Martes, Setyembre 7, 2021

September 7, 2021

Play

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 2, 6-15
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 12-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Colosas 2, 6-15

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Hesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Manatili kayo sa kanya at isalig sa kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at laging magpasalamat sa Diyos.

Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya’y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan.

Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo’y tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Kayong mga Hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang-bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito’y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat,
aking pupurihi’t pasasalamatan siya araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 12-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umahon si Hesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, at pumili siya ng Labindalawa sa kanila, na tinawag niyang mga apostol: si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan; si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil.

Bumaba si Hesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 8, 2019 at 11:54 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ay nagsasalaysay kung paanong tinawag ng Panginoon ang 12 alagad na kanyang hinirang bilang mga Apostol. Ang pagkakaiba ng isang Apostol sa ordinaryong alagad ay siyang direktang susunod sa utos ng isang amo. Sa ganitong sitwasyon, direktang tinawag ni Hesus ang 12 Apostol upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ito’y mangyayari kahit sa punto’y nakabalik na si Hesukristo sa Ama na ang kanyang mga mensahe at kababalaghan ay iparangal sa lahat ng tao. Itong mga 12 lalaki na naging Apostol ay hindi galing sa mga mataas na antas sa lipunan, kundi sila’y mga ordinaryong mamamayan sa iba’t ibang trabaho. Katulad nina Simon Pedro, Andres, Santiago, at Juan na mga dating mangingisda. Si Bartolome ay dating isang dalubhasa ng Kautusan, ngunit hindi man binanggit kung siya’y isang pinuno ng mga Hudyo. Si Mateo ay dating nangongolekta ng buwis na pinaghandaan si Hesus ng piging kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Simon (hindi Pedro) ay dating isang makabayang nagrerebelde laban sa pamumuno ng mga Romano sa Judea. Bagamat sila’y hindi mayayaman at makapangyarihan, sila’y tinawag ni Hesus upang makibahagi sa kanyang misyon. Ngunit kahit sila’y malalapit sa kanya, mayroon din silang mga sariling kahinaan. Si Simon Pedro bagamat siya ay hinirang bilang kauna-unahang Pastol ng Simbahan/Santo Papa, siya’y nangangarap na maging sa una hanggang sa punto itinatwa niya si Kristo nang tatlong beses pagkatapos ang sakdal sa Sanedrin. Sina Santiago at Juan ay minsan hiniling sa Panginoon na sila’y umupo sa kanyang kanan at kaliwa kapag siya’y iluluwalhati. Si Tomas ay kilala sa pag-alinlangan tungkol sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon dahil wala siya n’ung nagpakita si Kristo sa Sampung Apostol. At si Judas Escariote ay kilala bilang traydor na ipinagkanulo si Hesus para sa halaga ng 30 kapirasong pilak, ngunit nagpakamatay matapos matuntunan na inosenteng tao ang kanyang trinaydor. At higit sa lahat, ang mga Apostol maliban kay San Juan ay nagtago nang mabalitaan si Hesus ay inaresto sa Hardin ng Getsemane at ihahatol ng kamatayan sa Krus. Sila’y nahihiya dahil pinabayaan nila siya, at sa una hindi sila naniniwala sa saksi ng mga babae at ng 2 alagad galing ng Emaus na si Hesus ay muling nabuhay. Bagamat maraming mga kahinaang nagawa ng mga Apostol kay Hesus, sila’y hinirang pa rin nila upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita mula sa Jerusalem hanggang sa mga pinakamalayong bahagi ng lupa. Sa kasamaang palad na nagpakamatay si Judas Escariote, siya’y pinalit ni Matias upang maging bahagi sa misyong ito. Ang bilang na “12” ay nangangahulugang ganap na pagkaperpekto dahil sila’y nagsimula ng ganap na pagpapahayag ng Mabuting Balita sa lahat ng tao, at ito’y ipinapatuloy ng mga nabinyagang tao na naniniwala kay Hesus. Kaya rin sila’y 12 sapagkat sila ang mga 12 Tribo ng bagong Israel dahil sila’y sumasagisag sa pagkasandigan ng Simbahan na siyang tagapagalaga ng mga aral ni Kristo na mismong ipinangaral ng mga Apostol. At ang mga sumunod sa mga 12 Apostol ay ang Santo Papa, mga Obispo, at mga Pari na inatasang ipastol ang mga kawang nakakalat sa iba’t ibang komunidad. At tayong mga kabilang sa Laiko ay bahagi rin sa tinatawag na “mission of Evangelization”. Kapag tayo’y tinatawag na makibahagi, hindi ito’y nangangahulugang na kailangan nating maging mga Pari, madre, o relihiyoso’t relihiyosa, kundi kahit mga ordinaryong tao ay ipahayag natin ang Mabuting Balita at isabuhay ito sa pagiging mga saksi ng Panginoon.

Reply

Mylene Farinas September 10, 2019 at 6:48 am

Glory and praise are yours, o Lord. Your kindness and goodness are immeasurable. You chose to be with the poor and sinner, and made them your disciples and friends. Your power is so great that you brought healing to those who were sick physically and spiritually. You, my Lord is the great and there is no other God but You. All glory and praises belongs to You now and forever. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:00 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 2, 2021 at 11:11 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang paanyaya ni San Pablo sa mga taga-Colosas na mamuhay at lumakad sa pamamaraan ni Kristong natanggap nila sa Mabuting Balita, nang umunlad pa ang pananampalatayang nagkakaroon ng tunay na pagpapala at pasasalamat. Ang kaganapan ng ating buhay ay mula kay Kristo dahil sa ating karapatang maging bahagi ng planong pangkaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus na namatay at nabuhay na mag-uli para sa ating pagpapatawad. Kaya ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano ay nakaugat sa pananamapalataya, pag-asa, at pag-ibig na nagpapalaya sa pagpapalang lahat ay tinatawag na ipakita upang dakilain ng lahat ang Panginoon sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang Ebanghelyo ay nagsasalaysay kung paanong tinawag ng Panginoon ang 12 alagad na kanyang hinirang bilang mga Apostol. Ang pagkakaiba ng isang Apostol sa ordinaryong alagad ay siyang direktang susunod sa utos ng isang amo. Sa ganitong sitwasyon, direktang tinawag ni Hesus ang 12 Apostol upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ito’y mangyayari kahit sa punto’y nakabalik na si Hesukristo sa Ama na ang kanyang mga mensahe at kababalaghan ay iparangal sa lahat ng tao. Itong mga 12 lalaki na naging Apostol ay hindi galing sa mga mataas na antas sa lipunan, kundi sila’y mga ordinaryong mamamayan sa iba’t ibang trabaho. Katulad nina Simon Pedro, Andres, Santiago, at Juan na mga dating mangingisda. Si Bartolome ay dating isang dalubhasa ng Kautusan, ngunit hindi man binanggit kung siya’y isang pinuno ng mga Hudyo. Si Mateo ay dating nangongolekta ng buwis na pinaghandaan si Hesus ng piging kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Simon (hindi Pedro) ay dating isang makabayang nagrerebelde laban sa pamumuno ng mga Romano sa Judea. Bagamat sila’y hindi mayayaman at makapangyarihan, sila’y tinawag ni Hesus upang makibahagi sa kanyang misyon.

Ngunit kahit sila’y malalapit sa kanya, mayroon din silang mga sariling kahinaan. Si Simon Pedro bagamat siya ay hinirang bilang kauna-unahang Pastol ng Simbahan/Santo Papa, siya’y nangangarap na maging sa una hanggang sa punto itinatwa niya si Kristo nang tatlong beses pagkatapos ang sakdal sa Sanedrin. Sina Santiago at Juan ay minsan hiniling sa Panginoon na sila’y umupo sa kanyang kanan at kaliwa kapag siya’y iluluwalhati. Si Tomas ay kilala sa pag-alinlangan tungkol sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon dahil wala siya n’ung nagpakita si Kristo sa Sampung Apostol. At si Judas Escariote ay kilala bilang traydor na ipinagkanulo si Hesus para sa halaga ng 30 kapirasong pilak, ngunit nagpakamatay matapos matuntunan na inosenteng tao ang kanyang trinaydor. At higit sa lahat, ang mga Apostol maliban kay San Juan ay nagtago nang mabalitaan si Hesus ay inaresto sa Hardin ng Getsemane at ihahatol ng kamatayan sa Krus. Sila’y nahihiya dahil pinabayaan nila siya, at sa una hindi sila naniniwala sa saksi ng mga babae at ng 2 alagad galing ng Emaus na si Hesus ay muling nabuhay. Bagamat maraming mga kahinaang nagawa ng mga Apostol kay Hesus, sila’y hinirang pa rin nila upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita mula sa Jerusalem hanggang sa mga pinakamalayong bahagi ng lupa. Sa kasamaang palad na nagpakamatay si Judas Escariote, siya’y pinalit ni Matias upang maging bahagi sa misyong ito.

Ang bilang na “12” ay nangangahulugang ganap na pagkaperpekto dahil sila’y nagsimula ng ganap na pagpapahayag ng Mabuting Balita sa lahat ng tao, at ito’y ipinapatuloy ng mga nabinyagang tao na naniniwala kay Hesus. Kaya rin sila’y 12 sapagkat sila ang mga 12 Tribo ng bagong Israel dahil sila’y sumasagisag sa pagkasandigan ng Simbahan na siyang tagapagalaga ng mga aral ni Kristo na mismong ipinangaral ng mga Apostol. At ang mga sumunod sa mga 12 Apostol ay ang Santo Papa, mga Obispo, at mga Pari na inatasang ipastol ang mga kawang nakakalat sa iba’t ibang komunidad. At tayong mga kabilang sa Laiko ay bahagi rin sa tinatawag na “mission of Evangelization”. Kapag tayo’y tinatawag na makibahagi, hindi ito’y nangangahulugang na kailangan nating maging mga Pari, madre, o relihiyoso’t relihiyosa, kundi kahit mga ordinaryong tao ay ipahayag natin ang Mabuting Balita at isabuhay ito sa pagiging mga saksi ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 7, 2021 at 9:28 am

Ang ebanghelyo ngayon ay ang paghirang sa 12 apostol na magpapalaganap ng Mabuting Balita. Ano ang hamon sa atin nito?
Alam nyo ba na tayong lahat ay pari? At tayong lahat ay may tungkulin na magbahagi din Salita ng Diyos at maging halimbawa ng mga aral dito. Ano ba ang mga lumalabas sa ating mga bibig? Pagmumura, paninirang puri, tsismis, mahahalay na salita, mga mapanakit na salita, pagmamamaliit ng kapwa, pamimintas ng may kapansanan, kasinungalingan at kaung anu ano pang salita na hindi kalugod lugod sa Diyos. Sikapin natin na tularan ang mga apostol sa paraamg kaya natin, sa mga pagkakataon na pwede nating ipamahagi ang Mabuting Balita, sa ating posisyon, sa mga pagpupulong, Maging apostol tayo. Katulad ngayon na nabubuhay tayo sa internet world, maari kang magpalaganap ng magagamdang balita na makakatulong sa napapanahong sitwasyon, ishare mo ang mga live na misa, ipasa sa GC ng mga kaibigan at pamilya ang mga ebanghelyo o bible quotes, hindi man basahin o namnamin ng ilan ang nilalaman ay may makukuha ka pa ding tupa na isa, dalawa o tatlo, wag kang tumigil, ipagpatuloy mo lang ang pagpapalaganap ng Salita ng Diyos at siguraduhin na nakikita nila sayo ang pagbabago o ang pagsunod sa utos ng Diyos upang hindi ka masabihan na mapag imbabaw. Kung tayo ay nakaktagal ng ilang oras sa facebook, netflix o kung ano ano pa, ang misa ay isang oras lang, ang rosaryo ay bene minutos lang, ang pagbabasa ng ebanhelyo at dalawang minuto lang. kung marami kang oras sa iba, masa dapat may oras ka sa naglalang sa iyo at nagbigay ng lahat ng meron ka ngayon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: