Martes, Setyembre 14, 2021

September 14, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ang Pagtatampok sa Krus na Banal

Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal nang labis sa mundo kaya’t ibinigay ang kanyang bugtong na Anak upang mamatay sa krus para sa atin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon.

Ang Simbahan sa lupa nawa’y magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura nawa’y makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesukristong itinaas ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos nawa’y makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nahihimlay kay Kristo nawa’y mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 8, 2019 at 11:48 pm

Pagninilay: Ang ika-14 ng Setyembre ay pagdiriwang ng Pagtatampok ng Banal na Krus. Itinatag itong Kapistahan kasunod ng paghahanap ni Reyna Sta. Elena sa tunay na Krus ng ating Panginoong Hesukristo noong taong 324 A.D. Ang Krus ni Hesus ay tinaguriang simbolo ng Kristiyano, ngunit paano natin mauunawaan ang kahulugan nito? Ipinakita sa Unag Pagbasa ang pagtatampok ni Moises ng isang ahas na yari sa tanso sa isang poste. Minasdan nito ng mga Israelitang nakagat ng mga ahas. Mula sa pagiging masuwayin at mareklamong bayan, sila’y nagsisi at naligtas sa pagkalason ng mga kagat. Ipinahayag ni Hesus kay Nicodemio sa Ebanghelyo na ganyan rin amg mangyayari sa kanya nanh siya’y itataas mula sa daigdig nito upang ang mga sumampalataya sa kanya ay mabubuhay magpakailanman. At itong pagtatampok niya sa Krus ay ang plano ng Panginoong Diyos Ama na minahal tayong lahat. Kahit tayo’y nagkasala at tumalikod sa kanya, ibinigay sa atin ang kaligtasang tinupad ni Kristo na kanyang Anak, upang palalim natin ang pananampalataya sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kapanahunan ni Kristo, ang pagpapako sa krus ay isa sa mga brutal na parusang ipinatong sa mga itinuturing na criminal at rebelde. Kaya’t marami sa mga Hudyo ay itinuturing ang simbolo ng krus bilang parusa at kahihiyan. Ngunit nang si Hesus ay mismong ipinako sa Krus, ito’y naging simbolo ng bagong pag-asa at tagumpay sapagkat pagkatapos ang kanyang pagkamatay riyan ay ang Muling Pagkabuhay. Kqya ang Banal na Krus ay tinuturing na Puno ng Buhay na magkaiba roon sa Puno ng Kaalaman ng Mabubuti at Masasama sa Aklat ng Genesis. Si Hesus ay itinuturing na bagong Adan sapagkat kung si Adan ay sumuway sa Diyos sa pagkain ng prutas nang may pagmamataas, siya naman ay sumunod sa kalooban ng Diyos sa pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus, at tayo’y nagkaroon ng buhay na mas makilala natin ang tunay na Diyos ng ating buhay. Kaya’t ipinaalala sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa ang “kenosis” o ang pag-aalay ng buong sarili ni Hesus nang may kababang-loob na sundin ang plano ng Ama. Dahil siya’y nagpakumbaba, siya’y idinakila nang may pangalang higit pa sa lahat upang makilala natin siya bilang halimbawa ng pagiging matapat sa dakilang kalooban. At kasama na rito sa pagiging masunurin ay ang pagpapasan ng mga krus ng buhay na sumasagisag sa lahat ng ating mga pagdurusa at paghihirap. At nawa’y alalahanin natin na kasama natin ang Panginoon at kumapit sa kanya habang dumadaan sa mga ganitong pagsubok nang may lubos na katapatan sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:04 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 27, 2021 at 10:24 pm

PAGNINILAY: Ang ika-14 ng Setyembre ay pagdiriwang ng Pagtatampok ng Banal na Krus. Itinatag itong Kapistahan kasunod ng paghahanap ni Reyna Sta. Elena sa tunay na Krus ng ating Panginoong Hesukristo noong taong 324 A.D. Ang Krus ni Hesus ay tinaguriang simbolo ng Kristiyano, ngunit paano natin mauunawaan ang kahulugan nito?

Ipinakita sa Unag Pagbasa ang pagtatampok ni Moises ng isang ahas na yari sa tanso sa isang poste. Minasdan nito ng mga Israelitang nakagat ng mga ahas. Mula sa pagiging masuwayin at mareklamong bayan, sila’y nagsisi at naligtas sa pagkalason ng mga kagat.

Ipinahayag ni Hesus kay Nicodemio sa Ebanghelyo na ganyan rin amg mangyayari sa kanya nanh siya’y itataas mula sa daigdig nito upang ang mga sumampalataya sa kanya ay mabubuhay magpakailanman. At itong pagtatampok niya sa Krus ay ang plano ng Panginoong Diyos Ama na minahal tayong lahat. Kahit tayo’y nagkasala at tumalikod sa kanya, ibinigay sa atin ang kaligtasang tinupad ni Kristo na kanyang Anak, upang palalim natin ang pananampalataya sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Sa kapanahunan ni Kristo, ang pagpapako sa krus ay isa sa mga brutal na parusang ipinatong sa mga itinuturing na criminal at rebelde. Kaya’t marami sa mga Hudyo ay itinuturing ang simbolo ng krus bilang parusa at kahihiyan. Ngunit nang si Hesus ay mismong ipinako sa Krus, ito’y naging simbolo ng bagong pag-asa at tagumpay sapagkat pagkatapos ang kanyang pagkamatay riyan ay ang Muling Pagkabuhay. Kqya ang Banal na Krus ay tinuturing na Puno ng Buhay na magkaiba roon sa Puno ng Kaalaman ng Mabubuti at Masasama sa Aklat ng Genesis. Si Hesus ay itinuturing na bagong Adan sapagkat kung si Adan ay sumuway sa Diyos sa pagkain ng prutas nang may pagmamataas, siya naman ay sumunod sa kalooban ng Diyos sa pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus, at tayo’y nagkaroon ng buhay na mas makilala natin ang tunay na Diyos ng ating buhay.

Kaya’t ipinaalala sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa ang “kenosis” o ang pag-aalay ng buong sarili ni Hesus nang may kababang-loob na sundin ang plano ng Ama. Dahil siya’y nagpakumbaba, siya’y idinakila nang may pangalang higit pa sa lahat upang makilala natin siya bilang halimbawa ng pagiging matapat sa dakilang kalooban. At kasama na rito sa pagiging masunurin ay ang pagpapasan ng mga krus ng buhay na sumasagisag sa lahat ng ating mga pagdurusa at paghihirap. At nawa’y alalahanin natin na kasama natin ang Panginoon at kumapit sa kanya habang dumadaan sa mga ganitong pagsubok nang may lubos na katapatan sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 14, 2021 at 9:28 am

Sa unang pagbasa, ang lahat ng matuklaw ng ahas ay hindi mamamatay at maliligtas kung titingin sa nakataas na tansong ahas. Ganuon din ang nais ipahayag ng ating ebanghelyo ngayon. Ang sinumang gumagalang at tumitingala sakay Hesus na nakabayubay sa krus ay maliligtas. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon kapatid, kahirapan, karamdaman, kalungkutan, kaguluhan o anupang dagok mg buhay ay wag kang lalong magpariwara, bagkus ay tumingala ka, sumpungin mo ang krus ng kaligtasan, kay Hesus ka lumapit, idaing sa kanya lahat at maniwalang sya lamang ang ating pag asa, si Hesus na din ang maysabi na “kumatok ka ikaw ay pgbubuksan, humingi ka at ikaw ay bibigyan”. Basta’t manalig ka lamang ng buong puso at kaluluwa, at sundin ang kalooban nya, sundin sa pamamagitan ng hindi pagsuway sa sampung utos, at matatamo mo ang Gloria, ang tunay na kaligayahan na hindi kayang bilihin ng pera.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: