Biyernes, Nobyembre 5, 2021

November 5, 2021

Biyernes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 15, 14-21
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Lucas 16, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirty-first Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 15, 14-21

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo’y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito’y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Hesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang Mabuting Balita ng Diyos upang sila’y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya’t bilang lingkod ni Kristo Hesus may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya’t sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico ay ipinangaral ko ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko’y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan,

“Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

ALELUYA
1 Juan 2, 5

Aleluya! Aleluya!
Lubos na magtatamasa
ng pag-ibig ng D’yos Ama
ang sumunod sa Anak n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 16, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya’t ipinatawag niya at tinatanong: ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.’ Nawika ng katiwala sa sarili, ‘Aalisin na ako ng aking panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos. A, alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.’ Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang panginoon. Tinanong niya ang una, ‘Gaano ang utang mo sa aking panginoon?’ Sumagot ito, ‘Sandaang tapayang langis po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo ka’t gawin mong limampu,’ sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ‘Ikaw, gaano ang utang mo?’ Sumagot ito, ‘Sandaang kabang trigo po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang,’ wika niya. ‘Isulat mo, walumpu.’ Pinuri ng panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 2, 2021 at 10:04 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagkwento ni Hesus ng Talinghaga tungkol sa Tusong Katiwala. Dahil sa kanyang paglulustay ng ari-arian ng may-ari, pinasisante ng amo ang katiwalang ito. Kaya nag-isip siya kung ano ang kanyang dapat gawin bago pa man siya umalis sa trabaho. Kaya nagpasya siya na lutasin ang mga taong may utang sa kanya mayamang amo. At dahil sa kasipagan at katiyagaan ng katiwalang ito, pinuri siya ng kanyang amo dahil sa pagiging matalino kahit sinayang niya noon ang ari-arian. At sinabi ni Hesus na mas mahusay ang mga taong makasanlibutan sa kanilang henerasyon kaysa sa mga taong maka-Diyos.

Ang konteksto ng talinghagang uto ay ang pagpresenta ni Hesus tungkol sa gawi ng Palestina ukol sa pagkakatiwala ng mga amo sa mga ahente ang kanyang ari-arian. At dito pinupunto rin ni Kristo ang maling sistema ng pag-uutang sa mataas na presyong interes. Parang ipinapahiwatig niya sa atin na hindi lang natin kailangan magkaroon ng katalinuhan, kundi pati rin ng karunungan, ukol sa mga bagay ng mundo. Ang ating buhay na hiram sa Diyos ay sa kanya rin ibabalik na puno ng pagmamahal na ipinamalas sa kanya at sa kapwa. Kaya ang pagiging katiwala ay isang panawagan upang gawing makabuluhan ang ating pamumuhay sa mundong ito. Ipasya natin ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanyang salita at pagsasabuhay nito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Cora Galang Orense November 5, 2021 at 7:14 am

Sa atin pong Ebangelio na binasa ngayon tungkol sa katiwalang nagwaldas Ng Pera Ng kanyang amo, ay ipinahihiwatig sa atin Ng Panginoon na Kung ang MGA masasama o naghahangad Ng makasariling bagay na MGA Tao na nakagawa o nakapagiisip Ng paraan para sa kanyang sariling ikabubuti,dapat na Tayo bilang mananampalataya ay matuto ring gumawa Ng paraan upang maihayag ang kabutihan Ng Diyos sa atin. MGA kapatid Tayo po ay inaanyayahan Ng Diyos na maging madiskarte Rin sa paraang maihayag natin ang kabutihan nya . Sa panahon po ngayon at sa kalagayan Ng ating buhay, ay napakaraming dapat nating ipagpasalamat sa Diyos,Una ,sa kabila ng paghihigpit sa atin na lumabas Ng bahay Tayo po ay nagkaroon Ng pagkakataong magkasamasama Ng ating pamilya,magkaisa sa pagtutulungan Kung paano maisusulong ang buhay sa kabila Ng kawalan Ng hanapbuhay.sa pamamagitan Ng Sama Sama idea Ng bawat miembro Ng pamilya at sa tulong at habag Ng Panginoon, ay natutuklasan natin ang karunungang kaloob Ng Diyos sa atin, Kaya nga po marami sa atin ngayon ang nakapagiisip Ng online business, pangalawa, nagkaroon po ngayon ang bawat pamilya Ng pagkakataong Sama samang manalangin at humingi Ng tulong sa Panginoon na dati’ y Di po Naman nagagawa, pangatlo naging malawig ang kaalaman Ng bawat pamilya na Tayo bilang MGA Tao ay tunay na walang magagawa Kung wala Tayo sa Panginoon Kaya nga po nagingmadasalin Tayo upang hingin ang gabay at patnubay Ng banal na Espiritu.Ikaapat sa tulong din Ng Diyos Tayo ngayon ay nagkaroon Ng pagkakataon Ng oras at lakas Ng loob na ihayag ang kabutihan nya upang maipagmalaki natin sa ating kapwa lalo na po sa MGA nadedepress nating MGA kapatid ang magagandang pagbabagong ginawa sa atin Ng Diyos upang patunayan na sya ay buhay at totoong Di nagpapabaya sa atin Kung Tayo Lang po ay mananalangin at idudulog sa kanya sa ating samo at hiling . MGA kapatid sa pananampalataya, Tayo po ngayon ay inaatasan bilang katiwala ngPanginoon na gumawa Ng daan upang maging instruments nya sa katotohan,Ng pagibig nya para sa lahat sikapin po natin na sa awa at tulong Ng Diyos ay magampanan natin ang ating tungkulin sa kanya na buong puso Ng may galak na maglingkod Ng naaayon sa kalooban nya.mangyari po nawa sa ating lahat ang nais Ng Diyos.maraming salamat po Panginoon.
.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 5, 2021 at 9:33 am

Pinuri ng Panginoon ang karunungan ng katiwala na gumawa ng pandaraya sa kasulatan ng utang. Tandaan natin na ang pinuri ng Panginoon ay ang karunungan at hindi ang pandarayang ginawa. Ano nman ang aral at hamon sa atin ng talinghagang ito sa aring ebanghelyo ngayon?
Tularan natin ang katiwalang ito sa pagiging marunong at matalino sa paggawa ng paraan. Gamitin natin ang talino o talentong ibinigay sa atin ng Panginoon upang makapagpabuti ng buhay ng iba at hindi lang ng ating sarili, gamitin natin amg talinong ito upang mapaglabanan ang mga tukso ng demonyo, umisip at gumawa tayo ng mga paraan upang makaiwas sa mga kasalanan, gamitin natin ang karunungang ito upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang hamon ay ito, ang lahat ng ating kagalingan, mga nalalaman, mga natamong biyaya at kalakasan ng katawan ay gamitin na sa pagtulong sa kapwa, sa pagapaplaganap mg Mabuting Balita, sa pagiging namamagitan sa mga magkakagalit, sa pagsisislbi sa simbahan, sa pagdamay sa mga may mabugat na karamdaman, nabilanggo at namatayan. At huwag na huwag mong gagamitin ang karunungang ibinigay sayo sa kabalastugan, paninira mg ibang tao, pananakit, pagmamamataas, pangmamaliit ng ibang tao lalo na ang may kapansanan, pagyayabang at higit sa lahat ay panlalamang sa iyong kapwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: