Linggo, Nobyembre 21, 2021

November 21, 2021

Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (B)

Daniel 7, 13-14
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Pahayag 1, 5-8
Juan 18, 33b-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of Our Lord Jesus, King of the Universe (White)

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 13-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Samantalang ako’y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Panginoo’y naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan
kahit ano ang gawin pa’y hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man, likas ika’y naroon na.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 1, 5-8

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at Hari ng mga hari sa lupa.

Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman! Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran; dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen.

“Ako ang Alpha at ang Omega,” wika ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Marcos 11, 9. 10

Aleluya! Aleluya!
Pagpalain dumarating
sa ngalan ng Poon natin,
paghahari’y kanyang angkin.

MABUTING BALITA
Juan 18, 33b-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Hesus, “Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?’ Sumagot si Hesus, “Iyan ba’y galing sa inyong sariling isipan, o may nagsabi sa inyo?” “Ako ba’y Judio?” tanong ni Pilato. “Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?” Sumagot si Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian!” “Kung gayon, isa kang hari?” sabi ni Pilato. Sumagot si Hesus, “Kayo na ang nagsasabing ako’y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan: upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 21, 2018 at 10:03 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang huling Linggo ng Taong Pangliturhiya sa Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo sa Sanlibutan. Ito’y itinatag ni Papa Pio XI noong 1925 bilang tugon sa mga umuusbong na ideolohiya katulad ng sekularismo, kapitalismo, komunismo, sosyalismo, atbp. Ito’y pagpapahayag na sa kabila ng mga naghahari-harian sa pulitika, ekonomiya, at iba pang mga komunidad, si Hesus ay mananatiling tunay na Hari na ang kanyang kaharian, ang Kaharian ng Diyos Ama, ay mabubuhay kailanman. Dati ay ipinagdiriwang ang Kapistahan ni Kristong Hari tuwing huling Linggo ng Oktubre. Subalit nang sumapit ang Ikalawang Konseho ng Vatikano, inilipat ang pagdiriwang sa huling Linggo ng Kalendaryo ng Simbahan bilang pagpaparangal kay Kristo na Hari matapos pagnilayan ang kanyang buhay mula Adbiyento hanggang Karaniwang Panahon. Kaya makikita natin sa liturhiya ngayon ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na ibinigay sa kanya ng Ama dahil sa kanyang pagiging masunurin sa dakilang kalooban. Ang Una at Ikalawang Pagbasa, pati na rin ang Salmo, ay nagsasabi na ang Kristong Hari ay maluwalhati, nakadamit na parang maharlika ang dating, at nakapiling ang mga anghel sa langit. Ang Ebanghelyo ay nagsasaad na si Kristo ay Hari ng Katotohanan. Katotohanan ay naging dahilan ng pagbibigay-saksi niya sa Mabuting Balita, na bagamat siya ay pinagbintangan ng mga pinuno ng mga Hudyo at idinala kay Poncio Pilato, siya pa rin ay may dalang katotohanan na ang kanyang Kaharian ay hindi nasa lupa, kundi ito ay nasa langit. Kaya mahalaga dito sa pagkilos ng Panginoon ang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama kahit siya’y namatay sa Krus. Dahil sa kanyang kababang-loob, siya’y idinakila ng Diyos at ginawang Hari ng lahat ng mga bansa at lahat ng mga nilalang. Kaya ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay napapabilang sa kaharian niya. Nang siya’y nabubuhay pa, nagkuwento siya ng mga talinghaga tungkol sa paglalago ng Kaharian ng Diyos. Sabi ni Hesus na ito’y katulad ng isang butil na mustasa na bagamat pinakamaliit ay nagbunga sa pinakamalaking punongkahoy ng paninirahan ng mga ibon. At marami pa ibang imahe na ginamit si Hesus upang ilarawan ang paglaganap ng kanyang Paghahari, na siya mismong Paghahari ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin sa Dakilang Kapistahan ito na tanggapin natin si Hesukristo bilang Hari ng ating buhay. Tanggapin din natin ang ating Diyos Ama at ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglalago nito. Kung nasaan ang pag-ibig, katarungan, at kapayapaan, naroroon ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa, at ito sana’y balang araw makikita natin sa langit. Hesus aming Hari, Guro’t Pari, maghari ka nawa sa aming mga puso.

Reply

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:02 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 16, 2021 at 10:42 am

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang huling Linggo ng Taong Pangliturhiya sa Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo sa Sanlibutan. Ito’y itinatag ni Papa Pio XI noong 1925 bilang tugon sa mga umuusbong na ideolohiya katulad ng sekularismo, kapitalismo, komunismo, sosyalismo, atbp. Ito’y pagpapahayag na sa kabila ng mga naghahari-harian sa pulitika, ekonomiya, at iba pang mga komunidad, si Hesus ay mananatiling tunay na Hari na ang kanyang kaharian, ang Kaharian ng Diyos Ama, ay mabubuhay kailanman. Dati ay ipinagdiriwang ang Kapistahan ni Kristong Hari tuwing huling Linggo ng Oktubre. Subalit nang sumapit ang Ikalawang Konseho ng Vatikano, inilipat ang pagdiriwang sa huling Linggo ng Kalendaryo ng Simbahan bilang pagpaparangal kay Kristo na Hari matapos pagnilayan ang kanyang buhay mula Adbiyento hanggang Karaniwang Panahon.

Kaya makikita natin sa liturhiya ngayon ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na ibinigay sa kanya ng Ama dahil sa kanyang pagiging masunurin sa dakilang kalooban. Ang Una at Ikalawang Pagbasa, pati na rin ang Salmo, ay nagsasabi na ang Kristong Hari ay maluwalhati, nakadamit na parang maharlika ang dating, at nakapiling ang mga anghel sa langit. Ang Ebanghelyo ay nagsasaad na si Kristo ay Hari ng Katotohanan. Katotohanan ay naging dahilan ng pagbibigay-saksi niya sa Mabuting Balita, na bagamat siya ay pinagbintangan ng mga pinuno ng mga Hudyo at idinala kay Poncio Pilato, siya pa rin ay may dalang katotohanan na ang kanyang Kaharian ay hindi nasa lupa, kundi ito ay nasa langit. Kaya mahalaga dito sa pagkilos ng Panginoon ang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama kahit siya’y namatay sa Krus. Dahil sa kanyang kababang-loob, siya’y idinakila ng Diyos at ginawang Hari ng lahat ng mga bansa at lahat ng mga nilalang.

Kaya ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay napapabilang sa kaharian niya. Nang siya’y nabubuhay pa, nagkuwento siya ng mga talinghaga tungkol sa paglalago ng Kaharian ng Diyos. Sabi ni Hesus na ito’y katulad ng isang butil na mustasa na bagamat pinakamaliit ay nagbunga sa pinakamalaking punongkahoy ng paninirahan ng mga ibon. At marami pa ibang imahe na ginamit si Hesus upang ilarawan ang paglaganap ng kanyang Paghahari, na siya mismong Paghahari ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin sa Dakilang Kapistahan ito na tanggapin natin si Hesukristo bilang Hari ng ating buhay. Tanggapin din natin ang ating Diyos Ama at ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglalago nito. Kung nasaan ang pag-ibig, katarungan, at kapayapaan, naroroon ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa, at ito sana’y balang araw makikita natin sa langit. Hesus aming Hari, Guro’t Pari, maghari ka nawa sa aming mga puso.

Reply

Ma. Gemma M. Ballera November 20, 2021 at 12:11 pm

Amen.

Reply

Nida enjada November 21, 2021 at 4:15 am

Amen

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 21, 2021 at 5:02 am

Viva Cristo Rey!!
Ipinagdiriwang ngayon ng buong sangkatoliko ang Kristong Hari.
Tuwing tayo ay nagdarasal ng Ama Namin ipinapanalangin natin na “Mapasaamin nawa amg kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit”. Dinadalangin natin na nawa’y maghari sa atin ang Panginoon. Pero sa atin bang mga ikinikilos, sinasabi at iniisip ay nakikita ni Hesus na nais nating maghari sya sa buhay natin. “Sundin ang loob mo”, sinusunod ba natin ang kanayang kalooban, amg mga kautusan? Baka nman dasal tayo ng dasal ng Ama Namin pero taliwas ito sa ating gawain. Baka nman hanggang ngayon ay hindi mo napapatawad ang iyong kapatid, ipinagdarasal mo na may mangyaring masama sa iyong kapwa, hindi mo tinutulungang ang mga aba, nakikiapid ka at matakaw sa pita ng laman, chismosa at magilig pag usapan at husgahan ang iba, mandaraya at sinungaling. Ngayong Kristong Hari ay paghariin mo sa puso mo si Hesus, samantalahin mo ang parating na Adviento upang paghandaan ang kanyang pagdating. Magsisi, humingi ng kapatawaran at sikaping matalikuran na ang kasamaan.
Viva Cristo Rey!!!

Reply

Celine Dela Torre November 21, 2021 at 5:19 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo November 21, 2021 at 12:22 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Edward C Ramirez November 21, 2021 at 2:00 pm

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

VICTORIO A. CATAYLO November 21, 2021 at 6:27 pm

KRISTO TUNAY NA HARI SA TANANG PANAHON!
AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: