Biyernes, Setyembre 24, 2021

September 24, 2021

Play

Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ageo 1, 15b – 2, 9
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos;
S’ya’y dakilang Manunubos.

Lucas 9, 18-22


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Ageo 1, 15b – 2, 9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ageo

Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario. Noong ikadalawampu’t isa ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo: “Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Juda, kay Josue at sa mga Israelita: ‘Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang hitsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako’y sumasainyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Egipto, papatnubayan kayo ng aking Espiritu. Kaya, huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito’y magiging maganda kaysa noong una at pasasagananin ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito.’” Ito nga sinabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos;
S’ya’y dakilang Manunubos.

Hatulan mong ako’y walang kasalanan, Panginoon,
at laban sa masasama, ako’y iyong ipagtanggol;
sa masama’t sinungaling, ilayo mo ako ngayon!

Umasa kayo sa Diyos;
S’ya’y dakilang Manunubos.

Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan?
Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway?

Umasa kayo sa Diyos;
S’ya’y dakilang Manunubos.

Ang totoo’t ang liwanag, buhat sa ‘yo ay pakamtan,
upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal
sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan.

Umasa kayo sa Diyos;
S’ya’y dakilang Manunubos.

Sa damdana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog,
yamang galak at ligaya ang sa aki’y iyong dulot;
sa saliw ng aking alpa’y magpupuri akong lubos
buong lugod na aawit ako sa Diyos, aking Diyos!

Umasa kayo sa Diyos;
S’ya’y dakilang Manunubos.

ALELUYA
Marcos 10, 45

Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain;
Lingkod, Manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang araw, samantalang nananalanging mag-isa si Hesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” Sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo?” tanong niya sa kanila. “Ang Mesiyas ng Diyos!” sagot ni Pedro.

Itinagubilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mylene Farinas September 27, 2019 at 7:36 am

O. my Lord Jesus, we have no doubt that you are the begotten Son of God, worthy to praised and honored, now and forever. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:09 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez September 18, 2021 at 1:51 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Ageo 1:15b – 2, 9), narinig natin ang pagpapahayag ng Diyos ng banal na takot. Hindi ito yung ordinaryong kinatatakutan ng tao, kundi isang magatimpalang pagpapala na magmumula sa kahiwaga ng kabanalan ng templo ng Diyos. Dito ipapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa bayan ng Juda, upang iukit niya muli ang tipanang ginawa niya sa Israel. Ito ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan upang makilala siya ng madla, at sila ay magiging tapat sa kanya. Kaya ang pagyanig sa mga bansa at nilalang ay tanda na makikila ang lahat sa kanya, sasamba sa kanyang templo, at mag-aalay ng mga handog na kalugud-lugod. Ang kabanalan ng Diyos ay nakapaganda at naaakit, lalung-lalo na ang kanyang banal na presensiya ng kanyang Anak sa Sakramento ng Eukaristiya. Kaya tayo ay tinatawag na magkaroon ng mabuting pananampalataya at matatag na relasyon sa Diyos na ito.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 9:18-22), naglakbay sina Hesus at ang kanyang 12 Apostol sa bayan ng Cesarea Filipi at tinanong sila kung sino siya ayon sa mga tao. Ang sagot ng mga alagad na siya ay isang propeta katulad nina Juan Bautista, o kaya Elias, o kaya Jeremias o iba pang mga propeta. Nang tinanong niya sa kanila mismo kung sino siya para sa kanila, sumagot si Simon Pedro na siya ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo sa kapanahunan ni Hesus, ang Mesiyas ang itinuturing na mapuwersang tagapagpalaya nila laban sa mga Romano. Subalit hindi iyon ang nais maging layunin ni Hesus bilang Tagapagligtas.

Kaya bukas niyang ipinahayag sa kanyang mga Apostol ang tunay niyang hangarin bilang Mesiyas: na pagdaanin ang kanyang Misteryong Paskwal sa pamamagitan ng Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Noon, hindi ito naunaawaan at parang matinding pagkabagabag ang bumalot sa isipan ng mga Apostol. Subalit nang si Hesus ay umakyat sa langit at bumamba ang Espiritu Santo sa kanila 10 araw makalipas, dito naunawaan nila ang talagang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sila’y naging saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita upang ipakilala sa lahat ng tao na si Hesukristo ay ang Panginoon.

Katulad ng 12 Apostol, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay isang relasyon na dapat dumaloy sa ating buhay, pati na rin sa ating pakikipagkapwa-tao at pagiging miyembro ng kanyang Simbahang itinatag.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: