Biyernes, Oktubre 29, 2021

October 29, 2021

Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 9, 1-5
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 14, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 9, 1-5

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko; hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo: matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, anupat mamatamisin kong ako’y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila’y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya’y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos; sa kanila rin ibinigay ang Kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila’y nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya’y maging tao, Diyos na Kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon,
purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion.
Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat,
ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad,
dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat.

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Kay Jacob n’ya ibinibigay ang balita at pabilin,
ang tuntuni’t mga aral, ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa,
pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon!

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Hesus ang isang taong namamanas. Kaya’t tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa Kautusan, “Naaayon ba sa Kautusan ang magpagaling sa Araw ng Pamamahinga o hindi?” Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Hesus ang maysakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, “Kung kayo’y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit Araw ng Pamamahinga?” At hindi sila nakasagot sa tanong na ito.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 28, 2021 at 11:55 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pahayag ni San Pablo tungkol sa kanyang paninindigan kay Kristo. Subalit naglabas siya ng hinanakit na hindi pa rin sumasampalataya ang kanyang mga kalahing Hudyo kay Hesukristo. Kung maaalala natin, ang mga Hudyo ang isa sa mga papel na gumanap na ipagpako ng mga Romano si Hesus sa Krus. At nang muling mabuhay si Hesus, nagkalat din ng tsismis ang mga punong saserdote na ninakaw umano ng mga alagad ang kanyang katawan. Alam ni Pablo na hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala ang mga Hudyo na si Hesus ay ang Mesiyas na mula sa Diyos. Subalit patuloy siya sa pagiging saksi sa Mabuting Balita dahil sa Espiritu Santong nagpapatotoo sa kanyang pangagnaral. At sa kabila nito, alam niya na ang mga Hudyo ay unang pinili ng Diyos at ginawan ng tipan upang maging sambayanan. Kaya ang disposiyon ni San Pablo ay paalala sa atin na patuloy nating ipanalangin ang mga taong hindi pa lubos na nakikilala si Hesus, at kahit mismo ang Diyos Ama.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ng Pariseo kay Hesus na makipaghapunan sa bahay nito. Alam natin ang layunin ng taong ito sapagkat bilang miyembro ng grupong ito, nais nilang hanapin ng butas ang Panginoon sapagkat alam niya na dumalaw si Hesus sa kanyang tahanan sa Araw ng Pamamahinga. Kaya nang makita ni Hesus ang isang taong namamanas, hinamon niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa ng Kautusan kung gagawin nila ang isang mabuting gawain sa banal na araw ng mga Hudyo. At ginamit ni Kristo ang larawan ng anak o bakang nahulog sa balon sa Araw ng Pamamahinga bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga nagdurusa at kinakailangan ng tulong. Kaya makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo ang tunay na debosyon at pananampalataya sa Diyos Ama ay ipinapakita sa konkretong gawa katulad ng kabutihan tungo sa ating kapwa.

Makikita natin sa dalawang pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pakikipagrelasyon natin sa kapwa. Hindi lang ito eros o filia, kundi agape, na handa tayong magmahal para sa kapakanan ng ibang tao at bilang sakripisyo na sila’y ingatan mula sa anumang kapahamakan. Sinasabi nga na sa katapusan ng panahon, hahatulan tayo ni Kristo ayon sa pagmamahal na ipinadama natin sa mundong ito. Kaya nawa ang ating pananampalataya at pagtanggap sa Mabuting Balita ay ipakita sa ating mabuti & tamang kilos, at sa ating magandang asal.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 29, 2021 at 9:15 am

Ang isang bayan o bansa ay may mga itinalagang batas o kautusan ma dapat sundin ng bawat mamamayan. Ang mga alituntuning ito ay inilimbag para ikaayos ng isang lipunan. Pero hindi nangngahulugan na tatanggalin mo na ang iyong awa sa iyong kapwa masunod lamang ang batas na ito. Hindi nangangahulugan na titigasan mo na ang iyong puso para sa iyong kapatid ng dahil lamang sa kautusan na ito, hindi nangangahulugan na hindi na tayong tutulong at magmamalasakit sa ating kapwa ng dahil lamang sa alituntuning ito.
Ang nais ipahiwatig sa atin ng Mabuting Balita ngayon ay kung sinusunod mo ang batas ng tao ay mas nararapat mong sundin ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ni Hesus…. Ang sampung utos.
Sa mga alituntunin ng Diyos tayo bumatay alinsunod sa batas ng tao. Ang ibig sabihin ay tupadin mo ang ang kautusan ng kalupaan na nakabatay sa sampung utos ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: