Biyernes, Enero 14, 2022

January 14, 2022

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 8, 4-7. 10-22a
Salmo 88, 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Marcos 2, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the First Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 8, 4-7. 10-22a

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, “Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo’y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti’y ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa.”

Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya’t dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, “Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila.”

Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, “Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo: Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal; ang iba’y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba’y mangangabayo at ang iba nama’y lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba’y gagawin niyang pinuno para sa libu-libo at sa lima-limampu. Ang iba’y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae’t lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo’y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili ngunit hindi niya kayo pakikinggan.”

Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, “Kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayun, matutulad kami sa ibang bansa pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway.” Ang lahat ng ito’y sinabi ni Samuel sa Panginoon.

Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, “Sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Mapalad ang taong sa ‘yo’y sumasamba,
sa pagsamba nila’y inaawitan ka
at sa pag-ibig mo’y namumuhay sila.
Sa buong maghapon, ika’y pinupuri,
ang katarungan mo’y siyang sinasabi.

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Ang tagumpay namin ay iyong kaloob,
dahilan sa iyong kagandahang-loob.
Pagkat pinili mo yaong hari namin,
kaloob mo ito, Banal ng Israel.

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 2, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, bumalik si Hesus sa Capernaum, at kumalat ang balitang siya’y nasa kanyang tahanan. Kaya’t nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Hesus, may idinating na isang paralitikong dala ng apat katao. Hindi nila ito mailapit kay Hesus dahil sa dami ng tao, kaya’t binakbak nila ang bubong sa tapat niya, at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo.” May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito: “Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan! Hindi ba’t Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?”

Talos ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali: ang sabihin sa paralitiko, ‘Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.” Sinabi niya sa paralitiko, “Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka!” Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila’y pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. “Hindi pa kami nakakikita ng ganito!” sabi nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 10 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 10, 2022 at 9:26 am

PAGNINILAY: Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoong Diyos. Marami tayong natutunan sa Ebanghelyo ngayon tungkol sa pagkagaling ni Hesus sa isang paralitiko. Sa simula ng Ebanghelyo, nakita natin ang napakadaming taong nagkakatipon sa isang bahay sa Capernaum dahil doon ay nangangaral ang Panginoong Hesukristo. At sa bandang iyon, may 4 na lalaking nagdala sa kanilang kaibigang pilay na nakahandusay sa higaan. Bagamat hindi sila makapasok sa bahay dahil sa napakaraming tao, naghanap pa rin sila ng paraan upang dalhin ang kanilang kaibigan kay Hesus. Kaya’t umakyat sila at gumawa ng butas sa bubong, at binaba nila ang higaan kung saan nakahandusay ang paralitiko. Kaya’t namangha si Hesus sa kanilang pananampalataya, at sinabi niya sa paralitiko na napatawad na ang mga kasalanan nito. Subalit sa tabi ni Hesus ay nagbubulung-bulungan ang mga Pariseo at eskriba dahil hindi nila matanggap ang mga pahayag ng Panginoon. Ngunit nabatid na ni Hesus ang ganyang pag-iisip. Upang ipakita niya na siya ay may karapatang magpatawad ng mga kasalanan, iniutos niya ang paralitiko na tumindig, dalhin ang higaan nito, at lumakad. At dahil gumaling ang paralitiko, namangha ang mga tao sa pangyayaring ito.

Kaya makikita natin dito ang kabutihan ng Diyos na inihahayag sa nakaparaming magagandang pangyayari sa buhay. Nawa ipamalas natin ang kagandahang-loob na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikipagkaibigan sa ating kapwa upang iakay natin sila sa kanya. Bukas ang kanyang pagmamahal sa lahat, lalung-lalo na sa mga nais magbalik-loob at mga taong nais makatanggap ng kanyang paggaling.

Reply

Roy Angelo B. Villarico January 14, 2022 at 11:22 pm

To God Be All The Glory…Amen!

Reply

Jesus Revidad January 14, 2022 at 7:35 am

Purihin ang PANGINOON!!

Reply

Jesus Revidad January 14, 2022 at 8:17 am

Sa ating binasa, ipinakikita dito kung gaano kapusok ang tao.

Sa unang Pagbasa, ang mga esraelita ay di alintana ang ipinabatid ng Panginoon sa maaaring maging kahihinatnan nila kung ipipilit nilang magkaroon ng Hari.

Sa EBANGHELYO, walang pakialam ang mga tao kahit sirain nila ang bubungan kung saan nagpapagaling at nagtuturo ang Panginoong Hesukristo. D nila alintana kung sila ay mahulog, madisgrasya o may mabagsakan ng debris.

Nung ako ay maging Ama, natutunan kong magpaubaya sa mga gustong gawing disisyon ng aking mga anak. Kahit alam ko o may agam-agam akong maaaring ikapahamak nila ito.

Pero dahil sa nananalig ako sa Panginoon at tulad niya na alam kong ang aking mga anak ay muli’t muling manunumbalik sa aking pagkalinga lalu pa sa panahon ng kanilang kagipitan.

“DAHIL INIIBIG TAYO NG PANGINOON AT DAPAT DIN NATING PAKAIBIGIN ANG ATING KAPWA”.

Amen?

Reply

Francisco Azupardo January 14, 2022 at 8:44 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 14, 2022 at 9:18 am

Ang ang mga aral at hamon ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa, iniiwan ang mensahe na paniniwala at pagiging masunurin. Sa ating mga katigasan ng ulo at pgsuway sa mga kautusan ay alam nman natin na kapahamakan ang dala nito, subalit ginagawa pa din natin. Dapat laging tandaan na nasa huli ang pagsisisi. Hindi mo na maaaring ibalik ang nakalipas na panahon na subalit maaari mong pagghandaan ang hinaharap. Sa kasalukuyang panahon, may mga alituntunin ang pamahalaan tungkol sa pandemya, ito ba sinusunod natin upang hindi mahawa o makahawa ng nkamamatay na sakita na ito? Sa pang araw arw na buhay sininsunod ba natin ang mga sampung itos ng Diyos upang tayon ay hindi mapahamak. Kung hindi mo pa alam ang kahahantungan ng walang takot na pagsuway sa utos ng Diyos ay ito: kapahamakan, kalungkutan, karamdaman, paghihirap, pagkabilanggo, kamatayan at sa huli ay sa nagliliyab na apoy ka sa kabilang buhay.

Ang ebanghelyo ngayon ay sia na namang kababalaghan na ginawa ni Hesus. Isa na nmang paalala sa atin na ang ating mga dalangin at kahilingan ay ipagkakaloob ng dahil sa ating paniniwala, pananalig at pananampalataya. Kaya’t kung tayo ay mananalangin ay inigay natin ang buong tiwala sa Panginoon, tanggalin ang pangamba at alinlangan at ipagkakaloob sa atin ito ng Diyos sa hindi mo inaasahang panahon.

Reply

Dong January 14, 2022 at 11:19 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Celine loveko January 14, 2022 at 4:31 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

GUENDOLYN DE GUZMAN CHIONG January 14, 2022 at 10:08 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: