Lunes, Setyembre 13, 2021

September 13, 2021

Play

Paggunita kay San Juan Crisostomo,
obispo at pantas ng Simbahan

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. John Chrysostom,
Bishop and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 2, 1-8

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga maykapangyarihan upang makapamuhay tayo nang tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako’y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanang ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling.

Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako’y manalanging may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Pag ako’y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan,
taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal.

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Ang Poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan,
kaya naman ang aking pagtitiwala ay sa kanya lamang.
Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin,
kaya naman ako ay laging aawit, siya’y pupurihin.

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan,
ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang.
Pagpalain sila, ingatan mo, Poon, sila’y iyong kawan,
iligtas mo sila’t nang di mapahamak ang mga hinirang;
bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay!

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

ALELUYA
Juan 3, 16

Aleluya! Aleluya!
Kaylaki ng pagmamahal
ng Diyos sa sanlibutan
kaya’t Anak n’ya’y ‘binigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 7, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang maituro ni Hesus sa mga tao ang kanyang aral, siya’y pumasok ng Capernaum. Doo’y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Hesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Judio upang ipakiusap kay Hesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Hesus, taimtim silang nakiusap sa kanya, “Siya’y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa,” wika nila. ”Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga.” Kaya’t sumama sa kanila si Hesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito: “Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako’y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, ‘Humayo ka!’ siya’y humahayo; at sa iba, ‘Halika! siya’y lumalapit; at sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ ito’y ginagawa niya.” Namangha si Hesus nang marinig ito, at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, “Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig.” Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 12, 2019 at 2:45 pm

Pagninilay: Sa ating Ebanghelyo (Lucas 7:1-10), narinig natin ang kwento ng patatagpo ni Hesus sa pinuno ng kawal ng mga sundalong Romano (“centurion” sa wikang Ingles). Siya’y isang Hentil na tinaguriang mga nasa labas ng Judaismo na hindi makakamtan ang kaligtasan ng Diyos. Subalit ayon sa mga kaibigan, itong kapitan ay naging mabuti sa kanyang komunidad sa Capernaum. Siya ang nagtayo ng sinagoga sa bayang iyon. Ngayon ay mayroon siyang lingkod na nasa bingit ng kamatayan mula sa pagkasakit at nais niyang ipatong ni Hesus ang kamay nito upang gumaling. Nang sinabi ni Hesus na pupunta siya sa bahay, makikita natin sa mga wika ng kapitan ang dinadasal natin sa bawat Misa: “Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.” Tuwing tinataas ng Pari ang Katawan ay Dugo ni Kristo, tayo’y inaanyayahan na masdan ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At ang tugon natin na si Hesus nawa ay magpatuloy sa ating mga buhay bagamat tayo’y mga makasalanan. Subalit katulad ng kapitan, malaki rin ang ating pananalig sa Panginoon lalung-lalo na tuwing tayo’y dumadalo sa Eukaristiya. Katulad ng paggaling ng lingkod ng hepeng sundalo mula sa pagkasakit, tayo rin ay paggaling ni Hesus hindi lang sa mga pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa mga espirituwal na sakit na nagpapahina sa atin ng loob na sumampalataya sa Diyos. At nawa’y sa pagtanggap natin kay Hesus sa Banal na Pakikinabang, tayo nawa ay makinabang sa ipinamalas na pagmamahal ng Ama para sa ating kaligtasan. Busugin tayo nawa ni Hesus upang isabuhay natin ang pananampalataya sa pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:03 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 12, 2021 at 7:05 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (1 Timoteo 2:1-8), hiniling ni San Pablo kay San Timoteo at ng pamayanang Kristiyano ng Efeso na ang bawat panalangin, kahilingan, at pasasalamat ay ialay para sa lahat, lalung-lalo na ang mga nasa kapangyarihan at awtoridad. Sa kabila ng antas o kalalagyan sa buhay, tayong lahat ay bahagi ng iisang pamilya ng Diyos, na humahangad sa kaligtasan ng lahat. Kaya siya ang ating iisang Diyos, at si Hesus na kanyang Anak ay ang iisang Tagapamagitan natin. Si Kristo ang namamagitan sa atin patungo sa Diyos Ama, upang tayong lahat ay mailigtas at maihatid balang araw patungo sa kaliwanagan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mga panalangin, paghiling, at pasasalamat ay iaalay sa Panginoon nang may tapat at tunay na puso.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 7:1-10), narinig natin ang kwento ng patatagpo ni Hesus sa pinuno ng kawal ng mga sundalong Romano (“centurion” sa wikang Ingles). Siya’y isang Hentil na tinaguriang mga nasa labas ng Judaismo na hindi makakamtan ang kaligtasan ng Diyos. Subalit ayon sa mga kaibigan, itong kapitan ay naging mabuti sa kanyang komunidad sa Capernaum. Siya ang nagtayo ng sinagoga sa bayang iyon. Ngayon ay mayroon siyang lingkod na nasa bingit ng kamatayan mula sa pagkasakit at nais niyang ipatong ni Hesus ang kamay nito upang gumaling. Nang sinabi ni Hesus na pupunta siya sa bahay, makikita natin sa mga wika ng kapitan ang dinadasal natin sa bawat Misa: “Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.”

Tuwing tinataas ng Pari ang Katawan ay Dugo ni Kristo, tayo’y inaanyayahan na masdan ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At ang tugon natin na si Hesus nawa ay magpatuloy sa ating mga buhay bagamat tayo’y mga makasalanan. Subalit katulad ng kapitan, malaki rin ang ating pananalig sa Panginoon lalung-lalo na tuwing tayo’y dumadalo sa Eukaristiya. Katulad ng paggaling ng lingkod ng hepeng sundalo mula sa pagkasakit, tayo rin ay paggaling ni Hesus hindi lang sa mga pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa mga espirituwal na sakit na nagpapahina sa atin ng loob na sumampalataya sa Diyos.

At nawa’y sa pagtanggap natin kay Hesus sa Banal na Pakikinabang, tayo nawa ay makinabang sa ipinamalas na pagmamahal ng Ama para sa ating kaligtasan. Busugin tayo nawa ni Hesus upang isabuhay natin ang pananampalataya sa pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos.

Reply

Sheba Elizon September 12, 2021 at 8:11 pm

Nais ko po sana malaman kung saan po makikita and antiphon ng entrance at communion. Salamat.

Reply

Editor, Awit at Papuri Communications September 13, 2021 at 7:31 am

Makikita po ito sa Aklat ng Pagmimisa sa Roma o Tagalog Missal.

Reply

Ferdy Baetiong Parino September 13, 2021 at 9:19 am

Kung inyong mapapansin ang Unang pagbasa at ang Ebanghelyo ay parehas na ang gustong ipahawatig sa atin ay ipanalangin din ang lahat o ang ibang tao hindi lang ang ating sarili at mga mahal sa buhay. Hamon ant aral din ng mabuting balita ang wag maging makasarili. Kinalulugdan ng Diyos ang nanalangin ng kabutihan para sa ibang tao. Pinaalala din ng mga pagbasa na huwag kang magkakaroon ng poot o hinanakit sa iyong kapwa, ibig sabihin ay magpatawad tayo at ipnalangin ang mga kagalit. Binigyang diin ni Hesus sa ebanghelyo na sya ay nagpapagaling o tumutugon sa kahilingan sa mga taong may matinding pananalig sa Kanya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: