Sabado, Enero 1, 2022

January 1, 2022

Play

Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos

Bilang 6, 22-27
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Kami’y iyong kaawaan,
pagpalain, Poong mahal.

Galacia 4, 4-7
Lucas 2, 16-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of Mary, the Holy Mother of God (White)
World Day of Prayer for Peace

UNANG PAGBASA
Bilang 6, 22-27

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita:

Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon;
nawa’y kahabagan ka niya at subaybayan;
lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan.

Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Kami’y iyong kaawaan,
pagpalain, Poong mahal.

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Kami’y iyong kaawaan,
pagpalain, Poong mahal.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Kami’y iyong kaawaan,
pagpalain, Poong mahal.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.

Kami’y iyong kaawaan,
pagpalain, Poong mahal.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 4, 4-7

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayun, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.

Upang ipakilalang kayo’y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang Anak nang tayo’y makatawag sa kanya ng “Ama! Ama ko!” Kaya’t hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Hebreo 1, 1-2

Aleluya! Aleluya!
N’ong dati’y mga propeta
ngayon nama’y Anak niya
ang sugo ng D’yos na Ama,
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 16-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Betlehem at nakita nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya’t isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito; at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel.

Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Hesus – ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 2, 2021 at 10:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 25, 2021 at 6:57 am

PAGNINILAY: Isang masagana at manigong Bagong Taong 2022 sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagtatapos ng Taong 2021, at papasok na po sa Taong 2022. Ito yung ating sibil na pagdiriwang ng Bagong Taon. Ang pagdiriwang ng simula ng taon ay kaugnay pa rin sa pasimula ng Taong Panliturhiya ng Simbahan. Sinimulan natin ang ating “bagong taon” noong Unang Linggo ng Adbiyento. Matapos ang 4 na Linggo ng paghahanda at pananabik, tayo ay pumasok sa Panahon ng Pasko ng Pagsilang.

Ang pinagninilayan po natin sa Kapaskuhan ay ang katuparan ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ang ipinapahayag sa atin ng Ikalawang Pagbasa sa takdang panahon nang matupad ang pangako ng Ama sa pagsusugo ni Kristong ipinanganak ng Birheng Maria upang tayo’y marapat na tawaging mga anak ng Diyos Ama dahil sa pagpapalang ito. Kaya nga ang ating pagdiriwang ngayon sa liturhiya ay paggalang sa ating Mahal na Ina bilang Ina ng Diyos. Siguro maraming magtatanong kung bakit tinatawag natin si Maria sa ganyang titulo na pinakatanyag sa lahat ng mga tawag sa kanya. Kung susuriin po natin ang “Ina ng Diyos,” ang kataga ay nabanggit sa Pagdalaw ni Maria kay Elisabet nang ipahayag ni Elisabet na dinadalaw siya ng “ina ng Panginoon” (Cf. Lucas 1:43). At n’ung dumating si San Gabriel Arkanghel kay Maria, ipinahayag sa kanya na ang sanggol na isisilang niya ay ang “Anak ng Diyos”. Kaya nga ang ating Mahal na Ina ay ‘Theotokos’ sapagkat dinala niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos na nagkatawang-tao (na walang iba kundi si Hesukristo). Kaya nga rin si Maria ay ang “Ina ng Anak ng Diyos” at dahil si Hesus ay totoong Tao at totoong Diyos, ang Mahal na Ina ay “Ina ng Diyos”.

Isa pang maaring pagnilayan ay ang disposisyon ni Maria tungo sa kalooban ng Diyos. Nakita natin sa Ebanghelyo kung paano iningatan niya ang mga nangyaring pagdalaw ng mga pastol sa kanilang tinitirhan. Hindi naunaawan ni Maria kung paanong nabalita ng mga pastol ang Pagsilang ni Kristo, subalit nang ingatan niya ang bagay na iyan sa kanyang puso, mas naunawaan niya ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kabuuan, tayo ay nasa 2022 na. Maraming naganap noong 2021, kaya tayo ay naglilista ng mga “resolutions” bilang tanda kung ano ang nais natin makamtan at mga bagay na nais nating baguhin. Subalit ang mga “New Year’s resolutions” natin ay madalas hindi naitutupad. Ngunit ang maari natin dalhin para sa bagong taon ay ang pagpapala ng Diyos na narinig natin sa Unang Pagbasa, na siya namang dinadasal ng Pari sa huling pagbabasbas ng Misa.

Ang bawat taon ay “Anno Domini” o “Taon ng Panginoon”. Tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon ng kanyang grasya, awa, at kapayapaan. At nawa’y katulad ng Mahal na Ina, tayo ay maging marapat na tawaging mga anak ng ating Diyos sa pagsunod at pagiging matapat sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

MU Francisco December 31, 2021 at 5:08 pm

Maligaya at Malusong na bagong taon sa ating lahat. Sa araw na ito tayo ay nagdiriwang Ng 3 in 1. Hindi po ito Kape o pagkaing instant. Tayo po ay nagdiriwang Ng tatlong mahalagang bagay sa ating Buhay bilang mga Katoliko. Una, Pagiging Ina ni Maria; Ikalawa ikalawang Araw Ng paghahanda Ng kapistahan Ng Poong Hesus Nazareno sa susunod na Linggo Ika-9 Ng Enero, 2022; at pangatlo Ang Pandaigdigang Araw Ng Panalangin para sa Kapayapaan.
Sa Dakilang Kapistahan ni Maria bilang Ina Ng ating Panginoong Hesukristo at atin ding Ina tayo ay inaanyayahan Ng ikalawang pagbasa at Ebanghelyo na maniwala Kay Maria na nasusulat sa ating bibliya kahit sa Koran Ng mga Kapatid nating Muslim. Sa ating Tradisyon bilang pananampalataya tinatawag natin sa ating mga dasal na ipanalangin niya tayo sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Ang kanilang ugnayan bilang mag-ina ay nagpapatibay din sa ating ugnayan na meron tayong Ina at Kapatid na laging nariyan para samahan tayo sa ating pamumuhay. Tulad Ng mga Pastol, matuto tayong lumakad at makinig sa Plano Ng ating Diyos na masilayan Sina Jose, Maria, at Hesus sa lahat Ng taong ating nakakasalamuha. Ang bawat Isa ay may mensahe at koneksyon na kailangAn nating Makita at maramdaman.Si Hesus sa sabsaban ay bungga Ng pag-ibig Ng Diyos para sa ating lahat na nagmula sa salita na nagkatawang tao. Ang imahe Ng Poong Hesus Nazareno ay bunga din Ng pag-ibig at tawag sa atin na isabuhay Ang salitang pag-ibig sa pagtanggap, pagbubuhat Ng Krus, at pagtagumpayan Ang bawat problemA na dumarating sa ating Buhay kasama Ang ating Pamilya at buo nating komunidad. Kapag naisabuhay natin ito, paniguradong makakamit natin Ang Kapayapaan na ating minimithi. Sa unang pagbasa, tinuturuan tayong basbasan Ang bawat Isa bilang binyagang Katoliko na Pagpalain nawa tayo Ng Panginoon; nawa’y kahabagan tayo Ng Panginoon at subaybayan; lingapin at pigyan tayo Ng kapayapaan.

Reply

Celine loveko January 9, 2022 at 5:05 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: