Lunes, Disyembre 20, 2021

December 20, 2021

Play

Ika-20 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Lucas 1, 26-38

20th of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 7, 10-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: “Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit.” Sumagot si Acaz: “Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon.”

Sinabi ni Isaias:
“Pakinggan mo, sambahayan ni David,
kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao
na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot?
Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan:
maglilihi ang isang dalaga
at manganganak ng lalaki
at ito’y tatawaging Emmanuel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Halina, Susi ni David,
binubuksan mo ang langit
upang kami ay masagip.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang ikaanim na buwan na ng pagdadalantao ni Elisabet, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon.” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 3, 2021 at 7:23 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 18, 2021 at 2:06 pm

PAGNINILAY: Sa pagpapalapit natin sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, ipinagdiriwang ng buong Simbahan ang tinatawag na “Gintong Misa” o sa wikang Latin “Missa Aurea”. Ito’y sapagkat ang Ebanghelyo ngayon ay batay sa mga kauna-unahang pangyayari ng pagtupad ng planong pangkaligtasan ng Diyos, at iyan ay ang Pagbabalita ni San Gabriel Arkanghel ang Pagsilang ni Hesus sa Mahal na Birheng Maria. Ito ay matatagpuan lamang kay San Lucas sapagkat ang ipinupunto ng ebanghelista ang papel ng ating Mahal na Ina sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang unang ginawa ng anghel ay binati si Maria na ito ay “napupuno ng grasya”. Pagkatapos ay ibinalita ni Gabriel na si Maria ay maglilihi kay Hesus na siyang Anak ng Diyos at Tagapagligtas. Makikita dito ang katuparan ng propesiya ni Isaias sa Unang Pagbasa tungkol kay Birheng Mariang maglilihi sa sanggol na Emmanuel. At ang pagsilang na ito ay napupuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya makikita dito na ang Pagsilang ni Hesukristo ay isang biyaya ng Panginoong Diyos dahil dumating ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng Anak ng Ama. At bilang tugon, isang salita bagamat maiksi ngunit makapangyarihan ang binigkas ni Maria, at iyan ay ang “Oo”.

Sa pagpapahayag ng kanyang fiat, siya ay tunay na tumatalima sa kalooban ng Diyos Ama na maging Ina ng Tagapagligtas. Buong kababang-loob idineklara niya ang kanyang sarili bilang abang alipin ng Panginoon, at buong pananampalataya hinayaan niyang mangyari ang mensahe ng Diyos na ibinalita pamamagitan ni San Gabriel Arkanghel. Nawa ngayong Pasko sa ating pagdiriwang ng Pagsilang ng Emmanuel, tularan natin ang ating Mahal na Ina sa pagiging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos nang may buong kababang-loob at pananampalataya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 19, 2021 at 12:57 pm

Ang hamon at aral ng ebanghelyo ngayon ay pagiging masunurin at pagpapa-alala sa atin na walang imposible sa Diyos.

Sa ating buhay dito sa lupa, ang sanhi ng ating pagkapahamak ay ang hindi pakikinig at pagsunod sa ating mga magulang at sa batas ng lipunan. Sinusuway natin ang mga payo, utos at mga alituntunin sapagkat mas madali at masarap gawin ang mga ipinagbabawal.
Ganuon din ang kautusan ng Diyos, kapag lumabag tayo sa mga ito ay siguradong hahantong tayo sa kalungkutan, kapahamakan, kahihiyan at kamatayan. Hindi madali ang magpakabanal lalo na’t napakaraming tukso sa lupa. Pero ito ay kayang gawin, kung mamahalin mo lamang ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi mo gagawin sa iba ang ayq mong gawin sa iyo. At ang gagawin mong sentro sa lahat ng iyong iisipin, sasabihin at gagawin ay si Hesus.

Paalala din sa atin ng Mabuting Balit ang walang imposible sa Diyos. Napatunayan na ito noong panahon ni Hesus sa marami nyang pinagaling na may kapansanan, At marami na din ang nagpatotoo nito sa kasalukuyang panahon. Pero may sikreto para ito ay maganap sa atin, ang sikreto ay ang lubos na pananalig at pananampalataya. Kay’t kapag ikaw ay humiling o dumalangin ng isang bagay, ibigay mo na ang buo mong tiwala sa Diyos.

Reply

Roy_Angelo B. VILLARICO December 20, 2021 at 7:30 am

To God Be All The Glory…allelluya alelluya! Amen!

Reply

Francisco Azupardo December 20, 2021 at 10:18 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: