Miyerkules, Setyembre 1, 2021

September 1, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 1-8
Salmo 51, 10. 11

Ako ay nagtitiwala
sa pag-ibig ng Lumikha.

Lucas 4, 38-44


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-second Week in Ordinary Time (Green)
World Day of Prayer for the Care of Creation

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 1-8

Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo —

Sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama.

Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginong Hesukristo, tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Hesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang Mabuting Balita, ay ipangaral sa inyo. Ito’y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 51, 10. 11

Ako ay nagtitiwala
sa pag-ibig ng Lumikha.

Kahoy na olibo
sa tabi ng templo, ang aking katulad,
nagtiwala ako
sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas.

Ako ay nagtitiwala
sa pag-ibig ng Lumikha.

Di ako titigil
ng pasasalamat sa iyong ginawa,
ang kabutihan mo’y
ipahahayag ko, kasama ng magdla.

Ako ay nagtitiwala
sa pag-ibig ng Lumikha.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 38-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya’t ipinamanhik nila kay Hesus na pagalingin siya. Tumayo si Hesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di’y tumindig ang maysakit at naglingkod sa kanila.

Paglubog ng araw, ang lahat ng maysakit — anuman ang karamdaman — ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Hesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabagay sigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” Ngunit sinaway sila ni Hesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesias.

Nang mag-umaga na, umalis si Hesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin.” At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 8:57 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 26, 2021 at 1:27 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ay puno ng awa at malasakit sa mga mahihina upang sila’y maging malakas hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa.

Ang Unang Pagbasa ay ang simula ng panunulat ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas. Una ay ang pagbati ng kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa ay ang pasasalamat sa Diyos at kay Kristo dahil sa pananampalatayang ipinahayag ni Pablo sa mga taga-Colosas, na sila ay sumampalataya at nakinabang sa angkin ng kaligtasan. Kaya ang bunga ay ang kanilang pagbunga nang kagandahang-loob dahil sa kanilang pakikinig kay Kristo ay pagiging mga saksi ng Mabuting Balitang nilalaman ng katotohanan.

Ang ating Ebanghelyo ay nagpapakita kung paanong pinagaling ng Panginoong Hesus ang mga maysakit ay iba pang bigat ng karamdaman. Matapos niyang mapalayas ang isang demonyong sumasanib sa lalaki (Ebanghelyo kahapon), dumalaw naman siya sa bahay ng 2 sa kanyang Apostol, ang magkapatid na sina San Andres at San Pedro. Dito’y pinagaling niya ang biyenan nila na nilalagnat noong panahong iyon sa pagpapatong ng kanyang kamay upang mawala ang sakit. At ang sumunod sa pagkalubog ng araw ay marami pang ginawang kababalaghan si Hesus na magpagaling ng maysakit at magpalayas ng mga demonyo. Sa sumunod na umaga ay pumunta siya sa ilang, ngunit natagpuan siya ng mga tao. Subalit sinabi niya na kinakailangan niyang ipahayag ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos sa iba’t ibang nayon at bayan, at ito’y kanyang ginawa sa rehiyon ng Judea.

Makikita dito na sa ilang ay nariyan ang lakas ng Panginoon na gumawa ng mga himala ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay ang komunikasyon niya sa Diyos Ama bilang pagpapahayag ng pagtalima sa dakilang kalooban nito. Itinuturo sa atin ni Kristo na ang pagkaranas ng pagpapagaling sa buhay ay kinakailangan ng kaakibat na pananampalataya sa kanya. At ang pananampalatayang iyon ay isinasama sa pagsasabuhay ng kanyang kabutihan sa pagiging mabuti rin sa ating kapwa.

Kung nais nating maranasan ang tunay na kagalingan sa ating buhay ay maglingkod din po tayo sa ibang tao nang ipakita natin ang mabubuting pamamaraan upang kanilang sundan ang halimbawang iyan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 1, 2021 at 11:14 am

“Ber” months… Dito nagsisimula ang mga Pilipino sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Magandang panahon ito para samantalahin ang planong pagbabago, pagbabalik loob sa Panginoon, pagkakaroon ng magandang relasyon kay Hesus. Alam kong marami sa atin ang nagbabalak at gusto ng magpakabait, ito na ang tamang panahon.. Paano? Umpisahan mo sa pagsisisi sa iyong mga nagawang kasalanan, sumunod ay ihingi mo kapatawaran ang mga ito sa pamamagitan ng kumpisal o direktang pakikipag usap kay Hesus,, pangatlo ay sikapin na matalikuran na ang mga gawang mali lalong lalo na ang paninirang puri, hindi pagpapatawad sa kapatid o kaibigan, kahalayan, pakiki apid at panglalamang ng kapwa, Pang apat ay ang pagtulong sa kapwa at pagpapadama ng pagmamahal sa ibang tao katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi na natin kailangan pang hintayin ang mismong Pasko o Semana Santa para gumawa ng mabuti. Pakatandaan na hindi natin hawak ang buhay, kinakailangan na maging handa tayo sa ating espiritwal. Tularan din natin si Hesus sa ebanghelyo na gumawa ng mga kabutihan at ayaw ipaalam sa mga tao. Tumulong tayo ng hindi pakitang tao. Wag ipagmalaki maging sa matalik na kaibigan at ang Diyos sa langit ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Maligayang Pasko nawa ang naghihintay sa atin ngayong 2021.

Reply

Kay Lee September 1, 2021 at 11:14 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
September 1, 2021 (Wednesday): “He Laid His Hands on Every One and Healed Them”

Scripture: Luke 4:38-44
#AlmuSalita #PrayOver

Sabi ng Ebanghelyo,
‘Leaving the synagogue,
Jesus went to the house of Simon.
His mother-in-law was suffering
from high fever. They asked him
to do something. Bending over her,
he rebuked the fever and it left her.
Immediately, she got up and waited
on them.’

Ang nagustuhan ko dito is,
kapag hinihingi kay Hesus
to do something, he will pray over
that person. At naganap ‘yung milagro
ng paghilom.

Maaaring ikaw at ako
ay walang biyaya ng paghilom.
Hindi tayo healers.
Maaaring hindi natin kayang
maibalik ang kalusugan ng
ibang tao. Pero kayang-kaya natin
na i-pray over ang tao na ‘yan.

I tell you, for the past few months
na ginagawa ko po ‘yung pag-pray over
sa mga may sakit na COVID-19, malaking
bagay sa kanila ito. Iparamdam mo
na ang Diyos ay kasama nila sa struggle
na ‘yan. Iparamdam mo na hindi sila
nag-iisa. Iparamdam mo na niyayakap
sila nang mahigpit ni Hesus sa oras
na ‘yan at inaalis ang takot nila
at pangmaba. Somehow, that person
will feel better.

Physically better.
Emotionally better.
Psychologically better.

Maaaring hindi natin
sila mabibigyan ng kumpletong
paghilom o paggaling, but praying
over a sick person is a big act
of charity.

Sana mula sa Ebanghelyo ngayon,
kung may kakilala ka, kung may
kakilala ka na nagka-Covid,
text that person, call them,
and make them feel that you
are praying for them at that moment.
Malaking tulong sa kanila ‘yan.

This is a great act of charity.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus Christ, you have all power
to heal and to deliver. There is no trouble
nor bondage you cannot overcome. Set me free
to serve you joyfully and to love and serve
others generously. May nothing hinder me from
giving myself wholly to you and to your service.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: