Huwebes, Disyembre 9, 2021

December 9, 2021

Play

Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Juan Diego

Isaias 41, 13-20
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 11, 11-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Second Week of Advent (Violet)
or Optional Memorial of Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 41, 13-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ako ang Panginoong inyong Diyos
at siyang nagpapalakas sa inyo,
Ako ang may sabing:
‘Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo.’”
Sinabi pa ng Panginoon,
“Israel, mahina ka man at maliit,
huwag kang matakot,
tutulungan kita,
Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo.
Gagawin kitang tulad ng panggiik,
bago at matalim ang kanyang ngipin,
at ang mga bundok at burol
ay iyong gigiikin
at duduruging tila alikabok.
Itatahip sila, tatangayin ng hangin,
pagdating ng bagyo ay pakakalatin;
magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos,
pupurihin ninyo ako at dadakilain.
Pag ang aking baya’y
inabot ng matinding uhaw,
na halos matuyo
ang kanilang lalamunan,
akong Panginoon ang gagawa ng paraan;
akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya.
Sa tigang na burol
ay magkakailog,
sa gitna ng lambak
masaganang tubig ay bubukal;
aking gagawin
na ang disyerto ay maging tubigan;
sa tuyong lupain
ay may mga batis na masusumpungan.
Ang mga disyerto’y
pupunuin ko ng akasya’t sedro,
kahoy na olibo at saka ng mirto;
kahoy na sipre, alerses at olmo.
At kung magkagayon,
makikita nila at mauunawa,
na ang nagbalangkas at lumikha nito
ay ang Panginoon, ang Banal ng Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

ALELUYA
Isaias 45, 8

Aleluya! Aleluya!
Pumatak na waring ulan
nawa’y umusbong din naman
ang Manunubos ng tanan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 11-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Sinasabi ko sa inyo: sa mga isinilang, walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista; ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at Kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 3, 2021 at 7:19 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 5, 2021 at 5:54 am

PAGNINILAY: Isa sa mga pinakilalang larawan ngayong Adbiyento ay si San Juan Bautista. Sinasabi ni Hesus sa Ebanghelyo na ang kanyang pinsan na si San Juan Bautista ay higit pa sa mga tao, kahit ang mga kababaihan. Sapagkat makikita natin sa misyon ni Juan ang pagpaparito ni Elias sa kanyang kaanyuan upang anyayahan ang madla na at magbago at magbalik-loob bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon.

Ipinahayag din ni Propetang Isaias sa Unang Pagbasa ang plano ng Diyos na iligtas tayo mula sa kapahamakan at pati na rin sa pagkakasala. Siya mismo ang magpupuno at magpapasagana ng ating buhay katulad ng pagpupuno ng tubig ang mga lambak.

Kaya nga ngayong Panahon ng Adbiyento, ihanda natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng Pagdating ng Panginoon lalung-lalo ngayong Kapaskuhan. Nawa’y dinggin natin ang mensahe ni San Juan Bautista na magsisi at mamuhay nang matapat at mabuti ayon sa mga pamantayan ng Diyos.

Reply

Edward C Ramirez December 9, 2021 at 7:32 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Azupardo December 9, 2021 at 8:31 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 9, 2021 at 9:16 am

San Juan Bautista, pinsan ni Hesus na nagpapaala sa atin na ihanda natin ang ating mga sarili, linisin ang daraanan ni Hesus. Tuwirin ang liko likong daan, patagin ang baku bakong landas.

Panahon ang Adviento, samantalahin natin ito, pakinggan natin si San Juan Bautista. Magsisi na tayo sa mga gawang mali, ihingi ng kapatawaran kay Hesus ang pagiging makasalanan. At sikapin ng matalikuran ang kamunduhan at paggawa ng hindi kaaya aya sa Diyos.

At ang gantimpala ay nasusulat sa Unang Pagbasa, pagiginhawahin ng Panginoon ang iyong buhay, Disyerto na magmimistulang batis, at hindi ka na matatakot anuman ang ibigay ng mundo.

Reply

TEODORA malabanan December 9, 2021 at 1:48 pm

MARAMI PONG SALAMAT NAPAKALAKING TULONG NYO UNAY SA PANGINOON NA MAPALAGANAP ANG KALIGTASAN ANG KAHARIAN NG DYOS PAGPALAIN PO KAYO LAGI AT SAMAHAN NG DYOS , BIGYAN PO KAYO NG DYOS NG MAHABANG BUHAY AT MALUSOG NG KATAWAN ,SPIRITUAL ,,

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: