Huwebes, Nobyembre 18, 2021

November 18, 2021

Huwebes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Patatalaga sa mga Palasyong Simbahan nina Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma

1 Macabeo 2, 15-29
Salmo 49. 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Lucas 19, 41-44


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Dedication of the Basilicas of Sts. Peter and Paul, Apostles (White)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 2, 15-29

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyus-diyusan at nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga tagaroon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipun-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, “Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya nang ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Judea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob.”

Ngunit malakas na sumagot si Matatias, “Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari at dahil dito’y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman!”

Katatapos pa lamang na magsalita si Matatias nang isang kapwa Judio ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog, bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa poot; nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa Kautusan, gaya ng ginawa ni Finees nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu.

Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, “Sinumang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin!” Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod.

Ang marami, na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon, ay lumabas din at sa ilang na nanirahan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49. 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay,
ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran,
magmula sa dakong Sion, ang lungsod ng kagandahan,
makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin,
silang tapat sa tipan ko’t naghahandog niyong hain.
Ang buong kalangita’y naghahayag na ang Diyos,
isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat;
ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat.
Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin;
kayo’y aking ililigtas, ako’y inyong pupurihin.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 41-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang malapit na si Hesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito’y kanyang tinangisan. Sinabi niya, “Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan! Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato’y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:01 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 15, 2021 at 5:55 am

PAGNINILAY: Inilalahad ni San Lucas sa kanyang panunulat ng Mabuting Balita na ang planong pangkaligtasan ay inilaan ng Panginoong Diyos para sa lahat, maski Hudyo man o Hentil. Subalit sa pagkakataong ito ng Ebanghelyo ngayon (Lucas 19:41-44), dito sinasabing tumangis si Hesus habang nakatanaw siya sa lungsod ng Jerusalem. Ito ay isang natatanging lugar sa Banal na Lupain na ang tawag ay “Dominus Flevit,” na nangangahulugang “Tumangis ang Panginoon”. Bagamat ang mga Hudyo sa kapanahunan niya ay naniniwala sa kanilang lahi lamang mangyayari ang kaligtasan, hindi nila ito natuntunan sa pagdating ni Hesus. Kaya nasabi niya ang isang nakakalungkot na pangyayari tungkol sa pagwawasak ng Jerusalem. At sa kasasayan nga ay naganap ito noong taong 70 A.D. nang lusubin ng mga Romano ang Jerusalem at winasak ang lahat ng mga bahay, pati na rin ang Templo. Bago pa man mangyari ito, makikita natin sa pagkilos ng mga pinuno ng Judaismo kung paano hindi nila tinanggap si Hesus bilang Mesiyas, kaya’t pinausig nila ang mga Apostol at iba pang mga tagasunod ni Kristo, pinadakip, pinakulong, at pinahampas ng latigo upang manahimik. Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin ng mga Hudyo ng sinasabi nilang “totoong Mesiyas”, na hindi nilang namalaya’y dumating na ang ipinangakong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.

Kaya ang hamon sa atin ay partikular ang Diyos sa mga taong tumatanggap sa kanya nang may buong pananampalataya at sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kung tayo’y patuloy na sumasampalataya sa kanya, nawa’y tanggapin natin palagi siya sa ating buhay. Kaya huwag po nating ihadlang ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagsusunod sa kanyang mga utos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 18, 2021 at 9:20 am

Marami tayong pinupuna, napapansin natin ang kapintasan ng ating kapwa, pinupuna natin ang bawat pagkakamali ng tao, marami tayong nasasabi sa kapwa natin lalo na kung may nagawa itong iskandalo. Sa social media ay ng hilig nating pansinin ang ating mga nababasa at nakikita at nagbibigay tayo ng mga komento. Magaling din tayong maghusga sa ating mga nakikita. Sa positibong banda ay napupuna din natin ang ating mga hinahanggang tao, binibigyang halaga natin ang mga matataas na tao, ginagalang natin ang mga maybkapangyarihan at mayayaman. Pinapansin din natin ang mga taong may pakinabang tayo.
Ang Diyos ba ay napapansin mo din? Ang Diyos na may gawa ng lahat ng nakikita mo’ nararamdaman. Binibigyan mo din ba sya ng halaga? Pinaglalaanan mo din ba sya ng oras? Ginagalang mo din ba sya at sinusunod ang kanyang mga kautusan. 0 isinsantabi na lang natin ang Diyos lalo na kapag ikaw ay nakakaluwag sa buhay at walang problema. Nawala na ba ang takot mo sa Diyos habang naninira ng ibang tao, nakikiapid, nandaraya, nagdaramot sa nangangailanagan, matakaw sa pita ng laman, hindi nagpapatawad ng kapatid at nagnanasa sa hindi mo pag aari?
Kapatid, pansinin mo si Hesus… dahil kahit anong oras ay kaya nyang gibain kung ano man ang meron ka ngayon, kayamanan, posisyon, ari-arian, asawa’t mga anak, kalusugan at kapangyarihan. Sa isang iglap ay kaya nyang bawiin lahat maging ang iyong buhay, kaya’t paglaanan natin sya ng oras, igalang, sundin ang loob nya, katakutan at mahalin. Pansinin natin si Hesus.

Reply

Celine Dela Torre November 18, 2021 at 4:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: