Martes, Nobyembre 23, 2021

November 23, 2021

Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Clemente I, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Columbano, abad

Daniel 2, 31-45
Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 5-11


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Clement I, Pope and Martyr (Red)
or Optional Memorial of St. Columban, Abbot (White)

UNANG PAGBASA
Daniel 2, 31-45

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, “Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito’y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak, at ginto; anupat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig.

“Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito: mahahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito’y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad: Magiging makapangyarihan ang kaharian ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa; ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Anupat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito’y yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak, at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha,
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon;
awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

ALELUYA
Pahayag 2, 10k

Aleluya! Aleluya!
Manatili kang matapat
hanggang iyong kamatayan
pagkat buhay, aking bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 5-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo – ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.”

Tinanong nila si Hesus, “Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito’y magaganap na?”

Sumagot siya, “Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman! Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ‘Ako ang Mesias!’ at, ‘Dumating na ang panahon!’ Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas.” At sinabi pa niya, “Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:04 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 20, 2021 at 4:26 pm

PAGNINILAY: Tayo ay patapos na ng Taong Panliturhiya ng Simbahan, at sa darating na Linggo ay sisimulan natin ang Bagong Taon sa Kalendaryo sa pagpasok ng Panahon ng Adbiyento. Ang Ebanghelyo ay isang dalubhasang paghuhula ni Hesus tungkol sa mga senyales ng panahon. Una na dito ay ang pagwawasak ng Jerusalem sa pagguho ng mga bato ng Templo. At ito’y nangyari noong taong 70 sa pamumuno ni Tito Vespasian, nang lusubin at wasakin ng mga Romano ang Jerusalem, at pati na rin ang Templo ay hindi nailigtas. At patuloy sa kanyang mga pahayag ang mga tanda ng panahon, katulad ng mga taong nagdedeklara na sila ang magliligtas upang manlinlang, mga sakuna katulad ng digmaan, lindol, taggutom, at iba pa. Ngunit ang paanya sa atin ay hindi dapat tayo’y matakot kapag nangyayari ang mga ito. Maraming mga ibang Kristiyano ay ginagamit itong partikular na pagbasa upang maghasik ng lagim at takot na malapit na raw ang katapusan ng mundo, at mayroon silang tinatawag na “rupture” na magaganap. Subalit alam po natin na ang Diyos ay mabuti sapagkat sa kanya ay nagmula ng kagandahang-loob na naghihintay. Hindi siya nagsasaya tuwing tayo’y nagdudusa, ngunit naging natural ang paghihirap upang mas patatagin pa natin ang ating pananampalataya. At upang mas maging matatag ang ating pananampalataya, nawa’y tularan natin ang kanyang kabutihan at katuwiran sa paggawa ng tama at mabuti sa kanya at sa ating kapwa.

Nawa’y ipadama natin sa iba ang kanyang dakilang pagmamahal sa lahat upang sila rin ay magmahalan. Tandaan po natin na ang pag-ibig ay magiging batayan ng paghahatol ni Hesus upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Reply

ADORICA TONGOHAN November 23, 2021 at 4:30 am

Thank you po Lord God for all the blessings we received especially the health of my family Oscar Joynell, Bernard, Apple Jean and Grace Anne at ang kanilang pamilya and the for job na ipinagkaloob mo sa aking mga anak ingatan mo po sila at patuloy mong lukuban ng iyong mga pakpak upang hindi silang masaktan at patuloy mo din po sila balutin ng iyong banal na dugo, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay syo Panginoon Hesukristo kasama ng iyong mahal na ina at banal na espiritu Diyos magpasa walang hanggan. Amen

Reply

Edward C Ramirez November 23, 2021 at 8:28 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 23, 2021 at 8:47 am

Sinabi ni Hesus na darating ang panahon na lahat ng ating nakikita ay iguguho. Nabanggit din sa ebanghelyo ang mga senyales katulad ng pqglindol, tag gutom at mga salot. Ang pandemya ng Covid19 ay matatwag ding salot, madalas din may maitalang paglindol sa ibat ibang parte ng mundo at tag gutom sa ibat ibang bansa. Maari ito na ang mga senyales at maari ding hinde pa. Sapagkat walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari, lingid ito sa kaalaman ng lahat maging nga mga santo at mga anghel sa langit. Kaya’t nararapat na tayo ay maging handa. Habang may panahon pa ay aminin at pagsisihan na natin ang mga gawang nating makamundo. Humingi tayo ng kapatawaran sapgkat ang Diyos ay maaawain, at sikapin nating matalikuran na ang mga gawang kasalanan at magbago na ating klase ng pamumuhay. Kinalulugdan ni Hesus ang nagsisi t bumabalik sa kanya.

Reply

Celine loveko November 23, 2021 at 2:13 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: