Biyernes, Disyembre 17, 2021

December 17, 2021

Play

Ika-17 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Genesis 49, 2. 8-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Mateo 1, 1-17

17th of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 49, 2. 8-10

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi:

“Kayo mga anak, magsilapit sa akin,
akong inyong ama ay sumandaling dinggin.
Ikaw, Juda, ay papupurihan
niyong mga anak ng Ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahat mong kapatid sa iyo’y gagalang.
Mabangis na leon, ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.
Hawak niya’y setrong tuon sa paanan,
sagisag ng lakas at kapangyarihan;
ito’y tataglayin hanggang sa dumatal
ang tunay na Haring dito’y magtatangan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran:
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Ang lupain nawa niya’y umunlad at managana;
maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap
at ang mga taong wala’y pag-ukulan ng paglingap.

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Nawa yaong kanyang ngalan ay h’wag nang malimutan,
manatiling laging bantog na katulad nitong araw;
nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa,
at sa Diyos, silang lahat dumalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala.”

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Karunungan ng Maykapal,
tana’y ‘yong pangasiwaan,
halina’t kami’y turuan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 1, 1-17

Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.

Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Samaktwid, labing-apat ang salin-lahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia, at labing-apat din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 3, 2021 at 7:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

MU Francisco December 16, 2021 at 1:20 am

Ang tema sa ikalawang Simbang Gabi ay Ang kahalagahan at pagtanggap Ng ating Pamilya. Gaano natin kakilala Ang ating Pamilya? Kaninong angkan tayo nagmula? Anong kwento Ng ating angkan? Ilang mga katanungan na dumaan sa asking isipan. Sa unang pagbasa ipinapabatid sa atin Ang suporta ni Javcob sa kanyang Pamilya sa pamamagitan Ng pangangaral nito sa kanyang mga Anak sa pakikinig, paggalang, at pagtutulungan Lalo na sa panahon Ng paghihirap. Sa pag-aaral Ng pinagmulan Ng angkan Ng ating Panginoong Hesukristo o Genealogy masasabi nating walang perpektong Pamilya pero may ugnayan Ang Pamilya. Mula Kay Abraham na ama Ng ating pananampalataya, si Tamar na mapagpanggap, Ang haring David ay nagkasala Ng pakikipag-apid, si Tamar na Isang prostityot, at marami pang iba na Ang kwento nang angkan ni Hesus ay meron ding unos, dilim, at mga pagsubok. Ganun Hindi natapos Ang ugnayan nila at umabot Ng apat na pung henerasyon hanggang kina Jose, Maria, at Hesus. Ang hamon sa atin ay kilalanin at tanggapin Ang ating Pamilya at angkan. Ang simpleng kainan Ng sama-sama, tuloy-tuloy na Komunikasyon sa social media, pagdalo Ng mga pagdiriwang Ng Pamilya tulad Ng kasal, at reunion at marami pang iba ay isang pasasalamat na GinAgawa na nang aming angkan para Lalo pang mapatagtag Ang aming samahan.

Reply

Reynald Perez December 16, 2021 at 9:44 am

Pagninilay: Tayo ngayon ay nakapasok sa ikalawang bahagi ng Panahon ng Adbiyento mula ika-17 hanggang 24 ng Disyembre, kung saan pagninilayan natin ang mga pangyayari tungo sa katuparan ng ating kaligtasan sa Pagkatawang-tao ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang ipagdiwang natin ngayong Pasko.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang simula ng panunulat ng Ebanghelistang si San Mateo. Ang pokus ng manunulat ng Ebanghelyo ay ang pagkatao ng ating Panginoong Hesus bilang katuparan ng mga propesiya sa Lumang Tipan. At makikita natin sa pagbasang ito ang isang talaan ng mga lahing pinagmulan ni Hesus. Ito yung ang kanyang mga ninuno mula sa 42 henerasyon (Abraham-Jose at Maria). At makikita sa talaang ito ang napakadaming ninuno ng ating Panginoon, kahit sila’y kilala o ‘di kilala.

Subalit makikita rin natin na mayroon silang kahinahan nang sila’y namumuhay. Si Abraham dati ay tilang nagsinungaling sa faraon sa Egipto nang sabihin niya na si Sara ang kanyang kapatid, na sa totoo ay ang kanyang asawa. Sa Jacob naman ay tilang nanloko ng kanyang panganay na kapatid na si Esau dahil ipinagbigay sa kanya ang karapatang pagiging “mapagpala”. Si Haring David naman ay nagnais na mapasakanya si Batseba, kaya’t hinayaan niyang mapatay si Urias sa harap ng labanan upang angkinin ang asawa nito. At si Haring Solomon ay kilala sa pagkakaroon ng 300 asawa at 700 na babae, at sila pa’y mga pagano na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel.

Marami pang ibang kahinaan ang mga ninuno ni Hesus. Subalit mayroon ngang kasabihan: “Gumuguhit ang Diyos ng mga matuwid na landas mula sa mga baluktot na daan.” Sa kabila ng naging kahinaan nila, pinili pa rin sila ng Ama upang paglingkuran siya at ipaalala sa kanyang sambayanan ang kanyang dakilang presensiya. At sa pagtupad ng kanyang planong pangkaligtasan, isinugo ng Ama ang kanyang Bugtong na Anak na si Hesukristo, bagamat Diyos ay naging Tao at ipinangnak ng Mahal na Birheng Maria lalang ng Espiritu Santo.

Ang maari nating kuning aral mula sa Ebanghelyo ay ang katuwiran ng Diyos sa gitna ng mga kahinaan sa buhay. Lalung-lalo na sa buhay-pamilya, maraming pagsubok ang dinadaan ng pamilya, maski sa bawat iisang miyembro. Aminin man natin, wala pong perkpektong pamilya. Ngunit kahit walang perpektong pamilya ay bawat isa sa atin at bawat indibidwal ng mga grupo ay ginagawa ng Diyos bilang ganap ng kanyang pagmamahal. At ito yung ating ipagdiriwang sa darating na Kapaskuhan kung paanong dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa ating katauhan nang hindi kailanman siya’y nagkasala upang iako at iugnay ang ating mga sarili patungo sa Ama nating Diyos.

Kaya nawa atin pong kilalanin ang Diyos sa bawat pagkakataon at katulad ng sinasabi sa Salmo na bagamat tayo’y nagkakasala at nagkukulang, tayo’y patuloy pa rin na mabuhay nang marangal upang sumagana pa kailanmanang ating buhay.

Reply

Roy Angelo B. Villarico December 17, 2021 at 2:14 pm

Pinupuri ka namin Panginoon’ Alelluya Alelluya…Amen!

Reply

Guendolyn Chiong December 16, 2021 at 10:09 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Rio December 17, 2021 at 3:33 am

Papuri sa Diyos!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 17, 2021 at 6:09 am

May kasabihan ang matatanda na “Kung anong puno ay syang bunga”. Subalit ito ay kasabihan lamang at maraming beses ng hindi tumugma sa maraming pamilya.

Katulad na lamang ng ebanghelyo ngayon, isinalaysay ang mga pangalan ng taong pinagmulan ng lahi ni Hesus. Sa mga taong nabanggit ay mga personlidad na nagkaroon ng mabibigat na kasalanan.

Patunay lamang ito na ano man ang ating nakaraan ay kaya nating baguhin. Para sa mga kabataan, kung ano ang nakikita mong maling mga gawain ng iyong mga magulang o matatandang kamag anak ay wag mong tularan, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Sa atin naman mas mga nakakatanda ay mabuting ehemplo ang ating ipakita sa ating pamilya, wala man tayong yaman o aria arian na maiiwqn sa kanila ay maipamana man lang natin ang kabutihang asal at pgiging mabuting tao, turuan natin sila na magkaroon ng takot sa Diyos na huwag gumawa ng mga kabalastugan .

Walang perpekto, maging sa pamilya, maging ang pamilya ni Hesus. Pero nangangahulugan na gagamitin natin itong excuse palagi kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Oo walang perpekto pero mayroon tayong choice, mamimili lamang tayo sa dalawang, ang tama at mali, ang masama at mabuti, ang udyok ng demonyo o ang kautusan ng Diyos, ang mapapahamak tayo o ang gagantimpalaan tayo ng Diyos. Ikaw na ang mamili.

Reply

Francisco Azupardo December 17, 2021 at 8:30 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Gina j Lavarias December 17, 2021 at 9:49 am

Papuri at Pasasalamat sa iyo Panginoong Hesukristo!!!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: