y magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayo’y aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.
Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain,
ay handog ng pagsalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng D’yos,
ganap nitong natalos
tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 2, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Hesus at nagtanong, “Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo’y hindi?” Sumagot si Hesus, “Makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi! Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.

“Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuutan; pag urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang-balat!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 13, 2022 at 10:12 am

PAGNINILAY: Lubos na ipinapagalala ni Hesus sa Ebanghelyo tungkol sa mga bagay na lilipas at mga bagay na mabubuhay kailanman. Tinanong ng mga Pariseo at mga alagad ni San Juan Bautista kung bakit hindi nag-aayuno sina Hesus at ang mga Apostol. Kaya ang naging tugon ng Panginoon ay isang parabula tungkol sa piging ng isang kasalan, na kung saan ang mga panauhin ay hindi nag-aayuno hanggang nakapiling nila ang lalaking ikinasal. At kapag nakaalis na ang lalaking iyon ay saka sila maaring mag-ayuno.

Ang talinghagang ito ay patungkol sa presensiya ni Hesus bilang Mesiyas ng Diyos na siyang isinugo upang tipunin ang tao sa iisang Simbahan, ang Sambayanan ng Diyos. At ito’y nagpapaalala sa atin na ang tanging disposiyon natin para maging matatag ang komunidad ay ang pagiging masunurin. Ito ang paalala ni Samuel kay Haring Saul sa Unang Pagbasa dahil sa pagsuway ng hari sa utos ng Diyos. Higit pa sa inaalay na mga hayop ng kalaban [Filisteo] ay ang pagsunod sa utos ng Panginoon, na dapat ang gawin ni Saul para sa tagumpay ng Israel. At ang pagiging masunurin sa Diyos ay ipinamalas ni Hesus nang akuin niya ang kanyang Krus, na nagdulot ng kaligtasan para sa sangkatauhan. At ang kanyang Muling Pagkabuhay ay ang tagumpay ng ating pagkatao na tayo ay balang araw makakapiling ang ating Diyos sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. At ito ang Tipan ng Diyos Ama na katulad ng pagtatahi ng bagong kayo mula sa lumang tela at ng pagsisilid ng bagong alak sa bagong sisidlan.

Kaya ipinapaalala sa atin na sa Panginoo’y nagmumula ng mga bagong bagay, mga bagay na kinakailangan natin talaga sa buhay at hindi kailanma’y lilipas. Kaya nawa’y mapanibago ang ating puso’t isipan na maging matapat sa Diyos at sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Marlon Nebres January 16, 2022 at 5:31 pm

Salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng pag-ibig tungo sa buhay na walang – hanggan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na Anak na si Hesukristo.

Reply

Francisco Azupardo January 17, 2022 at 8:48 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 17, 2022 at 9:14 am

Sa Unang Pagbasa ay ipina aalala na hindi mahalaga ang handog, at higit na mas mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Malaki ka nga magbigay sa simbahan pero hindi mo minamahal ang kapwa mo ay wala din. Tumtulong ka nga sa mahihirap pero ang layon ay magpasikat lamang. Malaki ka magbigay sa mga donasyon pero ikaw nman ay nagnanasa sa hindi mo asawa o sa hindi mo pag-aari ay hindi ka rin kalulugdan ng Diyos. At maraming pang mga gawaing mapg imbabaw dahil sa kabila ng pagiging galante mo ay hindi nakikita sa pag uugali mo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Sa ating ebanghelyo ngayon ay hinahamon tayo na piliin ang Diyos sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin. Hindi mo maitatama ang isang pagkakamali kung pagtatakpan mo lamang ito ng isa pang pagkakamali. Hindi tayo magkakamali kung lang laging pipiliin natin ay ang naayon sa kalooban mg Diyos, Dito ay wala tayong pagsisihan at siguradong hindi tayo mapapahamak, hindi puputok ang balat na sisidlan ng alak. Tamang alak sa tamang sisidlan. Tamang desisyon, tamang pag uugali, tamang kilos, tamang gawa, tamang salita at tamang pag-iisip. At ang lahat ng tamang ito ay nakapaloob sa mga kautusan ng Diyos at gawin nating gabay ang mensaheng dala ng Mabuting Balita.

Reply

Dong January 17, 2022 at 11:20 am

Salamat panginoong hesus kristo nazareno pinupuri ka namin AMEN

Reply

Liberty C.Baligod January 17, 2022 at 11:50 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Celine loveko January 17, 2022 at 4:00 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: