Sabado, Setyembre 25, 2021

September 25, 2021

Play

Sabado ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kay Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Zacarias 2, 5-9. 14-15a

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias

Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, “Saan kayo pupunta?”

“Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem,” sagot niya.

Walang anu-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, “Dali ka! Sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papaderan pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem, at ang kaningningan niya’y lulukob sa buong lungsod.”

Sinabi pa ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”

Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon,
at ipahayag ninyo sa malalayong lupain:
“Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila’y muli kong
titipunin at aalagaan,
gaya ng pagbabantay ng isang pastol
sa kanyang mga tupa.”

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob,
at pinalaya sa kapangyarihan ng
kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas.
Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa
patungo sa Bundok ng Sion,
tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon.

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga
makikigalak pati mga binata’t matatanda;
ang kanilang dalamhati ay magiging
tuwa, papalitan ko ng kagalakan
ang kanilang kalungkutan.

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 43b-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Hesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Tandaan ninyo itong sasabihin ko: ipagkakanulo ang Anak ng Tao.” Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:09 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez September 18, 2021 at 2:10 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay mula sa isa namang propeta sa Kasulatan: si Zacarias (hindi yung aswa ni Elisabet & ama ni San Juan Bautista). Nakakita siya ng isang pangitain ng isang anghel na may dalang panukat para sukatin ang Jerusalem. Ganun din ay may mga anghel na sumunod. Nakita nila na walang bakod ang ipapader dahil ang Panginoon ang magiging bakod mismo ng Jerusalem. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos na naninirahan siya sa Banal na Lungsod, kaya hinikayat niya magalak ang Israel sa kanyang pagpapadama ng banal na presensiya. At sa huli, sinabi ni Zacarias na maraming bansa ang magsasama-sama, at pagbubuklurin sila ng Diyos. Ang propesiyang ito ay natupad sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, na siya ang isinugong Mesiyas upang pag-isahin tayo sa iisang diwa at pananampalataya. Higit pa rito, naparito si Kristo upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang ikalawang pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo ukol sa kanyang nalalapit na Misteryong Paskwal sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay. Ang reaksyon ng mga alagad ay parang hindi nila nauunawaan, subalit ayaw din nilang kwestiyonin ang sinabi ng Panginoon. Makikita natin ang pagpapaubaya ng mga Apostol tungkol sa anumang magiging kilos o desisyon ni Kristo. Subalit itong pangyayaring magaganap sa Jerusalem ay siyang magiging tanda ng kanilang pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita. Pagkatapos bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, sila rin ay magpapahayag tungkol sa dinanas ni Hesukristo para tayo ay maligtas. Dumanas din sila ng mga dusa alang-alang sa pananampalataya, ngunit hindi sila bumitaw kailanman. Ganun din sana tayo bilang mga Kristiyano, na huwag tayong matakot harapin ang mga sitwasyon ng buhay dahil kaisa natin ang Krus ni Hesus na magdadala sa atin tungo sa tunay na kaligayahan: ang buhay na walang hanggan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: