Huwebes, Nobyembre 25, 2021

November 25, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-34 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang kanyang awa.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Tapat na Panginoon, basbasan mo kami.

Ang Bayan ng Diyos nawa’y maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namumuno sa ating lipunan nawa’y makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y tumingin sa kinabukasan nang may pag-asa at lakas ng loob, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-alalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng Anak ng Tao ang kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:04 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 20, 2021 at 4:28 pm

PAGNINILAY: Malapit nang matapos ang Taong Panliturhiya ng Simbahan, at sa darating na Linggo ay papasok na tayo sa Bagong Taon sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. Ang ating Ebanghelyo ay isang paanyaya sa paghahanda sa katapusan ng panahon. Binabala ni Hesus ang mga mangyayari na mga pagwawasak sa mundo. Isinalaysay din niya kung anong mangyayayari sa araw, buwan, at mga bituin. Maaring ito yung ginagamit na mga pahayag upang maghasik ng takot sa mga tao na parating na araw ang araw ng Panginoon.

Sinasabi rin ng ilan na malapit na ang huling paghuhukom. Ngunit hindi naiintindihan ng karamihan na walang nakakalam ang oras na darating iyon, kundi ang Diyos lamang. At ang kagandahang-loob ng Muling Pagpaparito ni Kristo ay ang makita ng lahat ang kanyang kaluwalhatian, na ang mga tao ay pagtittipunin ng Anak ng Tao mula sa mga dako ng himpapawid hanggang sa mga dako ng sanlibutan. At tayo ay inaanyayahan ni Hesus na magalak sa pagdating ng kaligtasan dahil tayo ay inaasahang gawing makabuluhan ang ating buhay ngayon. Kaya bilang mga Kristiyano, nawa’y patuloy natin palaganapin at patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamgitan ng pagkakaroon ng espirituwal na paghahanda sa kanyang pagdating. Bagamat hindi natin alam kung kailan matatapos ang daigdig, ang dapat po natin bigyan pansin ay ang paghahanda sa katapusan ng ating buhay. Kapag tayo ay namatay, tayo ay ihuhukom ni Kristo ayon sa pag-ibig na ating ipinamalas.

Nawa’y ipamalas natin ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat upang balang araw makapiling natin siya sa kaluwalhatian ng langit.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 25, 2021 at 9:50 am

Handa ka na ba? Walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang mga sinabi ni Hesus sa ating ebanghelyo. Kung tayo ay handa ay hindi tayo matatakot sa ugong at daluyong ng dagat o anumang mga sakuna, sa halip ay ikatutuwa natin ito sapagkat nagbalik na muli ang Panginoon at tayo ay maisasama sa paraiso.
Paano nman maging handa? Kung ikaw aya makasalanan pa din hanggang ngayon ay hindi pa huli ang lahat…. Una ay manikluhod ka at magsisi sa mga gawang kabalastugan at laban sa mga kautusan. Pangalawa ay humingi ka ng kapatawaran sa Ama, mahabagin ang Ama at mahal na mahal nya tayo, kinalulugdan nya ang makasalanan na nagnanais na magbago at magbalik loob sa Diyos. Matatandaan na iniwan ng mabuting pastol ang 99 na tupa para hanapin ang isa, at ng matagpuan nya ay nagdiwang sya. Pangatlo ay sikapin ng matalikuran ang mga maling gawain, katakawan sa laman, ganid sa pera, pangangalunya, pakikiapid, paninirang puri, pakikipag away, hindi nagpaptawad ng kaaway, mandaraya, sinungaling, mayabang, mapagmataas at inggit.
Suriin mo ang iyong sarili, handa ka na ba?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: