Miyerkules, Setyembre 8, 2021

September 8, 2021

Play

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan
ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23
o kaya Mateo 1, 18-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary (White)

UNANG PAGBASA
Mikas 5, 1-4a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula’y buhat pa nang una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Roma 8, 28-30

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan
ay magalak sa Maykapal.

Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat.
Nagagalak ang puso ko dahil sa ‘yong pagliligtas.

Ang lubos kong kasiyahan
ay magalak sa Maykapal.

Aawitan kita, Poon, aawitang buong galak,
dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad.

Ang lubos kong kasiyahan
ay magalak sa Maykapal.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Magalak ka, Birheng Mahal,
ikaw ang inang nagsilang
sa araw ng katarungan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 1, 1-16. 18-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.

Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

“Maglilihi ang isang dalaga’t manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel.” Ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Mateo 1, 18-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

“Maglilihi ang isang dalaga’t manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel.” Ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:00 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 27, 2021 at 10:22 pm

PAGNINILAY: Espesyal ang ating pagdiriwang ngayong ikawalong araw ng Setyembre sapagkat ipinagdriwiang natin ang Pista ng Kaarawan ng ating Mahal na Birheng Maria. Ang Kapistahang ito ay bahagi sa tatlong iba pang pagdiriwang ng kaarawan sa buong Taong Pangliturhiya ng Simbahan, ang iba pang dalawa ay sina San Juan Bautista (Hunyo 24) at ang ating Panginoong Hesukristo sa Araw ng Pasko (Disyembre 25). Ang Pagsilang sa Mahal na Birheng Maria ay isang natatanging grasya ng Panginoong Diyos sapagkat si Maria ay magiging Ina ng Bugtong na Anak ng Diyos na si Hesukristo, ang Araw ng Katarungan. Ito’y sumasapit siyam na buwan matapos ang Dakilang pagdiriwang ng Inmaculada Konsepsiyon (Disyembre 8 ).

Bagamat ngayon ay ang kaarawan ng Mahal na Ina, ang ating Ebanghelyo ay patungkol sa katuparan ng planong pangkaligtasan sa pamamagitan ng pagsilang ni Hesus sa sanlibutan. Ito’y sapagkat hindi maaaring hiwalayan ang diwa ng natatanging okasyong ito na dumating si Maria sa ating mundo, kaya’t nariyan din ang Panginoong Hesukristo. Nang ipasya ni San Jose na ipaglihim ang paghihiwalay sa dalaga dahil ayaw niya itong ipahiya at ipahatol ng kamatayan, biglang dumating ang anghel ng Diyos sa panaginip at ibinalita na ang sanggol na isisilang ni Maria ay ang Tagapagligtas ng mga makasalanan. Kaya nga makikita natin na mula sa 42 na henerasyon mula kay Abraham hanggang sa nakatakdang panahon, natupad ang plano ng Diyos na dumating sa ating piling ang Kaligtasan ng buong sangkatauhan. Kaya nga mahalaga ang naging papel ng Mahal na Birheng Maria sapagkat siya’y naging masunurin at mababang-loob sa mensahe ng Panginoon nang ito’y ibinalita sa kanya ni San Gabriel. Ikinasal siya kay San Jose at sila’y namuhay nang simple at may katapatan sa dakilang kalooban ng Ama, ganun rin sa pagsilang hanggang sa paglaki ni Hesus. Sa Kasal sa Kana, siya ang namagitan sa paggawa ni Kristo ng kanyang unang himala na gawing alak ang tubig. Sapagkat si Maria ang nag-utos sa mga lingkod na sundin ang bawat utos ng kanyang Anak. At sa paanan ng Krus, siya’y nakatayo nang makita niya ang kanyang Anak na nakapako para matupad ang kaligtasang aako sa pagkakasala ng sangkatauhan. Ang Mahal na Birhen ay nagdusa nang may katapatan na mangyayari ang kalooban ng Diyos sa ikabubuti ng marami upang patatagin nila ang pananampalataya. At iniatas ni Kristo na siya’y Ina natin, at tayo’y mga anak niya.

Kaya nawa’y sa pagdiriwang natin ng Kapistahan ng Pagsilang ni Maria, tularan natin siya sa pagiging matapat at masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Hilingin natin sa kanya na tayo’y kanyang ipamagitan sa Ama at sa kanyang Anak na si Hesukristo.

MALIGAYANG KAARAWAN PO, INANG MARIA!

Reply

Angelou Magboo September 8, 2021 at 8:44 am

“Maglilihi ang isang dalaga’t manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel.” Ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”

Ang babaeng nagluwal sa Anak ng Diyos ay walang iba kung’di si Maria. Siya ang tanging nilalang na kinalugdan ng Diyos at ng Banal na Espiritu Santo upang tanggapin ang isang supling na magiging Tagapagligtas nitong sanlibutan.

Kung gayon, ang araw na ito ay hindi lamang nakalaan upang gunitain ang kaniyang dakilang kaarawan. Ito ay isang ispesyal na araw upang alalahanin kung paano nagsimula ang kaniyang mahabang paglalakbay dito sa lupa. Gayundin, magbigay tayo ng taus-pusong pasasalamat sa kaniya bilang mabuting halimbawa ng isang inang handang magmahal ng buo sa kaniyang anak.

Ito ay araw din para sa lahat ng magulang na nakakasama at karamay natin sa araw-araw. Nawa’y makita rin natin sa kanila at sa ating sarili na handa nating tanggapin si Hesus anumang bigat ang ipapapasan Niyang misyon. At sabi nga: An image of “God as our loving parent” helps us know how deeply we are loved. Kung kaya, araw-araw natin piliin ang Diyos bilang biyaya ng totoong pagmamahal.

Manalig tayo na Kasama natin ang Diyos. Gaya ng kung paano tayo iniingatan ng ating mga magulang, sapat na itong basehan kung gaano kagusto ng Diyos na tayo’y mahalin at alagaan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 8, 2021 at 9:55 am

Ang hamon ng ebanghelyo sa atin ngayon ay ang tularan ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Hindi na natin kayang gawin na maging katulad tayo ni Maria na walang bahid kasalanan pero hindi pa huli ang lahat para umpisahan natin ngayon. Tularan natin sya sa pagiging masunurin sa loob ng Diyos, sa ganitong gawa ay kailanma’y hindi tayo mapapahamak. Tularan natin sya sa pagiging matiisin, tanggapin natin ang hamon ng buhay, ang mga pagsubok at paghihirap at makakaasa ka na hindi tayo iiwanan ng Diyos sa pagdaraanan natin basta wag ka ding bibitaw sa Diyos. Tularan natin si Maria na naging ina ng mga apostol at ng lahat, mahalin natin ang ating kapwa at patawarin ang ating mga kaaway.

Maligayang kaarawan Mahal na Ina, We love you Mama Mary! Maraming salamat po sa pagdarasal para sa amin at sa mga mahal namin sa buhay. HAPPY BIRTHDAY ??

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 8, 2021 at 9:56 am

Ang hamon ng ebanghelyo sa atin ngayon ay ang tularan ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Hindi na natin kayang gawin na maging katulad tayo ni Maria na walang bahid kasalanan pero hindi pa huli ang lahat para umpisahan natin ngayon. Tularan natin sya sa pagiging masunurin sa loob ng Diyos, sa ganitong gawa ay kailanma’y hindi tayo mapapahamak. Tularan natin sya sa pagiging matiisin, tanggapin natin ang hamon ng buhay, ang mga pagsubok at paghihirap at makakaasa ka na hindi tayo iiwanan ng Diyos sa pagdaraanan natin basta wag ka ding bibitaw sa Diyos. Tularan natin si Maria na naging ina ng mga apostol at ng lahat, mahalin natin ang ating kapwa at patawarin ang ating mga kaaway.

Maligayang kaarawan Mahal na Ina, We love you Mama Mary! Maraming salamat po sa pagdarasal para sa amin at sa mga mahal namin sa buhay. HAPPY BIRTHDAY ??

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: