Linggo, Nobyembre 7, 2021

November 7, 2021

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 17, 10-16
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Hebreo 9, 24-28
Marcos 12, 38-44
o kaya Marcos 12, 41-44


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thirty-second Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 17, 10-16

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si propeta Elias ay pumunta sa Sarepta, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot na panggatong. Sinabi niya sa babae: “Maaari po bang makiinom?” Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin: “Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain.”

Sumagot ang babae: “Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.”

Sinabi sa kanya ni Elias: “Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel:

“Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan
at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan
hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw
na ang ula’y marapating papatakin ng Maykapal.”

Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila’y kumain – si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

o kaya: Aleluya.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Walang hanggang Hari,
ang Diyos na Poon!
Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion!

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 9, 24-28

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Pumasok si Kristo, hindi sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayo’y nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Judio ay pumapasok sa Dakong Banal taun-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iyo’y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya’y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon, upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayun din naman, si Kristo’y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya’y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 5, 3

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 38-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang pagtuturo. “Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad nang may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaing balo, at ang sinasangkala’y ang pagdarasal nang mahaba! Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila!”

Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Marcos 12, 41-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 10, 2018 at 5:42 pm

Pagninilay: Malapit na pong tumapos ang Taong Panliturhiya ng ating Simbahan, at magsisimula naman ng isa pang bagong taon sa Panahon ng Adbiyento. Kaya nga ipinapaalala sa atin na ang pinakabasehan ng ating gawain ay pag-ibig, at ang hantungan ng ating pagmamhal ay kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya makikita sa katauhan ng 2 biyuda sa Unang Pagbasa at Ebanghelyo ang kanilang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng kanilang katayuan. Sa kasaysayan ng Israel, itinuturing ng lipunan ang mga biyuda bilang mga taong hindi mahalaga at mga hindi na matulungan daw. Ito’y bahagi ng paningin ng mga tao noon ukol sa mga kababaihan, na hindi sila’y kasinglakas katulad ng mga kalalakihan. Ang mga babae raw ay nakadepende palagi sa lalaki kung ito’y ipagpapakasal. Subalit kung namatay man ang asawa ng babae, ang kanyang (mga) anak na lalaki ang pinaniniwalaang gagampanan ang biyaya ng pamilya. Ngunit kung pumanaw ang (mga) lalaking anak ng biyuda, siya’y itinuturing na hindi kailanman matutulungan. Bilang tugon, ipinahayag sa atin ng liturhiya na ang Panginoong Diyos ay matagal nang may lubos na awa at malasakit kahit sa mga taong kinakalimutan o kaya niyuyurakan ng lipunan, kasama na dito ang mga balo. Kaya nga ang babaing balo na taga-Sarepta ay pinag-utusan ni Propetang Elias na tanggapin ang propeta sa bahay nito. At inutusan din siya na bigyan si Elias ng tubig at magluto ng tinapay, subalit nagduda ng babae na baka mawalan ng harina. Pero siya’y nagtiwala sa Diyos sa tulong ni Propetang Elias, at ang sarong puno ng harina ay isang tanda na siya’y kinalulugdan ng Diyos. At isa namang biyuda ang ipinakilala sa Ebanghelyo na hindi katulad ng mga mayayamang taong naghandog ng malalaking salapi, siya’y naghandog ng dalawang kusing lamang. At siguro ang mga taong nakakita dito ay nag-iisip ng sama ng loob dahil sa liit na handog niya. Sa puntong iyon, pinuri ni Hesus ang disposiyon ng babaeng balo na kahit ang 2 kusing na mayroon siya na dapat gamitin niya sa kanyang mabuting kalagayan, inialay niya ito sa Diyos nang may buong puso. Kaya nga itinuturo dito sa Ebanghelyo ang pagbibigay na galing sa puso. Taliwas dito sa pag-uugali ng mga pinunong tumutuligsa kay Hesus katulad ng mga eskriba na nagpapakita ng kabaitan at kabanalan na akalain sila’y mas kalugud-lugod sa harap ng napakaraming tao. Kaya nga ang hamon sa atin na katulad ng Diyos na dakila sa kanyang awa at habag sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo rin ay maging mga mabuting taong nagpapahayag ng pagmamahal at habag sa ibang tao, lalung-lalo na ang mga mahihirap. Kapag tayo ay nagbibigay, gawin natin ito nang taos puso at hindi yung parang napipilitan upang makita natin ang kahalagahan ng pagbibigay. At nawa’y tularan din natin ang 2 balo na patuloy tayong magtitiwala at maglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga problema at paghihirap natin sa buhay.

Reply

Melba G. De Asis November 13, 2018 at 7:02 am

Mas kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay ng may kasamang sakripisyo. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:56 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 29, 2021 at 5:04 pm

PAGNINILAY: Malapit na pong tumapos ang Taong Panliturhiya ng ating Simbahan, at magsisimula naman ng isa pang bagong taon sa Panahon ng Adbiyento. Kaya nga ipinapaalala sa atin na ang pinakabasehan ng ating gawain ay pag-ibig, at ang hantungan ng ating pagmamhal ay kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Kaya makikita sa katauhan ng 2 biyuda sa Unang Pagbasa at Ebanghelyo ang kanilang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng kanilang katayuan. Sa kasaysayan ng Israel, itinuturing ng lipunan ang mga biyuda bilang mga taong hindi mahalaga at mga hindi na matulungan daw. Ito’y bahagi ng paningin ng mga tao noon ukol sa mga kababaihan, na hindi sila’y kasinglakas katulad ng mga kalalakihan. Ang mga babae raw ay nakadepende palagi sa lalaki kung ito’y ipagpapakasal. Subalit kung namatay man ang asawa ng babae, ang kanyang (mga) anak na lalaki ang pinaniniwalaang gagampanan ang biyaya ng pamilya. Ngunit kung pumanaw ang (mga) lalaking anak ng biyuda, siya’y itinuturing na hindi kailanman matutulungan. Bilang tugon, ipinahayag sa atin ng liturhiya na ang Panginoong Diyos ay matagal nang may lubos na awa at malasakit kahit sa mga taong kinakalimutan o kaya niyuyurakan ng lipunan, kasama na dito ang mga balo.

Kaya nga ang babaing balo na taga-Sarepta ay pinag-utusan ni Propetang Elias na tanggapin ang propeta sa bahay nito. At inutusan din siya na bigyan si Elias ng tubig at magluto ng tinapay, subalit nagduda ng babae na baka mawalan ng harina. Pero siya’y nagtiwala sa Diyos sa tulong ni Propetang Elias, at ang sarong puno ng harina ay isang tanda na siya’y kinalulugdan ng Diyos. At isa namang biyuda ang ipinakilala sa Ebanghelyo na hindi katulad ng mga mayayamang taong naghandog ng malalaking salapi, siya’y naghandog ng dalawang kusing lamang. At siguro ang mga taong nakakita dito ay nag-iisip ng sama ng loob dahil sa liit na handog niya. Sa puntong iyon, pinuri ni Hesus ang disposiyon ng babaeng balo na kahit ang 2 kusing na mayroon siya na dapat gamitin niya sa kanyang mabuting kalagayan, inialay niya ito sa Diyos nang may buong puso. Kaya nga itinuturo dito sa Ebanghelyo ang pagbibigay na galing sa puso. Taliwas dito sa pag-uugali ng mga pinunong tumutuligsa kay Hesus katulad ng mga eskriba na nagpapakita ng kabaitan at kabanalan na akalain sila’y mas kalugud-lugod sa harap ng napakaraming tao.

Kaya nga ang hamon sa atin na katulad ng Diyos na dakila sa kanyang awa at habag sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo rin ay maging mga mabuting taong nagpapahayag ng pagmamahal at habag sa ibang tao, lalung-lalo na ang mga mahihirap. Kapag tayo ay nagbibigay, gawin natin ito nang taos puso at hindi yung parang napipilitan upang makita natin ang kahalagahan ng pagbibigay. At nawa’y tularan din natin ang 2 balo na patuloy tayong magtitiwala at maglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga problema at paghihirap natin sa buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 7, 2021 at 10:06 am

Ang hamon at aral sa atin ng ebanghelyo ngayon ay Humility at Generosity.
Huwag nating tularan ang mga eskriba na ang nais ay ang pagpugayan sila, ang mga tanging luklukan sa sinagoga at upuang pandangal sa mga piging. Ang mga gawain at pag iisip na ganito ay puro kayabangan. Sa buhay nating ito ang lahat ay hiram natin sa Panginoon, magpakababa tayo hiwag nating hangarin na purihin tayo ng ating kapwa, kainggitan o kabiliban sa kung anong meron tayo. Huwag tayong mabuhay na; mapgkunwari at hambog para lamang makitang mas mataas at higit tayo sa iba, sapagkat kung gayon ay kinuha mo na ang iyong gantimpala dito sa lup at walang naghihintay na gantimpala sayo galing sa Diyos natin sa langit.

Tularan naman natin ang babaeng balo sa unang pagbasa at sa ebanghelyo. Maging bukas palad tayo sa mga lumalapit sa atin at humihingi ng tulong, kung qng ibibgay mo nman ang iyong sobra lang at hindi mo na kailangan ay walang bilang iyon sa mata ng Panginoon. Huwag kang matatakot na mawalan, magbigay ka lamang at tumulong at magtiwala sa Diyos na hindi masasaid ng kung anong meron ka pa, hindi matutuyo ang langis at masasaid ang lagayan ng harina.

Huwag maging mayabang at maging mapagbigay at si Hesus na ang bahala sayo, basta’t manalig ka lamang.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: