Huwebes, Disyembre 16, 2021

December 16, 2021

Play

Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 54, 1-10
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Lucas 7, 24-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Third Week in Advent (Violet)
National Youth Day

UNANG PAGBASA
Isaias 54, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ikaw ay umawit, O babaing baog, tinig mo’y Itaas,
O ikaw na hindi nakararanas ng hirap sa panganganak.
Ang magiging supling mo’y higit na marami kaysa may asawa.”
Gumawa ka ng mas malaking tolda,
habaan mo ang mga tali at dagdagan ang tulos.
Ikaw ay kakalat sa buong daigdig,
mababalik sa iyo, Israel, ang lupaing nasakop ng ibang bansa;
ang mga lungsod na ngayon ay wasak,
ay gagawing tirahan ng maraming tao.
“Huwag kang matakot
pagkat hindi ka na hahalayin uli
ni aaglahiin pa,
malilimot mo nang ika’y
naging taksil na asawa,
pati malungkot na alalahanin ng pagiging balo.
Sapagkat ang iyong naging kasintaha’y
ang may likha sa iyo,
Siya ang Makapangyarihang Panginoon;
ililigtas ka ng Diyos ng Israel,
Siya ang hari ng lahat ng bansa.
Israel, ang katulad mo ay babaing bagong kasal,
iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan.
Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon
sa kanyang piling at sinabi:
“Sandaling panahong kita’y iniwanan
ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig,
muli kitang kukupkupin.
Sa tindi ng galit nilisan kita sandali,
ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal.”
Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo.
“Nang panahon ni Noe,
Ako ay sumumpang di na mauulit
na ang mundong ito’y gunawin sa tubig.
Gayun din sa ngayon,
iiwasan ko nang sa iyo’y magalit
at hindi na kita parurusahan uli.
Maguguho ang mga bundok at ang mga burol,
ngunit ang pag-ibig ko’y hindi maglalaho,
at mananatili ang kapayapaang aking pangako.”
Iyan ang sinabi ng Diyos na Panginoon,
na nagmamahal sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

O Panginoon ko,
sa iyong ginawa, kita’y pinupuri’t ako’y iniligtas,
kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa’t magalak.
Mula sa libingang
daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay;
ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Purihin ang Poon,
Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang.
Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na Banal,
ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan!
Hindi nagtatagal
yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya’y walang wakas.
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag,
sa bukang-liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak.

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Kaya’t ako’y dinggin,
Ikaw ay mahabag sa akin, O Poon, ako ay pakinggan,
mahabag ka, Poon! Ako ay dinggin mo at iyong tulungan.
Nadama ko’y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa.
Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa.

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6

Aleluya! Aleluya!
Daan ng Poong nar’yan na
t’wiri’t ihanda sa kanya.
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 7, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Pagkaalis ng mga sinugo ni Juan, si Hesus ay nagsalita sa mga tao tungkol kay Juan. “Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang tambong inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuutan? Ang mga nagsusuot ng maringal at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng Kasulatan:

‘Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo,
Ihahanda niya ang iyong daraanan.’
Sinasabi ko sa inyo: si Juan ang pinakadakila sa mga isinilang, ngunit dakila kaysa kanya ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos.”

Pinakinggan siya ng mga mamamayan, pati ng mga publikano. Ang mga ito’y sumunod sa kalooban ng Diyos nang pabinyag sila kay Juan. Subalit tinanggihan ng mga Pariseo at ng mga eskriba ang layunin ng Diyos sa kanila sapagkat hindi sila nagpabinyag kay Juan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 3, 2021 at 7:21 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 16, 2021 at 6:11 am

Ika labing anim ng Disyembre, ang umpisa ng simbang gabi o misa de gallo o misa de aguinaldo. Makikita na rin ang mga kabataan na nangangaroling. Pamaskong awit ang maririnig sa maraming dako. Na ang ibig sabihi’y papalapit na ng papalapit ang Pasko.

Kaya’t ang tema ng ebanghelyo ay ang paghahanda ni San Juan ng daraanan ni Hesus. Kapatid, handa ka na ba? Naituwid mo na ab ang liko liko mong landas, napatag mo na ba ang bako bako mong nilalakbayan. Suriin mo ngayon ang iyong sarili, nagnanasa ka p din ba sa hindi mo asawa at pag-aari, tsismosa ka p din ba naninira ng kapwa, hindi mo pa rin ba napapatawad ang iyong kaaway, kapatid o ang kapwa. Hindi ka pa rin ba namamahagi ng iyong biyaya sa walang wala, wala kanoa rin bang takot sa Diyos at patuloy ka pa ring sumusuway sa kanyang mga kautusan? Hindi pa huli ang lahat, magsisi tayo sa mga gawang masama, ihingi natin ito ng kapatawaran sa Ama, at sikapin ng matalikuran ang mga kabalastugan. Mahiya tayo sa Diyos, matakot tayo sa Diyos, sapagkat ano mang meron ka ngayon, komportable mana ang buhay mo ngayon, kilala ka at may posisyon ay sa isang iglap lamang ay kayang bawiin lahat ng Panginoon kung nanaisin nya.

Ang Adviento ay samantalahin upang magbago, manumbalik tayo sa Ama, papurihan sya at pasalamatan. Amen.

Reply

Raymundo Jaime Ledesma Ciocon III December 16, 2021 at 8:50 am

Maari ko bang i-share ang Pagninilay ni Ferdy Baetiong Parino sa aking mga FB Page at Group Page?

Salamat po!

Ray Ciocon

Reply

Roy_Angelo B. VILLARICO December 16, 2021 at 1:59 pm

Salamat sa Diyos…Amen!

Reply

Celine loveko December 16, 2021 at 2:03 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo December 17, 2021 at 8:31 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: