Miyerkules, Disyembre 15, 2021

December 15, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Third Week of Advent (Violet)
National Youth Day

UNANG PAGBASA
Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ako ang Panginoon,
Ako lamang ang Diyos at wala nang iba.
Ako ang lumikha ng dilim at liwanag,
Ako ang nagpapadala
ng kaginhawahan at kapahamakan.
Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito.
Padadalhan kita ng sunud-sunod na tagumpay
parang masinsing patak ng ulan;
dahil dito maghahari sa daigdig
ang kalayaan at katarungan.
Akong Panginoon
ang magsasagawa nito.”

Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan,
Siya rin ang lumikha ng daigdig,
Ginawa niya itong matatag at ito’y mananatili,
ginawa niya itong isang mainam na tirahan.

Siya ang may sabing, “Akong Panginoon lamang
ang Diyos at wala nang iba pa.
Magsanggunian kayo.
Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap?
Hindi ba akong Panginoon
ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan?
Walang ibang Diyos maliban sa akin.

Lumapit kayo sa akin
at kayo ay maliligtas,
Kayong mga tao sa buong daigdig.
Walang ibang Diyos maliban sa akin.
Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago,
at tutuparin ko ang aking mga pangako:

‘Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan,
at mangangakong sila’y magtatapat sa akin!’
“Sasabihin nila,
tanging nasa Panginoon
ang kapangyarihan at pagtatagumpay,
at mapapahiya sinumang sa kanya’y lalaban.
Ngunit ang lahi
ng bansang Israel ay magtatagumpay,
matatamo nila ang kadakilaan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

ALELUYA
Isaias 40, 9-10

Aleluya! Aleluya!
Ito’y balitang masaya,
ihayag mo sa balana:
“Panginoo’y narito na!”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 7, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, “Kayo po ba ang paririto, o maghihintay pa kami ng iba?” Pagdating nila kay Hesus ay kanilang sinabi, “Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba.” Nang mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Hesus: mga pinahihirapan ng karamdaman, at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, “Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig: nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 3, 2021 at 7:21 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 13, 2021 at 8:09 am

PAGNINILAY: Ngayong papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang ating gawain ngayong Adbiyento ay isang pananabik sa pagdating ng ating Panginoon.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang paanyaya ng Diyos na patuloy na magtiwala sa kanya, at lumapit sa kanya upang sila’y mas pagpapalain. Ang pananampalataya at pagkilala sa kanya ay nangangahulugugang na maging tapat sa kanyang mga utos at ang tipan na mas kilalanin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalita ng mga alagad ni San Juan Bautistang nakabilanggo tungkol sa kanyang pinsang si Hesukristo. Nabilanggo si Juan alang-alang sa paninindigan sa pagtutuwid ng kamalian nina Herodes at Herodias ukol sa kanilang pakikiapid. Kaya nagpadala siya ng mga mensahero kay Hesus upang malaman kung sino talaga nitong ipinahayag niya sa Ilog Jordan bilang Panginoong ipaghanda ng daan. At ang tugon ni Kristo ay ang kanyang mga magagandang gawain sa mga mahihirap, inaapi, mga maysakit, at iba pang nangangailangan ng tulong ng Diyos. At sinasabi rin ni Hesus na mapalad ang sumasampalataya sa kanya at sa kanyang ministeryo.

Ang Adbiyento ay isang panahon ng pagbabalik-loob at pamumuhay sa katuwiran at pamumuhay na ayon sa pamantayan ng Diyos. Si San Juan Bautista ang ating gabay upang tayo ay maghanda ng isang diretsong daan para patuloy na dumating ang Panginoon sa ating buhay. At higit dito ay si Hesus ay maging ehemplo natin upang ipagdala natin ang kagandahang-loob ng Diyos, lalung-lalo na sa mga nangangailangan nito.

Reply

Roy Angelo B. Villarico December 15, 2021 at 3:13 pm

Thanks be to God ! Amen…

Reply

Francisco Azupardo December 15, 2021 at 8:57 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 15, 2021 at 10:05 am

Ang aral at hamon ng Unang Pagbasa ay ito:

Kung mangangagsisi at hindi na babalik sa gawang masama ay pauunlarin ng Diyos ang iyong buhay at bibigyan ng sunod sunod na tagumpay. Pagnilayan natin ito suriin ang ating mga sarili, tayo ay nagsisi sa mga kabalastugan natin at nagsisikap na matalikuran na ang kasamaan o nagpapakasarap pa din sa mga alok ng demonyo na sa bandang huli ay siguradong kapahamakan at kapighatian ang dala. Ikaw na ang mamili kapatid.

Sa ating ebanghelyo naman ngayon ay pagpapa-alala sa atin na anupa’t may alinlangan ka pa din kay Hesus. Hindi pa ba sapat ang lahat ng iyong nakikita magsimula sa araw, sa mga bituin, ang lahat ng mga nilalang sa dagat, hinpapawid at lupa? Maging ang buhay mo. Ang Diyos lamang ay may kayang maglalang ng mga ito, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, ang Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos, ang Diyos na may kayang gawin ang imposible, ang Diyos na kayang ibigay sayo ang lahat at kayang bawiin sayo lahat. Kaya’t nararapat na papurihan natin ang Diyos, pasalamatan araw araw mula sa maliliit at malaking bagay, at higit sa lahat sundin ang kalooban nya, sundin ang kautusan nya, mahalin ang Diyos at ang ating kapwa at sya na ang bahala sa iyo. Tanggalin na ang pangamba at mamuhay ng maligaya na may relasyon kay Kristo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: