Linggo, Nobyembre 28, 2021

November 28, 2021

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Jeremias 33, 14-16
Salmo 24. 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

1 Tesalonica 3, 12 – 4, 2
Lucas 21, 25-28. 34-36


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

First Sunday of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Jeremias 33, 14-16

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinabi pa ng Panginoon, “Dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila’y tatawagin sa pangalang ito: ‘Ang Panginoon ang ating katwiran.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24. 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan,
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
tagapagligtas ko na inaasahan.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Tapat ang pag-ibig, siya’ng umaakay
sa tumatalima sa utos at tipan.
Sa tumatalima, siya’y kaibigan,
at tagapagturo ng tipan n’yang banal.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 3, 12 – 4, 2

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa’t isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayun, kayo’y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya.

Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana’y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon – pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin – upang kayo’y maging kalugug-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Salmo 84, 8

Aleluya! Aleuya!
Pag-ibig mo’y ipakita,
lingapin kami tuwina,
iligtas kami sa dusa!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 25-28. 34-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang Anak ng Tao’y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.”

“Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito; baka abutan kayo ng Araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:06 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 24, 2021 at 3:49 pm

PAGNINILAY: Ngayon ay sinisimulan natin ang bagong taon sa Kalendaryong Panliturhiya ng Simbahan sa pamamagitan ng Panahon ng Adbiyento. Ang Adbiyento, na nangunguhulugang “pagdating,” ay isang panahon ng paghahanda sa Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang Kanyang Pagkatawang-tao na ipapagdiriwang natin sa darating na Pasko na Pagsilang, (2) Ang Kanyang Muling Pagbabalik sa wakas na panahon, at (3) Ang Kanyang Pagpapakita sa ating araw-araw na pamumuhay.

Sa ating Unang Pagbasa (Jeremias 33:14-18), ipinahayag ni Propetang Jeremias ang pagdating ng isang matuwid na sangs upang ituwid ang bayan ng Diyos. Itong propesiya ay patungkol sa pagdating at misyon ni Hesus bilang Mesiyas at Tagapagligtas ng lahat. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 21:25-28, 34-36), ipinahayag niya sa atin tungkol sa Kanyang ikalawang Pagdating. Sinabi niya sa atin na tayo’y gumising, magbantay, at maghanda sa ‘di inaasahang oras ng araw na iyon. Ngunit sa una pa lang, nararamdam na natin ang takot dahil ayaw nating lahat na mamatay. Tingin natin na wawakas ang ating mundo sa pamamagitan ng mga malalakas na lindol at tsunami, katulad ng napanood natin sa pelikulang “2012”. Ngunit atin pong alalahanin na hindi ganoong malupit ng Panginoon, at hindi siya gumagawa ng marahas na paraan. At lagi po nating tandaan na sa pagdating niya muli sa ating mundo, makakamit natin ang buhay na walang hanggan sa langit kasama niya at ng Ama. Kaya dapat tayong maging gising, na may ibig sabihin na bumangon sa pagiging mabubuting halimbawa sa ibang tao.

Sa ating Ikalawang Pagbasa (1 Tessalonica 3:12-4:3), hinihikayat tayo ni San Pablo na magkaroon ng espirituwal na paghahanda upang salubungin natin ang Panginoon sa bawat oras at pagkakataon ng buhay. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa at tulungan sila sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Sa pamamagitan ng ganyang paraan, tayo’y handa na sa oras at araw ng muling pagbalik ni Kristo sa ating lupa. At sa lahat ng ating mga gawain, huwag po nating kalimutan ng pagdarasal, lalung-lalo na ipanalangin ang mga kahilingan ng ibang tao. Sa ating paglalakbay sa daan ng Adbiyento, nawa tayo’y gumising, magbantay, at maghanda sa Pagdating ni Kristo sa Pagdiriwang ng Pasko, sa katapusan ng panahon, at sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 28, 2021 at 11:48 am

Ito na mga kapatid, sumapit na tayo sa panahon ng Adviento.. Samantalahin natin ito na magtika at magnilay nilay. Parating na nman ang kapaskuhan, patapos na nman ang taon, ano ang nagawa mo?
Ikaw ba ay naging kapaki pakinabang sa iyong kapwa, ang isang buong taon mo ba ay kalugod lugod sa Diyos? O tayo ay nakipag- away, hindi nagpatawad ng kapatid, nagsaya lamanh ng nagsaya sa paglalasing, pinag usapn at pinagtsismisan ang kapitbahay, nagnasa ng nagnasa sa hindi mo pag-aari, puro kamunduhan at kahalayan, nagdamot sa nangangailangan, nandaya, nagsinungaling at puro pagpapayaman o pera ang iniisip. Mga kapatid ang panahon ng Adviento ay ituring din nating panahon ng semana santa, linisin natin ang ating mga sarili bilang paghahanda sa muli nyang pagkabuhay o pagsilang.
Ngayon na mga kapatid, wag na tayong magpatumpik tumpik pa, gumawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa, magsisi sa kasalanan at ihingi ito ng kapatawaran at sikapin ng matalikuran ang kahiya hiyang gawain sa mata ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: