Biyernes, Disyembre 24, 2021

December 24, 2021

Play

Ika-24 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Lucas 1, 67-79

24th of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, “Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang Kaban ng Tipan ay sa tolda lamang.” Sumagot si Natan, “Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasaiyo.”

Ngunit nang gabing iyo’y sinabi ng Panginoon kay Natan, “Ganito ang sabihin mo kay David: ‘Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saanmang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon: wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo: Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian.’

“Kikilanlin ko siyang anak at ako nama’y magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Pag-ibig mo, Poon, na di nagmamaliw
ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin;
ang katapatan mo’y laging sasambitin,
yaong pag-ibig mo’y walang katapusan,
sintatag ng langit ang ‘yong katapatan.

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan
na iyong ginawa kay David mong hirang
at ito ang iyong pangakong iniwan:
“Isa sa lahi mo’y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi.”

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Gagawin ko siyang anak na panganay,
mataas na hari nitong daigdigan!
Laging maghahari ang isa n’yang angkan,
sintatag ng langit yaong kaharian.

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Sinag ng bukang-liwayway
at araw ng kaligtasan
halina’t kami’y tanglawan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 67-79

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito:

“Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel!
Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan,
At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas,
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod.
Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una,
na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway,
at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin.
Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang
at aalalahanin ang kanyang banal na tipan.
Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham,
na ililigtas tayo sa ating mga kaaway,
upang walang takot na makasamba sa kanya,
at maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo’y nabubuhay.
Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan;
sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan,
at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan,
ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan.
Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos;
magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan
upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan,
at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 3, 2021 at 7:25 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 19, 2021 at 6:37 pm

Pagninilay: Ngayon ay ang “Abente quatro ng Disyembre”. Itong petsa ay kilala bilang Bisperas ng Kapaskuhan. Sa ating Simbahan, ito ang huling araw ng Panahon ng Adbiyento. Kaya nga ito ay ang “pagbubukang-liwayway ng Pasko” sapagkat nasasaad sa Ebanghelyo na si Hesus ay ang Bukang liwayway ng kaligtasan upang itanglaw ang liwanag sa mga naninirahan sa kadiliman at gabayan ang ating mga yapak tungo sa kapayapaan.

Ang panalangin ni Zacarias na tinatawag na Benedictus ay dinadasal ng Simbahan tuwing umaga dahul si Hesus ay ang Araw ng Katarungan na sa bawat pagsikat ng bagong umaga, bagong buhay ang binibigay tuwing tayo’y nagigising. Sa panalangin ito ay makikita natin ang kagandahang-loob ng Diyos na patuloy niya tayong binibigay ng panibagong buhay bawat araw. Higit na 2,000 taon nakalipas nang dumating ang ating Tapagligtas at Mesiyas upang ipakita sa atin ang daan patungo sa Ama.

Kaya katulad ni Haring David sa Unang Pagbasa, tayong mga matapat ay umaawit kailanman sa kadakilaan at kagandang-loob ng Panginoon. At itong mga bagay ay patuloy na mangyayari kung patuloy tayong magiging matapat at masunurin sa panawagang maging saksi ng Mabuting Balita sa ating simpleng paraan. At nawa’y gawin natin ito hindi lang tuwing Pasko, kundi sa araw-araw nating pamumuhay.

Reply

M.U. Francisco December 22, 2021 at 8:35 am

Sa huling simbang Gabi nang paghahandang ispiritwal sa dakilang kapangpangan Ng ating Panginoong Hesukristo, handa na ba ako? Handa na ba tayo na tanggapin siya muli sa kanyang pagkakatawang tao sa ating isip, puso, at Mabubuting gawa?
Tayo ay binigyan Ng dalawang Tenga upang mapakinggan Ang mabuting balita, maramdaman nang ating nag-iisa nating puso, at Makita ito sa mga gawa Ng ating mga kamay. Ang ating puso ay kasing laki lang Ng ating kamao pero may angking lakas ito para maramdaman natin Ang nararamdaman Ng mga Mahal natin sa Buhay. Ang puso Ang nakakaramdam ng tunay na galak, lungkot, at tagumpay sa ating Buhay na walang Ibang tao na makakaagaw nito. Bawat tao ay may kanya-kanyang panahon Kung kailan at saAn natin mararamdaman Ang mga ito tulad ni Zacharias. Ang pagpupuri at pasasalamat ni Zacharias bilang panalangin o Benedictus na kalimitang dinadasal sa umaga ay dala Ng kanyang karanasan sa presensiya Ng Banal na Ispiritu at sariling karanasan Ng kabutihan Ng Diyos. Ang pagsilang ni Juan na kanyang anak ay Ang paghahanda, pagdarasal, at paglalahad na nalalapit na tayo sa pagsilang ni Hesus. Ang panawagan sa atin Ng Simbahan ay maging bukas tayo na mapakinggan Ang mensahe Ng pagsilang Ng ating Panginoon na ipamahagi Ang katotohanan na Ang Diyos ay totoo, pagmamahal sa ating kapwa, at kapayapaan para sa lahat Ng sannilikha. Amen.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 24, 2021 at 8:52 am

Katulad ni Maria, si Zakarias ay mayron ding awit ng papuri sa Panginoon, ito ay tinawag na Benedictus.

Yan ang aral ng ebanghelyo na nararapat nating tularan, ang magsiawit, magpasalamat, sumamba, darangalin at purihin ang Diyos. Suriin natin ang ating mga sarili, tuwing kailan ba tayo napapaawit sa tuwa? Tuwing may materyal na bagay na nakamit? Tuwing nakakapanlamang tayo ng kapwa, or may natanggap na anu mang makalupang bagay o makamundo? Napaawit ka na ba ng papuri sa Panginoon dahil sa mga magagandang bagay na meron ka? Nagpapasalamat ka ba sa Diyos sa maliliit at malalaking bagay na ipinagkaloob sayo? Araw araw mo bang pinagpapasalamat ang pagising mo tuwing umaga? Sinusuklian mo ba ng kabutihang asal ang mga kaloob ng Diyos sayo? Naalala ba natin sya kapag tayo ay sobrang masaya? Marunong ba tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos, minamahal ba natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili at ang huli ay , sinusunod ba natin ang mga kautusan? Suriin mo ang iyong sarili kapatid lung nasan ka dito.

Reply

Francisco Azupardo December 24, 2021 at 9:17 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Edward C Ramirez December 24, 2021 at 9:18 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Celine loveko December 24, 2021 at 2:16 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: