Linggo, Enero 16, 2022

January 16, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Kapistahan ng Panginoong Hesus, ang Banal na Sanggol
Patnubay sa Misa

Sa pagpaparangal natin ngayon sa Sto. Niñong huwaran ng kabataan, pagtuunan natin ang ating kabataan at ipanalangin ang lahat ng kanilang pangangailangan:

Panginoon, pakadinggin Mo ang aming panalangin!

Nawa ang buong Simbahan, sa pamumuno ng Santo Papa, ating Obispo, at mga pari, ay magpamalas ng natatanging praktikal na pagkalinga sa ating kabataan, manalangin tayo!

Nawa lumago ang ating kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng mga tunay na pagpapahalagang Pilipino, manalangin tayo!

Nawa lahat ng deboto ng Sto. Niño ay magtamo kay Hesus ng inspirasyong magpalago ng kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo!

Nawa lahat ng guro at ang media practitioners ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaganyak sa kanilang magsabuhay ng mga ito, manalangin tayo!

Nawa alagaan ng lahat ng Katolikong magulang ang kanilang mga anak, tulad ng pag-aalaga nina Maria at Jose kay Hesus, at tulutan nawang mahubog silang maging mabubuting mamamayan at mga masisigasig na kasapi ng Simbahan, manalangin tayo!

Nawa, tulad ng batang si Hesus sa Ebanghelyo ngayon, tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa pag-aaral ng Salita ng Diyos at pagsasabuhay ng mensahe nito, manalangin tayo!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil sandali.)
Manalangin tayo!

Panginoon, tulutan Mong pagmalasakitan namin ang kabataan ngayon at pagsikapan ang kanilang kapakanan alang-alang sa pag-ibig namin sa Iyong nabubuhay at naghahari nang walang hanggan.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:52 pm

Viva Pit Senor!

Ang Kapistahan ng ating Kabanal-banalang Sanggol sa Sanlibutan ay ang Sto. Nino! Ginaganap ito tuwing ikatlong Linggo ng Enero para mabigyang-daan ang pagpu-prusisyon sa bawa’t daanan ng barangay at sa iba’t ibang lalawigan o lungsod. Mukhang magiging masaya ang ating dakilang kapistahan ng ating kabanal-banalang sanggol at nawa’y pagpalain tayo ng Poong Maykapal sa buong araw ng ating dakilang kapistahan ng Sto. Nino!

Reply

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 13, 2022 at 10:06 am

PAGNINILAY: Ang Simbahan sa buong mundo ay ipinagdiriwang ngayon ang Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. Samantala dito sa Pilipinas, isang malaking biyayang ating ipinagdiriwang dahil ika-18 siglo, inaprobahan ng Vatikano ang ating debosyon sa Banal na Sanggol, ang Senyor Santo Nino, at ang Kapistahan nito tuwing Ikatlong Linggo ng Enero. Dalawang mahalagang bagay ang nais iparating sa atin ng Kapistahan ng Santo Nino:

1.) ANG PAGTANGGAP AT PAG-AANIB SA PANANAMPALATAYA. Malaking biyayang ating tinutunghayan noong taong 2021 hanggang ngayon sa pagdiriwang ng Ika-500 Anibersaryo ng Kristiyanismo sa ating bansa. Taong 1521, dumating si Fernando Magallenes, isang Portuges na manlalakbay, sa ating bansa. Kasama niya ay ang Padre Pedro de Valderrama at Antonio Pigafetta. Ipinagkaloob niya kay Reyna Humamai ang isang imahe ng Ninong Hesus at kay Raja Humabaon ang isang imahe ng Santo Cristo. Kaya tinanggap ng mga katutubo ang pananampalatayang Kristiyano. Itininanim ang krus, bininyagan ang mga tao, at idinaos ang Unang Misa sa Pilipinas. Pagkamatay ni Magallanes at pagbalik ng kanilang mga kasama, 44 taong nakapalipas at dumating ang grupo ng mga manlalakbay na si Miguel Lopez de Legazpi. Pero n’ung panahong iyon, nagkaroon ng digmaan at pag-aalitan dahil nasira ang mapayapang kolonisasyon, at maraming bahay sa Cebu ay nasunugan. Pero isang Juan Camus ay natagpuan ang Santo Ninong ibinigay ni Magallanes kay Juana. Kayumanggi ang mukha nito sapagkat ito’y nasunugan, subalit nakaligtas ang imahe sa pagkawasak. Ito ang pinakamatandang imahe dito sa Pilipinas, at matatagpuan ito sa Basilika Minore del Santo Nino, ang ina ng mga simbahan sa ating bansa. At laganap ang debosyong ito sa bansa, kaya inaprobahan ito ni Papa Inocencio XIII at ang Kapistahang ito tuwing ikatlong Linggo ng Enero. Ganyan ang turo ni San Pablo sa mga taga-Efeso na dahil sa Panginoong Hesukristo, minarapat tayong tawaging bilang mga anak ng Diyos Ama kahit tumanda pa tayo man sa pag-angkin natin sa pananampalatayng ito.

2.) ANG MISTERYO NG PAGIGING BATA. 500 BCE, ipinahayag ni Propeta Isaias na isang Sanggol ay magiging liwanag sa mga ninirahan sa kadiliman at ang Prinspie ng Kapayapaan sa buong mundo. Ito ay natupad sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat siya ay Diyos, nagkatawang-tao siya at natuto sa ordinaryong buhay ng tao. Ayon sa Ebanghelyo ngayon, naging bahagi siya ng isang pamilya kasama sina Birheng Maria at San Jose, pero higit sa lahat, siya’y naging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Dahil sa pagiging magpakumbaba niya, naging masunurin siya hanggang sa kanyang Pagkamatay sa Krus upang matubos tayo mula sa kasalanan. At siya’y dinakala ng Diyos bilang Panginoon at Hari ng ating buhay. Tinuturo niya sa atin ang pagiging katulad ng isang bata. Sa Ingles, hindi ito “childish”, kundi “childlike”. Ganito rin ang pagtanggap ng indibidwal sa Kaharian ng langit katulad ng isang bata. Noong lumang panahon, ang mga bata ay minamalit ng lipunan sapagkat tinitingan sila bilang walang halaga. Kaya’t natunghayan natin sa una nang pinigilan ng mga alagad ang mga inang nilalapit ang kanilang mga anak kay Hesus. Pero ang nakita ni Hesus na mga katangian ng mga ito na dapat nating bigyang kahulugan: pagiging magpakumbaba, masunurin, at matulungin, lalung-lalo na sa mga nakakatanda.

Araw-araw nating ipinagmamalaki ang mga tinanggap na biyaya sa paaralan, trabaho, pamilya, atbp. Lalung-lalo na sa mga nakatapos ng pag-aaral, ipinagmamalaki natin ang ating mga trabaho at kung anong posisyon kabilang tayo. Pero sa kabila ng ating mga tagumpay at nakamit na istado/posisyon, nawa’y tularan natin ang halimbawa ng Banal na Sanggol si Hesus, ang Senyor Santo Nino, sa pagiging magpakumbaba, masunurin, at matulungin sa bawat oras at pagkakataon ng ating buhay. Nawa’y mula sa mga tinanggap na biyaya, magagamit natin ang mga ito upang iangat ang mga ibang tao sa mahirap at abang lipunan.

Reply

lolita sebastian January 15, 2022 at 4:48 pm

namangha ako na ako ay pinili ng diyos hindi pa man ako isinisilang, sabi sa unang pag basa, itoy malaking pag asa. Maliwanag na ako ay isang anak ng Diyos., salamat sa biyaya ito, sapagkat hindi lahat ay nalalaman abg ganito, salamat sa pagtawag niya sa akin sa simbahan, narinig ko ang kanyang salita, ginabayan , hindi pa huli ang lahat sa akin kahit ako ay may edad na., salamat sa diyos…

Reply

GUENDOLYN DE GUZMAN CHIONG January 15, 2022 at 11:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Nida enjada January 16, 2022 at 4:50 am

Salamat LORD GOD ? nahigmata ako sa mga pulong mo Panginoong Jesus,at sana buong puso Kong nagawa ang pagigigng mapagkumbaba,hindi lang sarili ko at lahat ng tao maging mapagkumbaba at mapagmahal sa kapwa Lalo na malapit na ang election sana sila man ay may mabuting hangarin sa lipunan. Amen, Viva Senior Sto. Nino

Reply

Francisco Azupardo January 16, 2022 at 7:44 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 16, 2022 at 11:42 am

Ano ang aral ata hamon ng ebanghelyo ngayon at ng okasyong ating ipinagdiriwang?

Tularan natin ang mga bata. Ang mga bata ay mapagpatawad, makikita mo silang mag aaway ngunit maya maya lamang ay bati na ulit at naglalaro. Nawa’y tularan natin ang katangiang ito, mabilis magpatawad at makalimot sa nagawang kasalanan ng ating kapwa o kapatid upang patawarin din tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga sala.

Ang bata mapagkumbaba, tularan din natin ang ugaling ito, pakatandaan ang sinabi ni Hesus na ang nagmamakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos.

Ang mga bata ay masayahin, tularan din natin ang katangiang ito, wag nating problemahin lahat ng bagay, wag tayong mangamba sa bukas o sa hindi pa mga nangyayari, sa halip ay ipagdasal mo ang lahat ng bagay, umasa sa Panginoon at tanggalin ang pag aaalinlangan at pangamba at ibigay ang buong tiwala at pananalig kay Hesus.

Viva Sto Niño!!!

Reply

Celine loveko January 16, 2022 at 3:05 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: