Lunes, Disyembre 13, 2021

December 13, 2021

Play

Paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir

Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo
sa landas patungo sa ‘yo.

Mateo 21, 23-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Lucy, Virgin and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Bilang

Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya’y nagpahayag:

“Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor
ang pahayag ng taong may malinaw na paningin.
Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos,
ng nakakikita sa pangitain buhat sa Makapangyarihan,
ng nabulagta sa lupa gayunma’y nanatiling malinaw ang paningin:
Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda
kay inam, O Israel, ng iyong tirahan.
Wari’y kapatagang napakalawak,
parang hardin sa baybay ng batis.
Wari’y punongkahoy na mabango, itinanim ng Panginoon,
matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal.
Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan,
kapangyarihan niya’y madarama sa lahat ng lugar.
Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag,
at ang kaharian niya ay napakalawak.”
Muling nagpahayag si Balaam:
“Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor
ang orakulo ng taong may malinaw na paningin.
Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos
at nakababatid sa kalooban ng Kataas-taasan.
Nakikita sa pangitain ng Makapangyarihan
maaaring mabuwal ako
gayunma’y malinaw ang aking paningin.
Nakikita ko ngunit hindi ngayon,
siya’y aking namamalas ngunit hindi sa malapit.
Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob,
lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo
sa landas patungo sa ‘yo.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, ako’y gabayan mo
sa landas patungo sa ‘yo.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Poon, ako’y gabayan mo
sa landas patungo sa ‘yo.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Poon, ako’y gabayan mo
sa landas patungo sa ‘yo.

ALELUYA
Salmo 84, 8

Aleluya! Aleluya!
Pag-ibig mo’y ipakita,
lingapin kami tuwina,
iligtas kami sa dusa!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 21, 23-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya’y tinanong, “Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?” Sumagot si Hesus, “Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag – sa Diyos ba o sa tao?” At sila’y nagusap-usap: “Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, ‘Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?’ Ngunit kung sabihin nating mula sa tao baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta.” Kaya’t sumagot sila kay Hesus, “Hindi namin alam!” Sinabi niya, “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Edward C Ramirez December 13, 2021 at 7:30 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Analyn Mangona December 13, 2021 at 7:32 am

Ang aking papuri at pasasalamat ay lagi sayo PANGINOON.DIYOS AMA.at PANGINOON HESUKRISTO. Amen???

Reply

Kulot December 13, 2021 at 7:50 am

Amen

Reply

Reynald Perez December 13, 2021 at 8:05 am

PAGNINILAY: Tayo ay palapit na sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Adbiyento ay nagbibigay dahilan upang mas mapanabikan natin ang kanyang pagdating sa ating mga buhay. Malugod natin siyang tinatanggap upang maghari ang kanyang pagpapala at pagmamahal sa atin para ipadama natin sa iba.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay hango sa Aklat ng mga Bilang, na kung saan mayroon isang sugo ni Balak na nangangalang Baalam, na ipinadala sa campo ng Israel upang sumpain ang bayan ng Diyos. Subalit dahil sa panibagong puso ni Baalam ay sa halip na sumpa ang sabihin niya laban sa Israel, isang propesiya ang kanyang ipinahayag tungkol sa pangako ng Diyos. At narinig natin itong pahayag na kung saan mayroong hari na lilitaw sa Israel, at ang tanda nito ay ang Bituin ni Jacob. At alam natin na ang bituing ito ay susundan ng mga Pantas mula pa sa Silangan patungong Judea habang hinahanap nila ang isinilang na Hari ng sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng taong tumatanggap sa kanya at tumatalima sa kanyang mga utos, maging sila man ay Hudyo o Hentil.

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang muling pagtatagpo ni Hesus sa mga pinuno ng mga Hudyo na masyadong kritikal sa kanyang pagpaparangal at paggawa ng kababalaghan. Tinanong siya ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan kung anong awtoridad ang nagbigay sa kanya upang gawin ang mga bagay na ito. Ngunit tugon ni Hesus ay isang hamon pabalik sa kanila: kung ang binyag ni San Juan Bautista ay mula sa langit o sa tao. At nag-isip-isip sila sapagkat alam nila na mas nanaig si Hesus. At kung sasabhin nila ang binyag ni Juan ay galing sa tao ay magagalit ang kanilang kapwang Hudyo, samantala kung sasabihin ay ito ay galing sa langit ay bakit hindi sila naniwala kay Juan Bautista at nagbalik-loob. Kaya ang tugon nila kay Hesus ay hindi rin nila alam kung saan ito nagmumula. At ganun rin ang tugon ng Panginoon na hindi niya masasabi sa kanila kung anong awtoridad ang nagbigay sa kanya, kahit alam niya na ang Diyos Ama ang nagbigay nito subalit may katigasan talaga ang mga pinunong ito na makinig sa kanyang mga pangangaral.

Ang Adbiyento ay panahon ng pagbubukas ng ating mga puso’t isip para sa Panginoong darating. Ngayong malapit na ang pagdiriwang ng kanyang pagkakatawang-tao sa Kapaskuhan, tayo ay inaanyayahang gumawa ng tahanan sa ating kalooban para isilang siya sa ating mga buhay. Sa patuloy na pagtalima sa kalooban na Diyos sa pamamagitan ng kabutihan, tayo nawa ay maging daan ng pagbabagong-loob ng lahat ng tao upang makamtan ng lahat ang pagpapala ng ating Diyos Ama.

Reply

Mark Jefferson Criste December 13, 2021 at 8:37 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Ferdy Baetiong Parino December 13, 2021 at 9:07 am

Ano ang hamon at aral sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Sa mga nagyayari sa iyong lalo na kung ito ay problem a o kapighatian, kinukwestyon mo ba ang Diyos? Ang lahat ng nangyari, nangyayari at mangyayari pa lamang ay batid ng Diyos at may kadahilanan. Kung ano man ang purpose ni Hesus o kung bakit naganap iyon ay malalaman din nating lahat pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon ang nararapat nating gawin ay tanggapin at magtiwala na may mas magandang plano sa atin ng Diyos. Hindi man sa paraan at oras na gusto natin pero siguradong mangyayari kung loloobin ng Diyos. Basta’t wag lamang tayo bibitaw sa kanya, wag nating dyang subukin at kwestyunin sapagkat ang Poon ang pinakamaalam sa lahat, ibugay lamang natin ang ating buong tiwala at pananampalataya.

Nakapaloob din sa ebanghelyo ang pag iingat sa ating mga sasabihin. Sapagkat ang salita ay matalim, maari mong ikasakit ng damdamib ng kapwa, maaring makasira ng magandang relasyon sa pamilya, kaibigan at ibang tao, at maari nating ikapahamak katulad ng pagkabilanggo o kamatayan. Kaya’t nararapat na ang lahat ng ating iisipin, gagawin at sasabihin ay naayon sa kalooban ng Diyos, gawin nating gabay ang mga Salita ng Diyos sa mga ebanghelo sa ating pakikipag usap sa kapwa. Amen

Reply

Francisco Azupardo December 13, 2021 at 9:58 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Roy Angelo B. Villarico December 13, 2021 at 5:52 pm

Pinupuri ka namin Panginoon…Amen!

Reply

Guendolyn Chiong December 13, 2021 at 9:56 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: