Huwebes, Nobyembre 25, 2021

November 25, 2021

Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Catalina ng Alexandria, dalaga at martir

Daniel 6, 12-28
Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Lucas 21, 20-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Daniel 6, 12-28

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel ng nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya’t dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, “Hindi po ba’t naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng tatlumpung araw ay walang mananalangin sa sinumang diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?”

Sumagot ang hari, “Ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko.”

Sinabi nila, “Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Juda ay lumalabag sa inyong kautusan at tatlong beses pa po kung manalangin araw-araw.”

Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, “Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia.”

Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, “Nawa’y iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan.” Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw.

Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, “Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay! Iniligtas ka ba niya sa mga leon?”

Sumagot si Daniel, “Mabuhay ang kanyang kamahalan! Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo.”

Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya’y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang samabahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon.

Pagdating sa palasyo, sinulatan ni haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat:

“Sa lahat ng kinauukulan: Iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel.

Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman.

Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan.

Siya’y nagliligtas.

Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at lupa.

Iniligtas niya si Daniel sa mga leon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Purihin ninyo ang Panginoo, yelo at niyebe;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

O lupa, dakilain mo ang Panginoon;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

ALELUYA
Lucas 21, 28

Aleluya! Aleluya!
Naririto, malapit na
ang kaligtasang pag-asa
upang ating matamasa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 20-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea, at umalis ng lungsod ang mga naroon; huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang ‘Mga Araw ng Pagpaparusa,’ bilang katuparan ng mga nasasaad sa Kasulatan. Kawawa ang nagdadalantao at nagpapasuso sa mga araw na iyon! Sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang poot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga Hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito.

“Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang Anak ng Tao’y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:04 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 20, 2021 at 4:28 pm

PAGNINILAY: Malapit nang matapos ang Taong Panliturhiya ng Simbahan, at sa darating na Linggo ay papasok na tayo sa Bagong Taon sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. Ang ating Ebanghelyo ay isang paanyaya sa paghahanda sa katapusan ng panahon. Binabala ni Hesus ang mga mangyayari na mga pagwawasak sa mundo. Isinalaysay din niya kung anong mangyayayari sa araw, buwan, at mga bituin. Maaring ito yung ginagamit na mga pahayag upang maghasik ng takot sa mga tao na parating na araw ang araw ng Panginoon.

Sinasabi rin ng ilan na malapit na ang huling paghuhukom. Ngunit hindi naiintindihan ng karamihan na walang nakakalam ang oras na darating iyon, kundi ang Diyos lamang. At ang kagandahang-loob ng Muling Pagpaparito ni Kristo ay ang makita ng lahat ang kanyang kaluwalhatian, na ang mga tao ay pagtittipunin ng Anak ng Tao mula sa mga dako ng himpapawid hanggang sa mga dako ng sanlibutan. At tayo ay inaanyayahan ni Hesus na magalak sa pagdating ng kaligtasan dahil tayo ay inaasahang gawing makabuluhan ang ating buhay ngayon. Kaya bilang mga Kristiyano, nawa’y patuloy natin palaganapin at patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamgitan ng pagkakaroon ng espirituwal na paghahanda sa kanyang pagdating. Bagamat hindi natin alam kung kailan matatapos ang daigdig, ang dapat po natin bigyan pansin ay ang paghahanda sa katapusan ng ating buhay. Kapag tayo ay namatay, tayo ay ihuhukom ni Kristo ayon sa pag-ibig na ating ipinamalas.

Nawa’y ipamalas natin ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat upang balang araw makapiling natin siya sa kaluwalhatian ng langit.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 25, 2021 at 9:50 am

Handa ka na ba? Walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang mga sinabi ni Hesus sa ating ebanghelyo. Kung tayo ay handa ay hindi tayo matatakot sa ugong at daluyong ng dagat o anumang mga sakuna, sa halip ay ikatutuwa natin ito sapagkat nagbalik na muli ang Panginoon at tayo ay maisasama sa paraiso.
Paano nman maging handa? Kung ikaw aya makasalanan pa din hanggang ngayon ay hindi pa huli ang lahat…. Una ay manikluhod ka at magsisi sa mga gawang kabalastugan at laban sa mga kautusan. Pangalawa ay humingi ka ng kapatawaran sa Ama, mahabagin ang Ama at mahal na mahal nya tayo, kinalulugdan nya ang makasalanan na nagnanais na magbago at magbalik loob sa Diyos. Matatandaan na iniwan ng mabuting pastol ang 99 na tupa para hanapin ang isa, at ng matagpuan nya ay nagdiwang sya. Pangatlo ay sikapin ng matalikuran ang mga maling gawain, katakawan sa laman, ganid sa pera, pangangalunya, pakikiapid, paninirang puri, pakikipag away, hindi nagpaptawad ng kaaway, mandaraya, sinungaling, mayabang, mapagmataas at inggit.
Suriin mo ang iyong sarili, handa ka na ba?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: