Miyerkules, Setyembre 22, 2021

September 22, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 9, 5-9
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Lucas 9, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Esdras 9, 5-9

Pagbasa mula sa aklat ni Esdras

Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya:

“Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba’t ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunma’y hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo, at ayusin ang kasiraan, upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

D’yos ay nagpaparusa na taglay ang habag
kung tayo ma’y malibing, sa hukay masadlak,
muling hinahango niya’t binubuhay.
Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Kayong Israelita,
papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga Hentil
na pinagtapunan sa inyo.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Doo’y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan,
siya ay purihin ng bawat nilalang,
ang Panginoong ating Diyos,
na walang hanggan.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan,
ngunit kahahabagan kayo,
at muling ibabalik sa inyong tahanan
mula sa mga bansang umalipin sa inyo.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan
at mamuhay kayo nang karapat-dapat sa harapan niya.
Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga maysakit. Sila’y pinagbilinan niya: “Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon, at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila.” Kaya’t humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon, na ipinangangaral ang Mabuting Balita at nagpapagaling ng mga maysakit sa lahat ng dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:08 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 16, 2021 at 11:33 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagsasalaysay ni Esdras sa kanyang paglalabas ng sama ng loob at pagkakabagabag dahil sa mga balita na ang mga saserdote at Levita ng Jerusalem ay nagkakasala laban sa Panginoong Diyos. Pinakasal nila ang mga anak ng mga banyagang bansa, at nilapastangan nila ang banal na takbo ng bayang Israel. Higit pa dito ay ang kanilang maling pamamalakad at pamumuhay kahit nakakalungkot na sila pa ang inatasan at hinirang ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe. Kaya makikita natin na bumangon si Esdras nang isang gabi upang ipanalangin sa Panginoon ang kanyang sama ng loob. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkadismaya, nakikita rin niya ang isang pag-asa dahil sa dakilang habag ng Diyos, na nangakong magbibigay ito ng puwang upang iwasto muli ang bayan ng Diyos. At ang puwang ito ay itinukoy ni Hesus sa kanyang pangangaral sa bundok sa mga taong hindi gaanong maimpluwensiya o makapangyarihan, kundi sila ay mga dukha, mapagkumbaba, tanging umaasa sa Panginoon, maawain, dalisay, at ilan pa sa mga binanggit ni Kristo sa Walong Pagpapala (8 Beatitudes).

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagsusugo ni Hesus sa kanyang 12 Apostol upang ipangaral sa mga nayon at bayan ng Israel ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sila rin ay inaatasang makituloy sa mga bahay na tumatanggap sa kanila, at gumawa ng mga nararapat na kababalaghan para sa mga maysakit. At kung hindi sila tanggapin sa isang lugar, sila ay papagpag ng paa bilang saksi laban sa kanilang pagtanggi sa mensahe ng Panginoon. Ito ay isang paghahanda sa ganap na misyon ng mga Apostol matapos umakyat si Hesus sa langit 40 araw pagkatapos ng kanyang Pagkamatay sa Krus at Muling Pagkabuhay. Sila ang tumutupad sa 12 Tribo ng Israel, na kung saan sila ay ang pundasyon ng bagong Israel, ang Simbahang itinatag ni Kristo.

Kaya ang misyon ng mga Apostol ay ipinasa sa Simbahan mula sa Santo Papa, mga Obispo, kaparian, mga diyakono, at bawat laiko. Tayong lahat na bininyag sa ngalan ng Santatlo ay inaatasang makibahagi sa pagpapahayag ng Mabuting Balita ni Kristo upang makita ng lahat sa ating salita at gawa ang Paghahari ng Diyos. Anuman ang ating sitwasyon at anuman ang ating bokasyon sa buhay, tayong lahat ay nasa misyon upang ipamalas ang kabutihang-loob at pagmamahal ng Panginoong Diyos sa bawat nilalang niya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 22, 2021 at 9:13 am

Tayong lahat ay pari, ang ibig sabihin ay may tungkulin din tayong ipalaganap at ipaunawa sa kapwa natin ang Mabutin Balita. Hindi sapat na ikaw at nagpapakabait lamang para sa iyong sariling kailigtasan, sa mga sitwasyon at pagkakataon ay ibahagi mo ang ang iyong mga nabasa o narinig na mga ebanghelyo na naaayon sa taong nangangailangan nito. Halimbawa ay ikaw ay matalik na kaibigan na napapansin mong naguging hambog, sabihin mo sa kanya ang ebanghelyo ni Hesus na “ang nagmamakataas ay ibinaba at ang nagpapkababa ay itinataas.” Hindi sya makinig agad ay ipagpag mo ang iyong mga paa, sa kalaunan ay maiintindihan din nya at maiisip ang iyong tinuran. Maaari din tayong magpatotoo ng tunay na nangyari sa ating buhay ng tayo’y magbalik loob sa Diyos at nagkaroon ng relasyon kay Hesus, sabihin mo sa iyong makakausap ang wagas na kaligayahan at pagkakaroon ng peace of mind na iyong natamo. Ang utos ni Hesus sa mga apostoles sa ebanghelyo ay utos din sa ating lahat. Nawa’y bukod sa ating sarili ay makapagpabago din tayo ng ibang tao maging sa loob ng pamilya o sa labas, makiisa tayo kay Hesus at sa mga apostoles na maghanap ng nawawalang tupa at maibalik sa kawan ng Mabuting Pastol.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: