Linggo, Disyembre 19, 2021

December 19, 2021

Play

Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Mikas 5, 1-4a
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Hebreo 10, 5-10
Lucas 1, 39-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourth Sunday of Advent (Violet)
St. Peter’s Pence (Obolo Sancti Petri)

UNANG PAGBASA
Mikas 5, 1-4a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Ito ang sinasabi ng Panginoon: Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula’y buhat pa nang una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon; taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Ika’y manumbalik,
O Diyos na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Ang lingkod mong mahal
ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang,
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan!
At kung magkagayon,
magbabalik kami’t di na magtataksil sa ‘yo kailanman,
kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 10, 5-10

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Noong si Kristo’y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos,
“Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig,
Kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan.
Kaya’t aking sinabi, ‘Narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban’ ayon sa nasusulat sa Kasulatan tungkol sa akin.”

Sinabi muna niya, “Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan” — bagamat ito’y inihahandog ayon sa Kautusan. Saka niya sinabi, “Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban.” Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo’y sapat na.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 38

Aleluya! Aleluya!
Narito ang lingkod ng D’yos
maganap nawa nang lubos
ang salita mong kaloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Hindi nagtagal at si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 26, 2021 at 11:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Nicanor C. Agustin November 10, 2021 at 10:29 am

Maraming salamat po sa reflection nyo po sa Ebanghelyo, pwede ko po magamit yung ibang salita sa pagbabahagi ko po sa aming Household ?

Pagpalain po kayo ng Poong Maykapal.

Reply

Reynald Perez December 16, 2021 at 9:47 am

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nasa Ikaapat at huling Linggo sa Panahon ng Adbiyento bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Unang Pagdating ng Panginoon sa Pasko ng Pagsilang. At makikita natin na ang tema ng huling kandila sa korona ng Adbiyento ay pagmamahal sapagkat ito ang nagpapatunay sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya sa Pasko ay ipinagdiriwang natin ang katuparan ng pagmamahal na iyon Pagsilang ng ating Panginoong Hesus.

700 bago dumating si Kristo, ipinahayag ni Propetang Mikas ang pagsilang ng Mesiyas sa abang lungsod na Bethlehem, na siya rin mismong pinagmulan ni Haring David. Kaya’t makikita dito na si Hesus ay nagmula sa lahi ni Haring David, at buong kababang-loob siya’y isisilang ni Birheng Maria sa sabsaban. At ito namang si Maria sa Ebanghelyo ay bumisita sa kanyang pinsan na si Elisabet. Akalaing matanda na si Elisabet pero hindi siya nanatiling baog, sapagkat pinagpala siya ng Diyos ng isang anak na lalaki na si San Juan Bautista. Matapos ibinalita ni San Gabriel Arkanghel na ang kanyang pinsan ay manganganak, agad dinayo ni Maria si Elisabet. At nakita dito ang pagtalon ng dinadala ni Elisabet at ang pagpapala kay Maria bilang bukod na babaeng pinagpala sa lahat at dakilang pagpapala sa dala nitong si Hesus. Sa larangan ng Teolohiya, ang Mahal na Birheng Maria ay itinuturing na Kaban ng Bagong Tipan. Siya ang tahanan ni Kristo, ang katuparan ng Kautusan. Kung si Haring David ay tumalon sa paghahanga niya sa kaban, si Juan Bautista ay tumalon nang makita niya si Hesus. Kung paano rin sinabi ni David na siya’y dinadalaw ng Diyos, si Elisabet naman ay nagsabi na siya’y dinadalaw ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Ina.

Kaya’t makikita dito sa pangyayaring ito, naipahayag ang Mabuting Balita sa pamamgitan ng kabutihan ni Maria sa pagdalaw sa pinsan niya at ng pasasalamat ni Elisabet sa kaligtasang niloob ng Diyos sa pagdadalang-tao ni Maria kay Hesus. Kaya ang dalawang babaeng ito ay nagpakita ng pagsunod at pasasalamat sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. At sinasabi nga sa Ikalawang Pagbasa na higit pa sa mga pisikal na handog na sinusunog at inaalay, mas mahalaga ang pagiging matapat sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong papalapit na po tayo sa Pasko, makilala nawa natin ang Diyos na patuloy na dumadalaw sa atin. Siguro po siya ay namamasko rin upang isilang ang kanyang Bugtong na Anak na bagamat katulad niya ay nagkatawang-tao upang makipamuhay sa atin. Sa simpleng paggawa ng katuwiran at kabutihan sa kapwa at sa ibang tao, maipapairal at maipalaganap natin ang kanyang pagmamahal hindi lang sa Kapaskuhan, kundi sa araw-araw nating buhay.

Reply

Malou Marcellana December 18, 2021 at 6:50 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco Azupardo December 18, 2021 at 7:37 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Analyn Mangona December 18, 2021 at 11:47 pm

Ang aking papuri at pasasalamat ay sayo PANGINOON DIYOS AMA.at PANGINOON HESUKRISTO???

Reply

Gina j Lavarias December 19, 2021 at 4:40 am

Papuri at Pasasalamat sa iyo Panginoong Hesukristo!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 19, 2021 at 7:11 am

Ang bisitasyon ang isinasaad ng ating ebenghelyo ngayon. Ano ang hamon at aral sa atin ng Manuting Balitang ito?

Ang pagiging masunurin ng magpinsang Maria at Elizabeth ay dapat nating tularan. Sa pang araw araw nating buhay, tayo ay namimili, ang pagpipilian ay ang mga panandaliang sarap na tukso ng demonyo at isa naman ay ang kalooban o pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin ay may dalawang pagpipilian. Ang tama o ang mali, ang masarap at ang mahirap, at nakakapinsala at kapakipakinabang, ang kasamaan at kabutihan, Si Satanas o si Hesus. Kapag pinili mo ang sa demonyo, kadalasan ay masarap at madali subalit panandalian lamang at hahantong din sa kapahamakan, kalungkutan at minsan pa ay kamatayan. Ngunit kapag pinili mo si Hesus kadalasan ay mahirap, may sakripisyo, kukutyain o minsan nman ay matagal pero ang kapalit nman ay habangbuhay na kaligayahan, peace of mind, kapayapaan at tagumpay.

Pinababatid din sa atin ng Mabuting Balita na walang imposible sa Panginoon. Si Elizabeth at matanda na at baog pero nagdalang tao pa din dahil sa kalooban ng Diyos. Itanim natin ito sa ating isipan, walang hindi mapangyayari ang Diyos kung loloobin nya at kung tayo ayblubos na mananalig sa kanya at ibibigay ang buong tiwala.

Samanatalahin natin ang Adviento, ihanda ang ating mga sarili. Magsisi tayo sa gawang mali, humingi ng kapatawaran at talikuran na ang kasamaan. Maligayang Pasko!

Reply

Francisco Azupardo December 19, 2021 at 8:06 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Kulot December 19, 2021 at 5:10 pm

Amen

Reply

Roy Angelo B. Villarico December 19, 2021 at 8:20 pm

To God Be All The Glory…Amen! Alelluya…

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: