Huwebes, Enero 13, 2022

January 13, 2022

Play

Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Hilario, obispo at pantas ng Simbahan

1 Samuel 4, 1-11
Salmo 43, 10-11. 14-15. 24-25

Poon, kami’y ‘yong iligtas,
pag-ibig mo’y di kukupas.

Marcos 1, 40-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the First Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of Saint Hilary, bishop and doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 4, 1-11

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afec naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may apat-na-libo ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, “Bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti’y kunin natin sa Silo ang Kaban ng Tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway.” At kinuha nga nila sa Silo ang Kaban ng Tipan at sumama naman ang dalawang anak ni Eli, sina Ofni at Finees.

Ang mga Israelita’y napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang Kaban ng Tipan; umalingawngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, “Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo?”

Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang Kaban ng Tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, “Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian! Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga diyos na nagpahirap sa mga Egipcio sa pamamagitan ng iba’t ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo.”

Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay tatlumpunlibo at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang Kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Finees.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 43, 10-11. 14-15. 24-25

Poon, kami’y ‘yong iligtas,
pag-ibig mo’y di kukupas.

Ngayo’y iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig,
hukbo nami’y binayaa’t hindi mo na tinangkilik;
binayaan mo nga kami kaya kami ay tumakas;
lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat.

Poon, kami’y ‘yong iligtas,
pag-ibig mo’y di kukupas.

‘Sa sinapit naming ito, mga Hentil ay nagtawa,
inuuyam kaming lagi, kami’y iniinis nila.
Pati bansang walang Diyos, sa gitna ng sanlibutan,
sa nangyari’y umiiling bilang tanda ng pag-uyam.

Poon, kami’y ‘yong iligtas,
pag-ibig mo’y di kukupas.

Kami’y huwag mong pagkublihan,
huwag magtago sa amin,
Ang pangamba nami’t hirap ay huwag mong lilimutin.

Poon, kami’y ‘yong iligtas,
pag-ibig mo’y di kukupas.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos.
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 40-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa: “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.” Nahabag si Hesus at hinipo siya, sabay ang wika, “Ibig ko. Gumaling ka!” Noon di’y nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Hesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na.” Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Hesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba’t ibang dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 10, 2022 at 9:20 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay nagkukwento tungkol sa pagkatalo ng mga Israelita nang nilamang sila ng mga Filisteo. Sa ikalawang pagkatalo ay kinuha ng kalaban ang Kaban ng Tipan. Hindi inasahan ng mga Israelita na tatalo sila ng ganyan. Subalit sa kabila ng kanilang pagkabigo ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon, Kaya makikita natin sa daloy ng kasaysayan, ang presensiya ng Diyos ay naroroon.

Patuloy nating pinagninilayan ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus sa isang ketongin. Ang kultura dati ng mga Israelita ay umiwas sa mga taong may ketong sa kanilang balat upang hindi sila mahawa nito. Subalit itong ketongin ay mismong lumapit kay Hesus upang humiling kay Kristo. Siguro napatanto niya na si Hesus ay ang Mesiyas, at kahit pinagbabawalan siyang lumapit ayon sa kinaugalian, lumapit pa rin siya sa kanya upang ihiling na siya’y mapalinis. At mula sa bibig ni Hesus na may habag at malasakit ay winika ng paglinis ng kanyang balat. Kahit pinagbawalan ito na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari, patuloy na ipinahayag ng lalaki ang kagandahang-loob ng kababalaghang ito. Makikita natin sa kwento ang dakilang awa ng Diyos na ipinahayag sa katauhan ni Hesukristo. At natunghayan ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya’y mapapagaling.

Siguro sa ating buhay ay may mga taong itinuturing na mga “ketongin” ng lipunan. Ito’y siguro mga taong iniiwasan natin o kaya ‘di natin pinapansin. Subalit ang mga Kasulatan ay malinaw na patuloy na dinidinig ng Diyos ang mga panaghoy ng mga mahihirap at nangangailangan.

Reply

Roy Angelo B. Villarico January 13, 2022 at 9:40 pm

Alleluia’…Amen!

Reply

Gina J Lavarias January 13, 2022 at 5:19 am

Ang Papuri at Pasasalamat sa iyo Panginoong Hesukristo Amen.

Reply

Francisco Azupardo January 13, 2022 at 8:42 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 13, 2022 at 9:13 am

Sa Unang Pagbasa ay natalo ang mga Israelita sa digmaan ng dalawang beses. Inakala din nila na kung nasa kanila ang kaban ng tipan ay hindi na sila magagapi. Ano ang aral sa atin ng pagbasang ito. Huwag nating ibatay ang mga bagay bagay sa ating sariling pang unawa. Ang Salita ng Diyos at ang Mabuting Balita pa din ang dapat nating gawing gabay, at ang kalooban ng Diyos at kautusan ang nararapat nating sundin. Isa pang aral ng pagbasang ito ay kung hindi pa panahon at hindi pa loob ng Diyos ay hindi mangyayari. Natalo man ang mga Israelita ngayon at sa pangalawang beses ay natalo muli ay darating ang panahon ng tagumpay sa oras at panahon na itinakda mg Panginoon. Ganun dun sa ating buhay kung hindi man dumarating ang iyong kahilingan sa ngayon ay maghintay kamlamang at ibibigay ito ng Diyos sa oras na mas makabubuti sa iyo.

Sa ating ebanghelyo namang mensahe ay walang hindi mapangyayari ang Diyos, Huwag tayong mawawalan ng pag-asa katulad ng ketongin sa kwento. Walang imposible sa Diyos kung ikaw lamang ay magtitiwala at mananampalataya ng lubos. Ang Diyos lamang ang ating pag-asa lalo na sa mga sitwasyong imposible na. Kaya’t ang aral na iniiwan sa atin nito ay manalangin, asahan ang tugon ng Panginoon at huwag ng mangamba.

Reply

Dong January 13, 2022 at 11:02 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Guendolyn Chiong January 13, 2022 at 10:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Celine loveko January 14, 2022 at 3:16 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: