Linggo, Disyembre 26, 2021

December 26, 2021

Kapistahan ng Banal na Mag-anak
Hesus, Maria at Jose (K)

Sirac 3, 3-7. 14-17a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Colosas 3, 12-21
Lucas 2, 41-52

o kaya:

1 Samuel 1, 20-22. 24-28
Salmo 83, 2-3. 5-6. 9-10

Mapalad ang nananahan
sa piling mo, Poong mahal.

1 Juan 3, 1-2. 21-24
Lucas 2, 41-52


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (White)

UNANG PAGBASA
Sirac 3, 3-7. 14-17a

Pagbasa mula sa aklat ni Sirac

Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,
at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,
at ang nagpaparangal sa kanyang ina’y parang nag-iimpok ng kayamanan.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,
at ang panalangin niya’y agad diringgin ng Panginoon.
Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina,
ay tumatalima sa Panginoon;
pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay.
Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya’y matanda na,
at huwag mo s’yang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.
Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;
huwag mo s’yang lalapastanganin ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.
Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon,
iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
1 Samuel 1, 20-22. 24-28

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, “Siya’y kaloob sa akin ng Panginoon.”

Pagkalipas ng isang taon si Elcana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elcana, “Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa Templo na siya titira sa buong buhay niya.”

Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa Templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong tatlong taon, tatlumpu’t anim na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, “Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaing tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako’y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay.” Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

o kaya:
Salmo 83, 2-3. 5-6. 9-10

Mapalad ang nananahan
sa piling mo, Poong mahal.

Mahal ko ang iyong templo, O Makapangyarihang Diyos!
nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok.
Ang buo kong pagkatao’y umaawit na may lugod,
sa masayang pag-awit ko pinupuri’y buhay na Diyos.

Mapalad ang nananahan
sa piling mo, Poong mahal.

Mapalad na masasabi, silang doo’y tumatahan
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sa iyo umaasa’y masasabing mapalad din,
silang mga naghahangad na sa Sio’y makarating

Mapalad ang nananahan
sa piling mo, Poong mahal.

Dinggin mo ang dalangin ko, O Makapangyarihang Diyos,
O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod.
Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal,
pagpalain mo po siya yamang ikaw ang humirang.

Mapalad ang nananahan
sa piling mo, Poong mahal.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 12-21

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid:

Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya’t magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan nang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espirituwal, na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon.
Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan.
Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon.
Mga ama, huwag ninyong kagagalitan nang labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
1 Juan 3, 1-2. 21-24

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos – at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan; hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan.

Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa kanya, sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos: manalig tayo sa kanyang Anak na si Hesukristo, at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Colosas 3, 15a. 16a.

Aleluya! Aleluya!
Kapayapaan ni Kristo
at Salita n’yang totoo
nawa’y manahan sa inyo.
Aleluya! Aleluya!

o kaya:
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 41-52

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Taun-taon, tuwing pista ng Paskuwa, ang mga magulang ni Hesus ay pumupunta ng Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila’y umuwi na. Nagpaiwan si Hesus sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Hesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya’y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Hesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong; at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.” Sumagot siya, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?” Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.

Siya’y umuwing kasama nila sa Nazaret, at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Hesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:46 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 25, 2021 at 9:26 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak tuwing Panahon ng Pasko ng Pagsilang. Sa pagdiriwang na ito, matutunghayan natin kung paano niloob ng Diyos na magkatawang-tao at manganak sa isang pamilya. Ang imahe ng Banal na Mag-anak ay bumubuo kina Hesukristo, Birheng Maria, at San Jose. Maraming bagay ang nangyari sa pamilyang ito, maganda at hindi maganda. Ngunit sa kabila ng mga ito, naging matapat ang tatlo sa pagsunod sa kalooban ng Ama para sa isa’t isa. At ang Panginoong Diyos ay hindi lang Pangkalatahang Pinuno ng Banal na Mag-anak, kundi pati rin ang lahat ng mga pamilya sa buong mundo. Kaya ang konsepto ng pamilya para sa bawat indibiduwal, lalo na sa ating Inang Simbahan, at ang ating tungkulin at bokasyon ay ipagtanggol ito para sa mabuting kinabukasan.

Noong Enero 16, 2015, isa sa mga gawain sa Apostolikang Pagdalaw ni Papa Francisco sa ating bansa ay ang Pagtitipon ng mga Pamilya sa SM MOA Arena, Pasay. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng Santo Papa na ang bawat pamilya ay kailangang managinip. Kaya nga sabi niya: “When you lose this capacity to dream you lose the capacity to love, and that capacity of love is lost.” Ipinahayag din niya na dapat tularan ng bawat isa ang halimbawa ng Banal na Mag-anak. Kaya nga ibinigay niya ang tatlong bagay para pagnilayan natin: (1) paghihinga sa Panginoon, (2) pagbangon kasama sina Hesus at Maria, at (2) maging mga boses na mala-propeta (prophetic voices). Ang iba pang impormasyon tungkol sa talumpating ito ay makikita po rito.

Napakaraming problema ngayon ukol sa buhay-pamilya. May mga ilang mag-asawa ay gustong makipaghiwalay dahil sa mga alitan sa isa’t isa. Kung ganyan ang sitwasyon, maaapekto nang higit ang mga anak-anakan ng mga pamilyang iyon. Kaya nga tutol ang Simbahan sa isyu ng diborsyo. Hindi nakapagtataka na maraming mga di-Katoliko at di-Kristiyano ang nagsasabi na kaya pala hindi pa legal ang isyung ito sa ating bansa, kaya nga the stand of the Roman Catholic Church, especially the CBCP, is being questioned and destructively criticized. Pero kung ating babalikan ang Banal na Kasulatan, wika nga ng Panginoong Hesus mismo: “Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa—siya’y nangangalunya. At ang babaing himiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin” (Marcos 10:11-12).

Mga kapatid, napakahalaga ang konsepto ng pamilya at napakabanal ang buhay na ito. Sana po ay patuloy na mamunga ang kabutihan sa bawat nating mga pamilya, kahit sa mga panahon ng pagsubok, dahil dito’y nakasalalay ang kinabukasan hindi lang ng pamilya, kundi pati rin ang bawat indibiduwal. Kaya nga ang ating mga Pagbasa ngayon ay para sa lahat, at bawal ang palusot. Sa mga magulang, sana po turuan ninyo ng tama ang iyong mga anak para sila’y lumaki nang husto at may natutunan mula sa ‘yo. Nawa’y maging matapat kayo sa iyong mga asawa at sa mga pangako ninyo noong kayo’y ikasal. Sa mga kabataang katulad ko, sana po ay igalang ninyo hindi lang ang inyong mga magulang, kundi pati rin ang lahat ng mga taong nasa awtoridad. Kung mali ang tinuturo nila sa atin, sabihin sa kanila kung ano ang dapat tama, ngunit huwag kalimutang respetuhin sila. At para sa lahat, kahit wala na ang isang indibiduwal, patay na, o kaya umalis kayo para magtrabaho sa ibang bansa, huwag po nating kalimutan ang mga alaalang kasama sila, at nawa’y isabuhay ang mga natutunan natin sa mga karanasang ito. Higit sa lahat, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya sa atin, at maging mga biyaya rin sa ating mga kapwa, hindi lang tuwing Kapaskuhan, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay.

Sa ating paglalakbay sa daan ng Pasko ng Pagsilang, tularan natin ang Banal na Mag-anak na sa gitna ng mga pagsubok, napahalaga ang imahe ng konsepto ng pamilya, at ang kalooban ng Diyos ay nasundan.

Reply

Francisco Azupardo December 26, 2021 at 8:19 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 26, 2021 at 11:32 am

Ang mga pagbasa ngayon araw na ito ay nakatuon sa Pamilya. Maging sa ebanghelyo ay sariling pamilya naman ng Poong Hesus ang salaysay. Ano ang nais iparating sa atin ng mga ito sa pangkasalukuyang panahon?

Ang Ama, haligi ng tahanan kung tawagin sapagkat sya ang dapat mamuno at masunod sa loob ng tahanan. Kung ikaw ay isang ama nararapat na magpakita ng isang magandang ehemplo sa iyong mga anak, sinabi din na wag kayong magagalit ng husto sa inyong mga anak sapagkat baka panghinaan ng loob lalo nasa panahon ngayon na may pandemya, maaari silang magkaroon ng depression o lubos na kalungkutan. Sa iyong asawa nman ay wag mong pagmamalupitan o sasaktan at lalong lalo na wag kang mangangalunya, makikiapid o magnanasa sa hindi mo asawa. Ipakita mo sa iyong tahanan na nararapat ka nga nilang sundin at ang lahat ng iyong sasabihin at gagawin ay sa ngalan ni Hesus.

Ang ina, ilaw ng tahanan, sundin mo ang iyong asawa, magpsa-ilalim ka sa kanya, kahit pa sa panahon ngayon na mas malaki ang iyong sueldo sa kanya, o mas mataas ang posisyon mo sa iyong pinapasukan. Panghihinaan ang lalake kapag minamaliit ng babae. Wag kang maging bungangera sapagkat yan ang kadalasang pinagmumulan ng away, sakitan at paghihiwalay o paghahanap ng ibang babaeng mas malambing. Tulungan mo sya sa pagtataguyod ng pamilya.

Mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang, igalang ninyo sila, nasusulat yan sa mga kautusan, wag tayong maging bastos, makinig tayo sa kanila, wag kayong sasagot ng pabalang kahit pa kayo ay may katwiran, wag nyong bibigyan ng sama ng loob ang inyong Ama. Mahalin nyo sila at alagaan lalo na sa kanilang katandaan at kalulugdan kayo ng Diyos, dringgin ng Diyos ang inyong mga dasal. Maging mabuting anak, isipin myo lagi si Hesus na naging masunuring anak sa Diyos Ama.

Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: