Sabado, Enero 15, 2022

January 15, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama:

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Banal na Manggagamot, hipuin Mo kami.

Ang ating Simbahan nawa’y makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa pampublikong tungkulin nawa’y isakatuparan nang malinis at tapat ang kanilang mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos nawa’y ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa Simbahan, tulad ni Maria, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala nawa’y tingnan nating lahat nang may habag at pang-unawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makaranas ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapag-unawang puso, tamang pagpapasya, at maalab na pagnanais na gawin ang anumang kalugud-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 13, 2022 at 10:04 am

PAGNINILAY: Narinig natin sa Unang Pagbasa ang paghirang ng Diyos kay Saul bilang unang hari ng Israel, matapos ang hilingin ng tao kay Samuel na dapat mamuno na ang isang hari sa bayang Israel. Nakita siya ni Samuel na hinahalughog ang lupain upang hanapin ang nawawalang asno ng pamilya. Nagtanong si Saul kay Samuel kung saan matatagpuan ang manghuhula, at tumugon si Samuel na siya ang manghuhula at inayayahang sumama ito sa kanya. At nakita natin kung paanong pinahiran ng langis si Saul dahil sa pagpili ng Panginoon sa magiging unang pinuno ng Kaharian ng Israel.

Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkatawag ni San Mateo sa kasamahan ni Kristo. Sa kapanahunan ni Hesus, ang mga publikano/nangongolekta ng buwis ay itinuturing ng lipunan mga mandaraya at traydor: mandaraya sapagkat mahilig silang kumuha ng pera mula sa kanilang kapwang Hudyo, at traydor naman sapagkat nagtratrabaho sila para sa mga Romano.

Ngunit nakita natin kung paanong naging malapit si Hesus sa mga makasalanang taong ito, at sa puntong pagtawag kay Mateo (o Levi) sa pagiging tagasunod niya. Kaya nagpahanda ang publikanong ito na parang despedida dahil siya’y lilisan na mula sa kanyang dating pinagsamahan ng mga kaibigan niya. At nakita natin ang eksenang nakisalo ang Panginoon sa bahay ng isang itinuturing na makasalanan. Kaya ang mga Pariseo ay nagtanim ng sama ng loob at kwinestyon ang mga Apostol sa ginagawa ng Panginoon. Subalit tugon ni Kristo ay ang larawan ng isang doktor na nag-aalaga sa mga maysakit, na ganun din ang kanyang misyon upang tawagin ang mga makasalanang tao tungo sa tunay na pagbabagong-loob.

Makikita natin ang habag at pagmamahal ng Diyos kahit anumang estado ng tao sa lipunan at ayon sa kanyang paningin. Kung ipapaabot natin ang ating kamay sa kanila, lalung-lalo na sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan, napaparamdan natin sa kanila ang kagandahang-loob ng Panginoon at ang kanyang dakilang pagmamahal para sa lahat.

Reply

Francisco Azupardo January 15, 2022 at 8:14 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 15, 2022 at 10:18 am

Napakaganda ng mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. “Naparito ako para sa makasalan hindi para sa mga banal”

Pag-asa para sa ating mga makasalanan ang hatid ng Mabuting Balita.

Maibahagi ko lamang ang aking sariling karanasan, Lagi akong nakatatanggap ng komento mula sa aking mga kaibigan at kapitbahay na simba daw ako ng simba pero makasalanan nman. Ang sagot ko ay hindi binuo ang simbahan para sa mga banal, mas kailangan nating mga makasalanan ng simbahan.. ang Diyos.

Kinalulugdan ng Diyos ang makasalanang nagsisi at humihingi ng kapatawaran at inaaamin ang mga kasalanan. Lalo na ang makasalanang nagsisikap na matalikuran na ang gawang masama. Matatandaan na ang iniwang ng Mabuting Pastol ang siyamnaput syam na tupa upang hanapin ang isang nawawala. At ng matagpuan nya ito ay nagdiwang sya.

Katulad nating mga naliligaw ng landas, yayakapin tayo ni Hesus kung tayo ay manunumbalik at hindi na nya hahayaang mawala ka ulit. Makasalanan tayo ngayon, pero hindi pa huli ang lahat. Naghihintay lamang sya sa ating pagbabalik at kapatid mawawala na ang iyong pangamba dahil siya na ang bahal sayo.

Reply

Dong January 15, 2022 at 11:58 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Justine Goto January 15, 2022 at 8:55 pm

Aleluya, aleluya. Salamat sa D’yos.

Reply

Celine.loveko January 16, 2022 at 2:52 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: