Linggo, Disyembre 12, 2021

December 12, 2021

Play

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Sofonias 3, 14-18a
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

D’yos na kapiling ng bayan
ay masayang papurihan.

Filipos 4, 4-7
Lucas 3, 10-18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Third Sunday of Advent (Rose or Violet) (Gaudete Sunday)

UNANG PAGBASA
Sofonias 3, 14-18a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion;
sumigaw ka, Israel!
Magalak ka nang lubusan, Lungsod ng Jerusalem!
Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon,
at itinapon niya ang inyong mga kaaway.
Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon;
wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem:
“Huwag kang matakot, Sion;
huwag manghina ang iyong loob.
Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos,
parang bayaning nagtagumpay;
makikigalak siya sa iyong katuwaan,
babaguhin ka ng kanyang pag-ibig;
at siya’y masayang aawit sa laki ng kagalakan,
gaya ng nagdiriwang sa pista.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

D’yos na kapiling ng bayan
ay masayang papurihan.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig
sa batis ng kaligtasan.

D’yos na kapiling ng bayan
ay masayang papurihan.

“Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at
ang Banal ng Israel.”

D’yos na kapiling ng bayan
ay masayang papurihan.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 4, 4-7

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid:

Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo.

Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang-loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At ang ang di-malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Isaias 61, 1

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Maykapal
nasa akin upang hat’dan
ang mga dukha ng aral.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 3, 10-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Tinanong si Juan Bautista ng mga tao, “Kung gayun, ano po ang dapat naming gawin?” “Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain,” tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, “Guro, ano po ang dapat naming gawin?” Sumagot siya, “Huwag kayong sumingil nang higit sa dapat singilin.” Tinanong din siya ng mga kawal, “At kami, ano naman ang dapat naming gawin?” “Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo; masiyahan kayo sa inyong sahod,” sagot niya.

Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami’y si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya’t sinabi ni Juan sa kanila, “Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa’y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.”

Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng Mabuting Balita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 13, 2018 at 11:52 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ay patuloy na ipinapakilala sa atin ang katauhan ni San Juan Bautista ngayong Panahon ng Adbiyento hindi lang bilang pinsan ng Panginoon, kundi bilang tagapaghanda ng kanyang daraanan. Ang mga tao ay namangha sa kanyang pahayag na tuwirin ang mga landas, patagin ang mga burol, at punuin ang mga lambak. Kaya tinanong nila si Juan kung ano ang kanilang gagawin, at ang naging tugon niya ay magbahagi ng mga pagkain at damit lalung-lalo sa mga nangangailangan. Pati rin mga mangingil ng buwis hinikayat niyang huwag mandaya, at pati rin mga sundalong Romano hinikayat niyang huwag mangotong. Sa kabuuan, pinatotoo ni San Juan Bautista sa mga tao sa Ilog Jordan na siya ay isang dakilang propeta, ngunit may mas dakila pang kaysa sa kanya ang darating, at hindi siya karapat-dapat na ikalas ang sandalyas nito. Makikita natin ang kababang-loob ni Juan na ipahayag na ang kanyang pinsan na si Hesukristong Anak ng Diyos ay darating bilang Tagapagligtas ayon sa katuparan ng plano ng Diyos. Kaya ang paanyaya ng tinig sa ilang ay magsisi at magbalik-loob sa Panginoon. Ito yung ating ginagawa ngayong Adbiyento bilang paghahanda sa Pagdating ni Kristo. Ipinahayag din ni Propetang Sofonias na kailangan nating magalak sa pagdating ng kaligtasan na para sa lahat. At ngayong Linggo ay tinatawag na “Linggo ng Katuwaan” o “Gaudete”. Makikita po natin sa Antipona sa Pagpasok na hango sa Ikalawang Pagbasa ngayon na tayo ay palaging magalak sa Panginoon sapagkat siya ay malapit nang dumating. Sa ating mga simbahan, makikita po natin ang Pari ay minsan nagsusuot ng kulay-Rosas na kasulya, at ang kulya-Rosas na kandila sa Korona ng Adbiyento ay sinsindihan. Ang panawagan ng Linggo ng Gaudete ay sa kabila ng ating pagsisisi at paghihingi ng tawad ngayong Adbiyento, kailangan nating magalak sapagkat tayo’y nasa kalagitnaan ng panahon, at malapit na ang Kapistahan ng kaligtasan ng Diyos na dumating sa ating noong unang Kapaskuhan ng Pagsilang. At tayong mga Pilipino ay talagang naghahanda upang maging masaya ang bawat pagdiriwang ng Pasko, kaya tayo ay nagtitipon upang sa loob ng siyam na araw ay idaraos ang Simbang Gabi bilang pananabik sa Pagsilang ni Hesus. At mahalaga rin dito sa liturhiya ngayon na ang kagalakang iyon ay kinakailangan ibahagi sa ibang tao. Sabi nga ni Christopher Mccandless sa huling hantungan ng kanyang buhay, “Happiness is only real when shared.” Nawa’y pakinggan natin ang mensahe ni San Juan Bautista na gumawa ng katuwiran at kabutihan sa bawat tao upang patuloy nating ibahagi ang kagalakan ng Panginoon sa isa’t isa.

Reply

Melba G. De Asis December 15, 2018 at 8:35 pm

Nawa’y makagawa ako ng kabutihan sa aking kapwa sa lahat ng oras. Panginoon gabay Mo po at patnubay nawa’y mapasaamin at puspusin mo po kami ng Iyong kabanal banalang Ispiritu Santo at pagpapala. Ang lahat ng ito-‘y hinihiling at itinataas ko sa Pangalan ng Panginoon ng may pasasalamat. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste September 26, 2021 at 11:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 5, 2021 at 5:57 am

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ay patuloy na ipinapakilala sa atin ang katauhan ni San Juan Bautista ngayong Panahon ng Adbiyento hindi lang bilang pinsan ng Panginoon, kundi bilang tagapaghanda ng kanyang daraanan. Ang mga tao ay namangha sa kanyang pahayag na tuwirin ang mga landas, patagin ang mga burol, at punuin ang mga lambak. Kaya tinanong nila si Juan kung ano ang kanilang gagawin, at ang naging tugon niya ay magbahagi ng mga pagkain at damit lalung-lalo sa mga nangangailangan. Pati rin mga mangingil ng buwis hinikayat niyang huwag mandaya, at pati rin mga sundalong Romano hinikayat niyang huwag mangotong. Sa kabuuan, pinatotoo ni San Juan Bautista sa mga tao sa Ilog Jordan na siya ay isang dakilang propeta, ngunit may mas dakila pang kaysa sa kanya ang darating, at hindi siya karapat-dapat na ikalas ang sandalyas nito.

Makikita natin ang kababang-loob ni Juan na ipahayag na ang kanyang pinsan na si Hesukristong Anak ng Diyos ay darating bilang Tagapagligtas ayon sa katuparan ng plano ng Diyos. Kaya ang paanyaya ng tinig sa ilang ay magsisi at magbalik-loob sa Panginoon. Ito yung ating ginagawa ngayong Adbiyento bilang paghahanda sa Pagdating ni Kristo. Ipinahayag din ni Propetang Sofonias na kailangan nating magalak sa pagdating ng kaligtasan na para sa lahat. At ngayong Linggo ay tinatawag na “Linggo ng Katuwaan” o “Gaudete”. Makikita po natin sa Antipona sa Pagpasok na hango sa Ikalawang Pagbasa ngayon na tayo ay palaging magalak sa Panginoon sapagkat siya ay malapit nang dumating. Sa ating mga simbahan, makikita po natin ang Pari ay minsan nagsusuot ng kulay-Rosas na kasulya, at ang kulya-Rosas na kandila sa Korona ng Adbiyento ay sinsindihan. Ang panawagan ng Linggo ng Gaudete ay sa kabila ng ating pagsisisi at paghihingi ng tawad ngayong Adbiyento, kailangan nating magalak sapagkat tayo’y nasa kalagitnaan ng panahon, at malapit na ang Kapistahan ng kaligtasan ng Diyos na dumating sa ating noong unang Kapaskuhan ng Pagsilang. At tayong mga Pilipino ay talagang naghahanda upang maging masaya ang bawat pagdiriwang ng Pasko, kaya tayo ay nagtitipon upang sa loob ng siyam na araw ay idaraos ang Simbang Gabi bilang pananabik sa Pagsilang ni Hesus. At mahalaga rin dito sa liturhiya ngayon na ang kagalakang iyon ay kinakailangan ibahagi sa ibang tao. Sabi nga ni Christopher Mccandless sa huling hantungan ng kanyang buhay, “Happiness is only real when shared.”

Nawa’y pakinggan natin ang mensahe ni San Juan Bautista na gumawa ng katuwiran at kabutihan sa bawat tao upang patuloy nating ibahagi ang kagalakan ng Panginoon sa isa’t isa.

Reply

Analyn Mangona December 12, 2021 at 2:00 am

Ang Papuri at pasasalamat ay sayo PANGINOON DIYOS AMA at PANGINOON HESUKRISTO. Amen???

Reply

Francisco Azupardo December 12, 2021 at 8:59 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko December 14, 2021 at 2:47 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: