Linggo, Disyembre 5, 2021

December 5, 2021

Play

Ikalawang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Baruc 5, 1-9
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Filipos 1, 4-6. 8-11
Lucas 3, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Second Sunday of Advent (Violet)
Catholic Handicapped Day
National AIDS Sunday

UNANG PAGBASA
Baruc 5, 1-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Baruc

Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na Walang Hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang “Kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging maka-Diyos.”

Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol, tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na Banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo, ngunit ngayo’y ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari’y nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya’y lilitaw ang maraming mababangong punongkahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos, at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran, at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik,
ang nangyaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
“Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit!”
Dakila ngang masasasabi, pambihira ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 1, 4-6. 8-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol kay Kristo, mula nang ito’y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ng pagbabalik ni Kristo Hesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Hesus.

Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayun, pagdating ng Araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6

Aleluya! Aleluya!
Daan ng poong nar’yan na
t’wiri’t ihanda sa kanya.
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 3, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe, sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya’t nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo’y patawarin ng Diyos,” wika niya. “Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni propeta Isaias”

“Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang:
‘ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon,
tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!
Tatambakan ang bawat lambak,
at titibagin ang bawat burol at bundok.
Tutuwirin ang daang liku-liko,
at papatagin ang daang baku-bako.
At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 3, 2021 at 7:19 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 28, 2021 at 3:17 pm

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nasa Ikalawang Linggo ng Paghahanda para sa Pagdating ng Panginoon. At tuwing sumasapit ang Linggong ito, ang pinakabida ng ating pagdiriwang ay si San Juan Bautista, ang pinsan ng ating Panginoon. Sinasabi ni San Lucas sa panimula ng Ebanghelyo na si San Juan ay namuhay sa ilang samantala namumuno si Emperardor Tiberio sa Roma, Poncio Pilato bilang gobernador ng Judea, Herodes Antipas bilang hari ng Galilea, sina Annas at Caiafas bilang mga pinakapunong saserdote ng Sanhedrin, at iba pang mga malalakas at maimpluwensiyang larawan ng kapangyarihan sa Israel at Palestina. Makikita natin dito na sa kabila ng mga pinakimpluwensiyang pinuno, nagpakilala pa rin ang salita ng Diyos sa pangangaral ni San Juan Bautista. Sinasabi nina San Mateo at San Marcos na siya ay nagsuot ng mga damit galing sa kamelyo, at ang tanging kinain niya lamang ay matamis na pulot at mga mababangis na balang. At di akalaing ang ganitong kaanyuan ng kababang-loob ay siyang magiging impluwensiya sa pagpapahayag ng paghahanda para sa daraanan ng Panginoon.

Si Juan Bautista ay mismong nangaral sa ilang na ang tao ay maghanda sapagkat darating ang Panginoon, bilang katuparan sa propesiya ni Isaias (Cf. Isaias 40). At ang kaligtasang ipinahayag ni Juan ay sinasabing masusulyapin ng lahat ng tao. Kaya para kay San Lucas, ang planong pangkaligtasan ng Diyos ay para sa lahat, kahit sila’y Hudyo o Hentil man. Subalit upang makamtan ito, ang hamon ng Ebanghelyo ay pakikinig sa mensahe ni San Juan Bautista ukol sa panunumbalik ng kalooban tungo sa Panginoong Diyos. At sinasabi rin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ang Panginoong nagbiyaya sa atin ng kaligtasan ay hinahangad na maganap ito sa atin sa huling hantungan ng buhay sa daigdig. Kaya hinihiyakat tayo ng Apostol na maging mapagmahal at mabuti sa ibang tao, alang-alang sa mga aral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Kaya nawa’y paghandaan natin ngayong Adbiyento ang Pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay sa pagpapakumbaba ng mga bundok sa pakikipagkapwa-tao, pagpupuno ng mga lambak ng kabutihan, at pagdidiretsyo ng mga baluktot ng daan sa pagtuturo at pamumuhay sa katuwiran at katotohanan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: