Martes, Enero 11, 2022

January 11, 2022

Play

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 9-20
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Marcos 1, 21b-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the First Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 9-20

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa Templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng Templo si Saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin: “Panginoon, Diyos na Makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay; hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok.”

Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya’y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya’y lasing. Kaya, lumapit ito at sinabi, “Tama na ‘yan. Umuwi ka muna! Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo!”

“Hindi po ako lasing,” sagot ni Ana. “Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po’y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin.”

Dahil dito, sinabi ni Eli, “Magpatuloy kang mapayapa at nawa’y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi.”

Sumagot si Ana, “Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin.” Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain; wala na ang bigat ng kanyang kalooban.

Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elcana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya’y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, “Siya’y kaloob sa akin ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Pinupuri ko kayo, Poon,
dahil sa kaloob ninyo sa akin.
Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway,
sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan,
at pinalakas ninyo ang mahihina.
Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay.
Masagana ngayon ang dating maralita.
Ang dating baog, nagsilang ng mga anak,
at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay.
Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin.
Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin,
maaari ring ibaba o itaas.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba,
mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika,
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

ALELUYA
1 Tesalonica 2, 13

Aleluya! Aleluya!
Tanggapin n’yo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa D’yos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 21b-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Sa lungsod ng Capernaum sa Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 10, 2022 at 9:18 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang tanda ng pangako ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Bagamat kilala si Ana na baog ay pinagpala pa rin ito na magkaanak. Akala ni Eli noon na lasing ito, ngunit ang payo niya sa babae ay patuloy si Ana na gawin ang lahat na ikalulugod ng Diyos para matupad ang kahilingan nito. Kaya nga si Ana ay manganganak sa isang kikilalaning propeta [Samuel]. At ang Salmo natin ngayon ay ang papuri at pasasalamat ni Ana sa kadakilaan ng Diyos sa mga abang katulad niya. At ito’y inulit sa Bagong Tipan nang si Maria’y umawit ng kanyang Magnificat dahil sa katuparan ng plano ng Diyos sa mga abang lingkod na katulad niya [Ang magandang planong ito ay naihayag at natuntunan na ng mga matatalino]. Ang Mahal na Ina ay pinili ng Diyos upang isilang sa kanyang sinapupunan ang isang dakilang propeta, na ang pangalan ay “Hesus”.

Tayo ay patuloy na nagninilay sa Karaniwang Panahon, isang mahabang alaala sa Ministeryong Pampubliko ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Ebanghelyo ay isang pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang awtoridad at kapangyarihan. Sa pagpasok niya sa sinagoga sa Araw ng Pamamahinga, nangaral siya sa harap ng madlang natitipon, at sila’y namangha sapagkat nakikita nila ang kanyang karunungan na isang awtoridad higit sa pamumuno ng mga eskriba at Pariseo. At pumasok rin sa eksenang ito ang isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Subalit nakilala nito si Hesus bilang Mesiyas at Anak ng Diyos, kaya’t sumigaw ito nang may panunumbat kung ano ang gagawin ni Hesus sa kanya. Kaya’t pinatahimik siya ni Hesus at saka pinalayas mula sa katawan ng lalaki. At namangha ang mga tao at sila’y nagpatotoo na napakadakila ang kanilang nasaksihan sa ginawa ni Hesus. Kaya si Kristo ay ang dakilang propetang isinugo ng Diyos sapagkat siya ang Mesiyas na Anak ng Diyos Ama. Ang awtoridad at kapangyarihan niya ay nagpapakita ng kanyang katarungan, katuwiran, at kabutihang-loob.

Kaya sa ating buhay-pananampalataya, kilalanin natin si Hesus sa ating mga buhay sa mga kontemporaryong propetang nagpapahayag at nagbibigay-saksi sa mensahe ng Kataas-taasang Diyos.

Reply

Francisco Azupardo January 11, 2022 at 8:25 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen.Aleluya

Reply

Dong January 11, 2022 at 11:11 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Celine loveko January 11, 2022 at 4:26 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: