Lunes, Agosto 30, 2021

August 30, 2021

Play

Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 13-18
Salmo 95, 1 at 3. 4-5. 11-12. 13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Lucas 4, 16-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Twenty-second Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 13-18

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi maauna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1 at 3. 4-5. 11-12. 13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan
higit sa sinumang diyos, siya’y dapat katakutan.
Ang diyos ng sanlibuta’y pawang mga diyus-diyosan;
ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan.

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,
pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Ang Poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 16-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito: ‘Doktor, gamutin mo ang iyong sarili!’ Sasabihin din ninyo sa akin, ‘Gawin mo naman sa ‘yong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’” At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesus, “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.” Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, at pinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 20, 2021 at 12:40 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (1 Tesalonica 4:13-18), hinikayat tayo ni San Pablo na maging puno ng kagalakan at mapagmatiyaga sa biyaya ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Dahil ito ay binigyang pag-asa sa atin ni Hesukristo nang siya ay mamatay para tayo ay mailigtas at mabuhay na muli upang maging buhay ang ating pananampalataya sa kanya. Kaya habang tayo ay naghihintay sa araw na tawagin tayo ang Diyos patungo sa kabilang buhay, tayo ay inaanyahan maging mga tapagdala ng pag-asa sa bawat isa, na mayroong naghihintay sa ating sa kabilang buhay. Gaano mang kasakit at kalungkot ang kamatayan, dapat nating malaman na hihintayin tayo ng Diyos na makapiling siya kasama ang kanyang Anak at ng mga Banal at una nang yumao.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 4:16-30), narinig natin kung paanong hindi tinanggap si Hesus ng kanyang mga kababayan sa Nazaret. Ani nila na imposible raw siya maging Mesiyas dahil siya’y isang anak ng karpintero sa Galilea. Ayon sa mga Hudyo, pinaniniwalaan nila na ang Mesiyas ay magmumula sa linya ni Haring David at ng mga hari ng Israel. Kaya inaasahan nila na siya’y isang makapangyarihang pinuno na magliligtas sa kanya mula sa pananakop ng mga Romano. Subalit hindi ganun ang layunin ni Hesus bilang Tagapagligtas. Siya ang tumupad sa pahayag ni Propeta Isaias (Isaias 61:1-2), na siya’y magpaparangal ng Mabuting Balita sa mga maralita, magpapagaling sa mga maysakit, magpapalaya sa mga bilanggo, at magpapahayag ng isang taon ng Panginoon. Sinabi din niya na ang Diyos ay maawain din sa mga Hentil gaya ng balo sa Sarepta at ni Naaman na taga-Siria, ang pinunong sundalo ng mga kawal. Dahil dito, tinangkang siyang patayin ng kanyang mga kababayan, ngunit tumakas siya sa paanan nila.

Ang Pagtanggi kay Hesus sa Nazaret ay isang masakit na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Subalit inilawaran ni San Lucas na tunay ngang mahabagin at maawaain ang Diyos sa kanyang tao. Kaya si Kristo’y nagkatawang-tao para sa ating kaligtasan, at inalay niya ang kanyang buhay sa Krus. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y tanggapin natin siya sa ating puso’t kaisipan, lalung-lalo na palapit na tayo sa Panahon ng Kapaskuhan.

Reply

Ferdy Baetiong Parino August 30, 2021 at 10:22 am

Ako ay isang makasalanang tao, nagsisi at humingi ng kaptawaran, nagsisikap na talikuran ang kasamaan at ngayo’y nagsisilbi sa simbahan bilang lay minister. Ang pagbabago ko at pagbabalik loob sa Diyos ay hindi maganda ang nakuha kong reaksyon mula sa aking mga kaibigan. Kinukutya ako at pinagtatawanan, mayroon pa ngang nagsabing ako’y nasisiraan na ata ng bait. Katulad sa ating ebanghelyo, sa mismong bayan ni Hesus ay hindi sya pinaniniwalaan. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob at hindi tumigil sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Kapag tayo ay binabatikos at kung ano ano ang sinasabi tungkol sa ating pagbabalik loob ay wag tayong susuko, wag tayong bibitaw sa Diyos at ipanalangin natin na huwag din tayong bitawan ni Hesus. Ipagpatuloy lamang natin ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagawa ng mabuti sa ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Tuloy tuloy lang kapatid at magugulat ka at si Hesus na mismo ang gagawa ng mga paraan para sa ikabubuti mo at pagkakamit ng wagas na kaligayahan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: