Huwebes, Setyembre 2, 2021

September 2, 2021

Play

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 9-14
Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 5, 1-11


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Twenty-second Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 9-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na nawa’y puspusin niya kayo ng kaaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayun, makapamumuhay kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo’y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Sa pamamagitan ng Anak, tayo’y pinalaya at pinatawag sa ating mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

ALELUYA
Mateo 4, 19

Aleluya! Aleluya!
Sumunod kayo sa akin
at kayo’y aking gagawing
katambal ko sa tungkulin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nakatayo si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Generaset. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin; nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito, na ilayo nang kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, “Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli.” Sumagot si Simon, “Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya’t kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya’y nagpatirapa sa paanan ni Hesus at nagsabi, “Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako’y makasalanan.” Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli; gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.” Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 8:57 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 26, 2021 at 1:49 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ang tumatawag sa atin na tugunin ang panawagan na ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa kanyang Paghahari.

Ang Unang Pagbasa ay ang paanyaya ni San Pablo sa mga taga-Colosas na patuloy na maging matatag sa buhay pananalangin upang mapuno ng karunungan at pag-unawa ang ating mga kaalamang magmumula sa ating mga puso. Ang awit na ito ay ang pasasalamat ni Pablo sa Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo na nagdulot sa atin ay kaligtasan, bagong buhay, at pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya tayo ay inaanyayahan mamuhay sa kanyang liwanag upang makamit natin balang araw ang kaganapan ng kanyang Paghahari sa Langit.

Ang Ebanghelyo ang nagpapakita tungkol sa Pagtawag ng Panginoong Hesus sa kanyang upang apat na mga Apostol, at sila’y mga mangingisda sa Lawa ng Galilea. Nang tinanong ni Hesus kung kamusta ang pagkuha nila ng isda, tumugon si Simon Pedro na wala silang kahit sila’y nagtrabahong maghapon. At inutusan niya siya na ihagis ang kanyang lambat sa katubigan, at bilang dumami ang mga isdang nahuli na sa puntong lulubog na ang bangka. Dahil sa nakitang kababalaghan ng pagdami ng mga isda, inutos ni Pedro si Hesus na layuan siya sapagkat itong Apostol ay itinuturing na siya’y makasalanan. Ngunit tugon sa kanya ni Hesus na kasama sina Andres, Santiago, at Juan, sumunod siya sa kanya at siya’y magmamalakaya ng mga tao.

Makikita natin dito sa pagtawag ni Kristo sa 12 alagad na maging kanyang mga Apostol, hindi espesyal ang kanilang antas sa lipunan katulad ng unang 4 na mga mangingisda. Lahat din sila’y mga karaniwang makasalanan din, lalung-lalo na si San Pedro nang makilala niya ang Panginoon sa malaking huli ng mga isda. Subalit naging espesyal ang pagtawag sa kanila ng Panginoon sapagkat ito ay karaniwang panawagan ng lahat ng tao na maglingkod sa kanya at ipahayag ang kanyang mensahe. Ang simbolo ng pagiging “mamalakaya ng tao” ay makikita sa misyon ng Simbahan na ipanalo ang mga kaluluwa para kay Kristo. Hindi sa paraan ng paghuhuli ng isang tao gamit ang lambat, kundi ang pagtuturo sa kanya tungkol sa kahalagahan ng Panginoon sa mundong ito kahit ang panahon ay nagbabago at umaasenso ang teknolohiya/agham.

Inaanyayahan tayo ni San Pablo sa Unang Pagbasa na huwag tayo masyadong kumapit sa mga makamundong bagay, kundi sa mga espirituwal na bagay na mula sa Diyos. Ang lahat ng mga makamundong bagay ay kaloob niya sa atin upang gamitin natin ang mga ito sa maayos na paraan upang makapaglingkod sa kanya at sa ating kapwa. At sa panahon ngayon, dapat aalahanin po natin na ang misyon ng “Evangelization” ay hindi lang para sa mga nasa Hierarkiya (Santo Papa, Obispo, Pari, Diyakono) at hindi lang para sa mga relihiyoso’t relihiyosa, kundi ito’y para sa lahat ng mga bininyagang Kristiyano na naging bahagi ng Laiko. Totoo naman na hindi po lahat kayang magparangal tungkol kay Kristo o kabisaduhin ang Bibliya, ngunit tayo’y hinihikayat ng Simbahan na ipahayag ang Mabuting Balita at isabuhay ang mga aral nito sa pagbibigay-saksi sa Panginoon kahit anumang ordinaryong pamumuhay mayroon tayo.

Kaya nawa’y maging tapat tayo sa ating misyon na maging mga tunay na saksi ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mensahe ng katotohanan at kabutihan upang mas marami pa ang makikilala sa kanya at magiging bahagi sa misyong ito.

Reply

Lynda Pasion September 2, 2021 at 5:46 am

Ang pagasam ng tao sa himala ng Diyos ang nagiging balakid upang ang pananampalataya, gaano man ito kalaki o kaliit , ay maging buo at ganap.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 2, 2021 at 9:47 am

May dalawang lalaki na parehas na parehas ng naranasang dagok sa buhay, Ang una ay nagpakalugmok, idinaan sa bisyo ang problema upang makalimot, nagalit sa Diyos sapagkat nawala ang lahat sa kanya, nagpakasama, hanggang sa mabilanggo at halos duon na naubos ang kanyang panahon hanggang sa mamatay. Ang isang lalaki nman ay tinanggap ang kanyang krus, nagsisi sa mga kasalanan at inisip na ang nangyari sa kanya ay pagsubok ng Diyos, imbes na sa bisyo ay sa simbahan sya tumakbo ng dumating ang dagok, nanikluhod at sinabing “Panginoon, ikaw lamang ang aking pag-asa, gawin nyo po kung ano ang nararapat sa makasalanang tulad ko”. Hindi ko kayo iiwan at wag nyo din po akong bibitawan” Ang lalaki ay namuhay ng maayos na walang agam agam at pagkabalisa.

Katulad ng ebanghelyo ngayon, Ang unang sagot ni Simon ay maghapon na silang nangingisda ngunit walang huli ni isa man, pero sinunod pa din nya si Hesus. At ang resulta ay sobra sobra pa na halos ikalubog ng banka dahil sa dami ng huli.

Ano man ang nangyayari sa buhay mo, ang susi pa din ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hinding hindi ka mapapahamak. Sigurado yan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: