Miyerkules, Oktubre 13, 2021

October 13, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 2, 1-11
Salmo 61, 2-3. 6-7. 9

Ang D’yos ay may gantimpala
sa may mabubuting gawa.

Lucas 11, 42-46


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 2, 1-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayun. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba’y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya’y napakabuti, mapagpigil, at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong-buhay kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa Araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang-kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Judio at gayun din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una, ang mga Judio at gayun din ang mga Griego. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 61, 2-3. 6-7. 9

Ang D’yos ay may gantimpala
sa may mabubuting gawa.

Sa Diyos lamang ako tanging umaasa;
ang kaligtasa’y nagbubuhat sa kanya.
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas,
tagapagtanggol ko at aking kalasag;
akin ang tagumpay sa lahat ng oras!

Ang D’yos ay may gantimpala
sa may mabubuting gawa.

Tanging sa Diyos lang ako umaasa;
ang aking pag-asa’y tanging nasa kanya.
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas,
tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Akin ang tagumpay sa lahat ng oras!

Ang D’yos ay may gantimpala
sa may mabubuting gawa.

Mga kababayan, sa lahat ng oras
magtiwala sa Diyos; sa kanya ilagak
ang inyong pasaning ngayo’y dinaranas;
Siya ang kublihang sa ati’y lulunas.

Ang D’yos ay may gantimpala
sa may mabubuting gawa.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 42-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo, mga Pariseo! Ibinibigay niyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito nugnit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang mga iba.

“Kawawa kayo, mga Pariseo! Sapagkat ang ibig ninyo’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo! Sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman.”

Sinabi sa kaya ng isa sa mga dalubhasa sa Kautusan, “Guro, sa sinabi mong iyan pati kami’y kinukutya mo.” At sinagot siya ni Hesus, “Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri’y ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 3:57 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 11, 2021 at 12:26 am

PAGNINILAY: Nakita natin sa Unang Pagbasa kung paanong itinama ni San Pablo ang mga Hudyong Romano sa paghahatol sa mga Hentil, na noo’y kinabibilang sa mga “taga-labas”. Para sa Apostol, ang tunay na taong yumayakap at nabubuhay sa kaligtasan ng Diyos ay ang pagsampalataya sa Mabuting Balita at paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa.

Tinapos na ni Hesus ang kanyang panunuligsa sa mga Pariseo at eskriba. Nitong mga nakaraang araw, narinig natin kung paano niyang pinunto ang pagkakamali ng mga grupong iyon, pati na ang kanilang mataas na pagtingin sa sarili at mababang pagtingin sa kanilang kapwang Hudyo. Ngayon ay hindi natuwa si Hesus sa kanilang pagtatayo ng mga alaala ng mga propeta ng Diyos. Ito’y dahil ang kanilang mga ninuno ang pumapatay at nang-uusig sa mga propeta, na tila nga ba’y sang-ayon sila sa ginawa ng mga nakaraang henerasyon nila. Tinuligsa rin ng Panginoon ang mga dalubhasa ng Kautusan sa pag-alis ng susi ng karunungan mula sa kanilang mga tahanan upang pigilan ang sinumang nais pumasok. Kaya noong umalis si Hesus sa kanyang pinagtutuluyan, ang mga relihiyosong grupo ay naghahanap ng butas upang maisahan nila ang Panginoon.

Makikita natin kung ano klaseng pag-uugali mayroon ang mga kaaway ni Hesus na kabilang pa sa relihiyosong sektor ng kanilang lipunan. Ang mga ganyang klaseng pag-uugali ay nagpapakita ng pagkukunwari. Ang pagkukunwari o hipokrisiya ay nagmumukhang mabait ang ilang tao sa labas, ngunit lumalabas na malala ang masamang ugali sa loob. Kaya ito ang nais bigyang pansin ni Kristo na sana ay iwasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayong lahat ay inaanyayahang mabuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos at gawin ang mga bagay na hinding magpapahamak, kundi makabubuti sa ating kapwa.

Reply

Reynald Perez October 12, 2021 at 3:21 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Roma 2:1-11), ipinapaalala ni San Pablo ang dakilang ganti ng Diyos. Ang ganti ng Panginoon ay dalawa: (1) ganti ng kapurihan sa mga mabubuting gawain, at (2) ganti ng kaparusahan sa mga masasamang gawain. Ito’y isang pagpapahayag na ang pamantayan ng Diyos ay higit pa sa pamantayan ng tao. Kaya binabalaan tayo ni Pablo ukol sa huwad na paghahatol sa kapwa, sapagkat maaaring masamang paghahatol rin ang ipapatang sa atin. Wala sinumang tinatangi ng Diyos na mas hihigit pa kaysa sa isa, sapagkat pantay. Bibinigyan ng Panginoon ang bawat isa na magsisi, tumalikod sa kasalanan, at mamuhay nang banal at dalisay na pamumuhay.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 11:42-46), muling tinuligsa ni Hesus ang mga Pariseo at eskriba. Ito’y dahil sa kanilang kapaimbabaw na sa labas ay akalang mabait, ngunit sa marumi ay may maruming budhi. Sila’y tinutuligsa ng Panginoon sa kanilang pansariling interes ng pagluklok sa mga matataas na upuan. Parang tingin nila na dahil nagbabanal-banalan sila, mas nais nilang sumikat sa harap ng publiko. Kaya ang pagmamataas nila ay hindi kinalulugdan ng Ama. Kaya naman ang reaksyon ng isang Saduseo na parang sila rin ay tinatamaan, na kinumpirma ito ni Kristo. Ito’y dahil sa kanilang pagpapabigat ng pasan ng kanilang kapwang Hudyo. Ito’y nanggaling sa kanilang isipan na mas mataas sila, samantalang mababa ang katauhan ng kanilang kapwa.

Ang hamon sa atin sa buhay ay maging mapagkumbaba at maging kapwa tao sa ibang tao. Kahit anumang antas natin sa buhay, tayong lahat ay pantay ayon sa mata ng Diyos Ama. Lahat tayo ay may obligasyon at kakayahang tulungan ang isa’t isa. Ipakita natin sa Diyos at sa kapwa natin kung ano ang ating tunay na katauhan nang walang pagkukunwari. Patuloy tayo sa pamumuhay at paggawa ng kabutihan.

Reply

Pamela P. Sabio October 13, 2021 at 5:49 am

Papuri at Pasasalamat ng marami at walang hanngan sayong kabutihan Panginoon Hesukristo.Naway patuloy po niyong basbasan at patnubayan ang bawat gawain kaisipan at pananalita sa aking pakikisalamuha sa aking kapwa manggagawa at sa mga taong aming pinagsisilbihan.Patawad po Ama sa mga kahinaan at aking mga kasalanan.Ang lahat ng itoy aking itinataas at ipinapanalangin sa yung anak na si Hesukristo nagiisang Diyos magpakailan man,Amen???

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 13, 2021 at 9:06 am

Sa ating ebanghelyo ngayon ay ipinabatid ni Hesus na hindi kinalulugdan ng Diyos ng kayabangan.
Iwasan natin na ipagmalaki kung ano ang meron tayo bagkus ay ipagpasalamat natin ito sa Panginoon dahil ikaw ay biniyayaan samantalang ang iba aya wala. Huwag nating nasain na tayo ay pagpugayan, puriin at kainggitan sapagkat ang taong nagmamakataas ay ibinababa ng Diyos at ang taong nagpapakababa ay sya nyang itinataas. Kung ikaw nman ay tumutulong sa kapwa ay wag na itong ipagsigawan, gawin mo ito ng palihim at bukal sa iyong kalooban sapagkat kung ikaw ay tumutulong para lamang maging tanyag o papurihan ay walang gantimpalang nag iintay sa iyo sa langit. Mamuhay tayo ng simple at magpakababa, ipagpasalamat sa Ama ang grasyang natatanggap at suklian ito ng kabutihan sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtulong sa iyong kapatid o kapwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: