Martes, Agosto 31, 2021

August 31, 2021

Play

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 4, 31-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Twenty-second Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng Araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito’y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya’t hindi kayo mabibigla sa Araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan — sa panig ng araw — hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo’y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip — di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo’y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpa-alalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hiniling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubauy niya ay matamo.

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan n’ya
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya’y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya nang malakas: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ikaw ang Banal ng Diyos.” Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, “Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong iyan!” At sa harapan ng lahat, ang tao’y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa’t isa, “Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa! Pinalalayas niya ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila!” At kumalat ang balita tungkol kay Hesus sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 7:00 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 20, 2021 at 12:52 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (1 Tesalonica 5:1-6, 9-11), ipinaalala ni San Pablo na ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Kahit hilingin pa natin ang kapayapaan at seguridad, darating pa rin ang mga pagsubok sa buhay natin. Kaya ang dapat nating gawin ay tumuon sa liwanag ng Panginoon, dahil tayo ayon kay San Pablo ay mga anak ng liwanag. Hindi hinangad ng Diyos na tayo ay maparusahan, bagkus ay mailigtas sa pamamagitan ni Hesus na nagpakasakit, namatay sa Krus, at nabuhay na mag-uli. At sa huling araw, siya ay muling babalik upang dalhin tayo sa buhay na walang hanggan sa langit.

Kaya habang tayo ay namumuhay dito sa daigdig, hikayatin nawa natin ang bawat isa na maging matatag sa kakayanan ng ating sarili at sa patuloy na pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong sumuko agad kapag dumating ang problema sa ating buhay. Maging matiyaga tayo sa pagharap nito sa patuloy na pagiging mga tunay na Kristiyano na nagmamahal at naghahangad ng mabuting kapakanan sa lahat.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 4:31-37), narinig natin kung paanong pinalayas ni Hesus ang isang demonyo mula sa isang lalaki. Makikita natin dito ang reaksyon ng mga taong nagtitipon isang sinagoga sa Capernaum. Una, nagulat sila sa kanyang mga turo dahil parang may awtoridad na mas higit pa kaysa sa mga eskriba at pariseo. Ikalawa, nasaksihan nila kung paanong pinalayas ang demonyo mula sa lalaking sinasapian nito. Ang demonyo nga mismo nakilala si Hesus bilang Anak ng Diyos at takot na siya’y wawasakin ng Panginoon. Kaya nga itong balita ay ipinakalat sa buong rehiyon. Iba talaga ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo, at siya ang bagong Moises na tinutukoy sa Deuteronomio 18:15-20. Siya’y nagturo at nagparangal ng mensahe ng kaligtasan, at gumawa din siya ng mga himala. Ang mga tao naman ay sobrang hanga-hanga sa kanya, at dahil diyan, marami sa kanila ay naniwala na siya ang Mesiyas.

Ganun din ang ating buhay: kailangan natin ang Panginoon upang gabayan tayo araw-araw. Pero kailangan din natin kilalanin ang kanyang awtoridad sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama katulad ng kanyang ginawa. Hindi lang dapat tayo umiwas sa pagkakasala at maging mabubuti, kundi gumawa rin tayo ng mga kawanggawa sa ating kapwa. At sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y makilala natin ang Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay at gawin ang kanyang inuutos at tinuturo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 31, 2021 at 9:31 am

Sa unang pagbasa pinaaalalahanan tayo na maging handa, saan? Hindi sa seguridad na madaming pera o handa sa pinansyal kundi handa tayo sa ating espiritwal. Kapag tayo aya handa nangangahulugan na tayo ay wala sa kadiliman, mayroon tayong kapanatagan ng loob anuman ang mangyari bukas, sa makalawa o sa susunon ng mga buwan. Kung ikaw man ay may ginagawa pang kasamaan ngayon ay hindi pa huli ang lahat, umpisahan mong magsisi, humingi ng kapatawaran sa Ama at sikapin matalikuran ang masasamang gawi katulad ng paninirang puri, katakawan sa kayamanan, inggit, kahalayan, pagnanasa sa hindi mo apg aari at sikapin araw araw na makatulong sa iba. Sa gayon, ay magkakaroon tayo ng relasyon kay Hesus, relasyon na magbibigay sa iyo kakaibang pakiramdam, walang agam agam, at wagas na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera.

Sa ating ebanghelyo, nilinis ni Hesus ang isang lalaking inaalihan ng demonyo. Dasalin din natin kay Hesus na alisin ang demonyo sa ating katawan, hilingin natin na sakluban tayo ng espiritu santo na ating magigiing gabay sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin. Kaya tayong linisin ni Hesus kung ibig din natin., kunalulugdan ng Diyos ang isang taong masama na nagbabalik loob sa Kanya. Maalalang iniwan ng mabuting pastol amg syamnaput syam na tupa para hanapin ang isang nawawala, at ng ito ay matagpuan jya at maibalik sa kanyang kawan ay ipinagbunyi nya ito. Lahat tayo ay mahal na mahal ni Hesus, tandaan mo yan, kung may nangyari man sa iyong hindi maganda ay hindinyan parusa, iyan ay resulta din ng iyong mga desisyon sa buhay, Ngayon kung ang lahat ng iyong iisipin, sasabihin at gagawin ay naayon sa kalooban ng Diyos kailanma’y hindi ka mapapahamak, hindi iyon hahayaan ni Hesuss mangyari, sapagkat kapag ikaw ay nasa panig nya, manalig ka lamang at sundi ang kalooban nya ay hindi ka na mababalisa sapagkat kakampi mo ang Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: