Biyernes, Enero 14, 2022

January 14, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng Simbahan at ng buong mundo:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, buhayin mo kaming muli.

Ang Simbahan nawa’y gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang kapayapaaan sa puso ng mga lalaki at mga babae nawa’y itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayong lahat nawa’y maging handang dalhin si Kristo lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga may kapansanan nawa’y patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga yumaong kapatid nawa’y magkaroon ng kaganapan ng buhay sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong Anak. Kami rin nawa’y makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 10, 2022 at 9:26 am

PAGNINILAY: Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoong Diyos. Marami tayong natutunan sa Ebanghelyo ngayon tungkol sa pagkagaling ni Hesus sa isang paralitiko. Sa simula ng Ebanghelyo, nakita natin ang napakadaming taong nagkakatipon sa isang bahay sa Capernaum dahil doon ay nangangaral ang Panginoong Hesukristo. At sa bandang iyon, may 4 na lalaking nagdala sa kanilang kaibigang pilay na nakahandusay sa higaan. Bagamat hindi sila makapasok sa bahay dahil sa napakaraming tao, naghanap pa rin sila ng paraan upang dalhin ang kanilang kaibigan kay Hesus. Kaya’t umakyat sila at gumawa ng butas sa bubong, at binaba nila ang higaan kung saan nakahandusay ang paralitiko. Kaya’t namangha si Hesus sa kanilang pananampalataya, at sinabi niya sa paralitiko na napatawad na ang mga kasalanan nito. Subalit sa tabi ni Hesus ay nagbubulung-bulungan ang mga Pariseo at eskriba dahil hindi nila matanggap ang mga pahayag ng Panginoon. Ngunit nabatid na ni Hesus ang ganyang pag-iisip. Upang ipakita niya na siya ay may karapatang magpatawad ng mga kasalanan, iniutos niya ang paralitiko na tumindig, dalhin ang higaan nito, at lumakad. At dahil gumaling ang paralitiko, namangha ang mga tao sa pangyayaring ito.

Kaya makikita natin dito ang kabutihan ng Diyos na inihahayag sa nakaparaming magagandang pangyayari sa buhay. Nawa ipamalas natin ang kagandahang-loob na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikipagkaibigan sa ating kapwa upang iakay natin sila sa kanya. Bukas ang kanyang pagmamahal sa lahat, lalung-lalo na sa mga nais magbalik-loob at mga taong nais makatanggap ng kanyang paggaling.

Reply

Roy Angelo B. Villarico January 14, 2022 at 11:22 pm

To God Be All The Glory…Amen!

Reply

Jesus Revidad January 14, 2022 at 7:35 am

Purihin ang PANGINOON!!

Reply

Jesus Revidad January 14, 2022 at 8:17 am

Sa ating binasa, ipinakikita dito kung gaano kapusok ang tao.

Sa unang Pagbasa, ang mga esraelita ay di alintana ang ipinabatid ng Panginoon sa maaaring maging kahihinatnan nila kung ipipilit nilang magkaroon ng Hari.

Sa EBANGHELYO, walang pakialam ang mga tao kahit sirain nila ang bubungan kung saan nagpapagaling at nagtuturo ang Panginoong Hesukristo. D nila alintana kung sila ay mahulog, madisgrasya o may mabagsakan ng debris.

Nung ako ay maging Ama, natutunan kong magpaubaya sa mga gustong gawing disisyon ng aking mga anak. Kahit alam ko o may agam-agam akong maaaring ikapahamak nila ito.

Pero dahil sa nananalig ako sa Panginoon at tulad niya na alam kong ang aking mga anak ay muli’t muling manunumbalik sa aking pagkalinga lalu pa sa panahon ng kanilang kagipitan.

“DAHIL INIIBIG TAYO NG PANGINOON AT DAPAT DIN NATING PAKAIBIGIN ANG ATING KAPWA”.

Amen?

Reply

Francisco Azupardo January 14, 2022 at 8:44 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 14, 2022 at 9:18 am

Ang ang mga aral at hamon ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa, iniiwan ang mensahe na paniniwala at pagiging masunurin. Sa ating mga katigasan ng ulo at pgsuway sa mga kautusan ay alam nman natin na kapahamakan ang dala nito, subalit ginagawa pa din natin. Dapat laging tandaan na nasa huli ang pagsisisi. Hindi mo na maaaring ibalik ang nakalipas na panahon na subalit maaari mong pagghandaan ang hinaharap. Sa kasalukuyang panahon, may mga alituntunin ang pamahalaan tungkol sa pandemya, ito ba sinusunod natin upang hindi mahawa o makahawa ng nkamamatay na sakita na ito? Sa pang araw arw na buhay sininsunod ba natin ang mga sampung itos ng Diyos upang tayon ay hindi mapahamak. Kung hindi mo pa alam ang kahahantungan ng walang takot na pagsuway sa utos ng Diyos ay ito: kapahamakan, kalungkutan, karamdaman, paghihirap, pagkabilanggo, kamatayan at sa huli ay sa nagliliyab na apoy ka sa kabilang buhay.

Ang ebanghelyo ngayon ay sia na namang kababalaghan na ginawa ni Hesus. Isa na nmang paalala sa atin na ang ating mga dalangin at kahilingan ay ipagkakaloob ng dahil sa ating paniniwala, pananalig at pananampalataya. Kaya’t kung tayo ay mananalangin ay inigay natin ang buong tiwala sa Panginoon, tanggalin ang pangamba at alinlangan at ipagkakaloob sa atin ito ng Diyos sa hindi mo inaasahang panahon.

Reply

Dong January 14, 2022 at 11:19 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Celine loveko January 14, 2022 at 4:31 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

GUENDOLYN DE GUZMAN CHIONG January 14, 2022 at 10:08 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: