Linggo, Nobyembre 14, 2021

November 14, 2021

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Daniel 12, 1-3
Salmo 15, 5 at 8. 9-10. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilin.

Hebreo 10, 11-14. 18
Marcos 13, 24-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thirty-third Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Daniel 12, 1-3

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig; ang iba’y sa buhay na walang hanggan, at ang iba’y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningnig na parang tala sa kalangitan magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 5 at 8. 9-10. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilin.

Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan;
ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay.
Nababatid ko na ika’y kasama ko oras-oras,
sa piling mo kailanma’y hindi ako matitinag.

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilin.

Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak,
ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilin.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilin.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 10, 11-14. 18

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo’y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Samakatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinagpaging-banal magpakailanman ang mga nilinis niya.

Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 21, 36

Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 13, 24-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang Anak ng Tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos, mula sa lahat ng dako.

“Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos: kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya – nagsisimula na. Tandaan ninyo: magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko’y hindi magkakabula.

“Ngunit walang nakaaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang Anak man – ang Ama lamang ang nakakaalam nito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis November 18, 2018 at 11:46 am

Ang lahat ng bagay ay mawawala pati ang langit at lupa ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili at matutupad ayon sa nasusullat. Ang Kanyang mga salita at iniuutos sa atin na inihayag sa Bibliya ay sapat na para maging gabay natin sa ating buhay at dapat sundin para kamtan natin ang pangakong buhay na walang hanggan ipagkakaloob ng Panginoon.

Panginoon nawa’y tulungan mo akong maging matatag sa pagtupad ng Iyong mga utos, palaging maging masunurin at tapat sa Iyo at gumawa ng mga bagay na ikalulugod Mo sa lahat ng panahon ng aking buhay dito sa lupa. Nawa’y patawarin Mo po ako sa mga naging pagkakasala ko sa aking kapwa lalu na sa aking mga Magulang. At salamat po Panginoon na sa kabila ng aking mga pagkakasala ay patuloy Mo pa rin akong minamahsl at pinagkakalooban ng Iyong pagpapatawad. Ikaw na po Panginoon ang bahala sa aming mga pangangailangan sa araw araw at nawa’y ipagkaloob mo po sa akin at sa buo kong pamilya pati na ng lahat ng may karamdaman ang lubos na kagalingan sa taglay naming mga karamdaman, sa sakit ng aming kaluluwa, at katawan. Buo ang aking pananalig at inaangkin ko na po ang aming kagalingan ng may pasasalamat sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hesus Maria ipanalangin nyo po kami. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 7, 2021 at 4:47 pm

PAGNINILAY: Ngayong Linggo ay isang tanda na patapos na ang Taong Panliturhiya ng Simbahan. Sa susunod na Linggo ay ating ipagdiwang ang Kapistahan ng Pagkahari ni Kristo sa Sanlibutan. Kaya ang bilang na “33” ay mahalaga sapagkat ito ang edad ni Hesus nang namatay siya sa Krus at muling nabuhay. Sabi nga sa Ikalawang Pagbasa na ang Pagkamatay niya sa Banal na Krus ay ang pinakaperpekto sa lahat ng mga handog na hindi na kailangan pang mag-alay ng mga pisikal na handog. Kaya nga si Kristo ay ang ating Dakilang Saserdoteng namamagitan sa atin patungo sa Amang Diyos na nasa langit.

Kaya ang Ebanghelyo ay nagsasaad na tayo ay may hangganan sa mundong ito. Ang tawag ng mga dalubhasa tungkol sa katapusan ay “Eschatology”, isang disiplina ng Teolohiya kung saan pinag-aaralan ang mga huling kagapan ng buhay dito sa daigdig. Kaya dito pumapasok ang mga konsepto ng Kamatayan, Pagkabuhay, Paghuhukom, Kalangitan, Impiyerno, at Purgatoryo. At sinasabi ni Hesus sa Ebanghelyo na ang katapusan ay katulad ng mga nahuhulog na dahon ng puno ng igos bilang tanda ng papalapit ang tag-araw. Kaya nga itong pagdilim ng araw, hindi pagliwanag ng buwan, pagbagsak ng mga bituin, at pagyanig ng mga kapangyarihan, ay hindi dapat maghasik ng takot sa damdamin ng tao. Ni hindi man natin dapat iniisip na ang mga kalamidad katulad ng lindol at bagyo ay tanda na raw ng katapusan ng mundo.

Ang pinakahalaga sa ating mga buhay ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Katulad ng mga taga-Israel na binihag ni Antioquio Efifanes sa Unang Pagbasa, tayo ay pinapalakas-loob sa tagumpay ng Diyos laban sa mga kasamaan ng mundo at takot na napapalibot sa puso’t isipan ng bawat tao. At sa hantungan ng ating buhay ay hindi lang kamatayan, kundi mayroon pagkabuhay tungo sa walang hanggan. At itong walang hanggan ay kailangan patungo sa itaas dahil sa ating kabutihan, hindi patungo sa ibaba dahil sa mga masasamang gawain. Kaya sa Parousia/Ikalawang Pagdating ni Kristo, titipunin niya ang lahat ng mga kalat-kalat na indibidwal upang ihatol ayon sa pagmamahal na ipinakita ng bawat isa.

Kaya sa ating buhay-pananampalataya, nawa magkaroon tayo ng pananampalataya at pag-asa sa paghahangad ng kaligayahan ng walang hanggan kapiling ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya at sa ating kapwa na gaya ng ating sarili.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 14, 2021 at 12:16 pm

Ano ang hamon at aral ng ebanghelyo ngayon?
Kailan dapat magbago? Maliligtas pa ba ang makasalanan? Ano ang dapt gawin?

Hindi pa huli ang lahat kapatid, simulan mo ngayon, anong kadiliman ka man naroroon, magsisis ka, pagsisihan ang nagawa mong kasalana simula sa maliit at sa malala. Ihingi mo ito ng kapatawaran, maawain si Hesus at mapagpatawad. Pagkatapos ay sikaping matalikuran na ang pagawa ng kasamaan.

Tatanggapin tayo ni Hesus, kinalulugdan nya ang taong nagbabalik loob sa kanya lalo na ang mga taong makasalanan at nagnanais magpakabanal. Tandaan mo na iniwan ng mabuting pastol ang 99 na tupa upang hanapin ang isang nawawala at naliligaw ng landas. At kapag natagpuan nya ay nagdidiwang sya. Ganuon din si Hesus sa atin. Kay ngayon na kapatid, umpisahan mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: