Sabado, Agosto 28, 2021

August 28, 2021

Play

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simbahan

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Augustine, Bishop and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 9-11

Pagbasa mula sa Unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapin ninyong mamuhay nang tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy,
umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon.
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman;
umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan.

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

Pagkat siya’y dumarating maghahari sa daigdig;
taglay niya’y katarungan at paghatol na matuwid.

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 14-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan: binigyan niya ang isa ng limang libong piso, ang isa nama’y dalawang libong piso, at ang isa pa’y isang libong piso. Pagkatapos, siya’y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limang libong piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limang libong piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang libong piso ay nagtubo ng dalawang libong piso. Ngunit ang tumanggap ng isang libong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang panginoon.

Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, ‘Panginoon, heto po ang limang libo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limang libo na tinubo ko.’ Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat ay mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’ Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo, at ang sabi, ‘Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo. Heto naman po ang dalawang libong piso na tinubo ko.’ Sinabi ng kanyang panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan.’ At lumapit naman ang tumanggap ng isang libong piso. ‘Alam ko pong kayo’y mahigpit,’ aniya. ‘Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libo ninyo.’ ‘Masama at tamad na alipin!’ tugon ng kanyang panginoon. ‘Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan! Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana’y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang isang libong piso at ibigay sa may sampung libo. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 26, 2019 at 12:21 am

Pagninilay: Bukas ay ang Unang Araw ng Seteyembre. Iyan ang hudyat na pumasok na tayo sa buwan ng mga bre. Mararamdaman na natin muli ang simoy ng hangin ng Pasko hindi lang sa paligid, kundi sa ating mga puso. Kaya maghahanda tayo para sa Pagdiriwang ng Pagsilang ng Panginoon. Kaya sa darating na Disyembre 1, 2019, papasok na naman tayo sa bagong liturhiya ng Simbahan, ang Panahon ng Adbiyento, kung saan hahanda tayo sa Tatlong Pagdating ni Kristo. At bilang paghahanda sa kanyang pagdating, dapat natin ipayaman ang ating misyon at ang ating mga talento mula sa Ebanghelyo natin ngayon. Hindi sinusukat ng Diyos sa pagpapareho ng paghahati ng kanyang mga pamanana sa atin dahil kahit ano mang bilang ng mga buto na ibinigay niya sa atin, pwede pa rin mag-ani ng sagana sa mundo, ang ani ng kabutihan. Kahit ang pinakamaliit na bagay ay makakamtan ang isang malaking diperensya. Kahit anong gagawin nating mabuti, kahit malaki o maliit, makaparehong sukat ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya huwag natin ibaon sa lupa ang ating mga pamana, kundi isabuhay ito sa pag-aani ng sangkatauhan. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y gamitin natin ang ating mga talento para ipayaman ang ating bansa at ang buong mundo.

Reply

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 20, 2021 at 12:35 pm

PAGNINILAY: Ilang araw na lang, at Unang Araw ng Seteyembre na. Iyan ang hudyat na pumasok na tayo sa buwan ng mga bre. Mararamdaman na natin muli ang simoy ng hangin ng Pasko hindi lang sa paligid, kundi sa ating mga puso. Kaya maghahanda tayo para sa Pagdiriwang ng Pagsilang ng Panginoon. Kaya sa darating na Nobyembre 28, 2021, papasok na naman tayo sa bagong liturhiya ng Simbahan, ang Panahon ng Adbiyento, kung saan hahanda tayo sa Tatlong Pagdating ni Kristo.

At bilang paghahanda sa kanyang pagdating, dapat natin ipayaman ang ating misyon at ang ating mga talento mula sa Ebanghelyo natin ngayon. Hindi sinusukat ng Diyos sa pagpapareho ng paghahati ng kanyang mga pamanana sa atin dahil kahit ano mang bilang ng mga buto na ibinigay niya sa atin, pwede pa rin mag-ani ng sagana sa mundo, ang ani ng kabutihan. Kahit ang pinakamaliit na bagay ay makakamtan ang isang malaking diperensya. Kahit anong gagawin nating mabuti, kahit malaki o maliit, makaparehong sukat ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin.

Kaya huwag natin ibaon sa lupa ang ating mga pamana, kundi isabuhay ito sa pag-aani ng sangkatauhan. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y gamitin natin ang ating mga talento para ipayaman ang ating bansa at ang buong mundo.

Reply

Jose Javier August 28, 2021 at 6:59 am

In relation to the parable God entrusted according to His purpose us with treasure, time and talent, sa dulo ng ating Buhay. we will stand before our God. Ang He ask to question Did you accept my Son and second What did you do to your talent, time and treasure. God want us to be with Him sa kabilang Buhay natin.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 28, 2021 at 8:59 am

Lingid sa kaalaman ng marami na ang katamaran ay isa ring kasalanan. Tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos, kung paano mo ito payayabungin ay nasasayong mga kamay. Lalo na tayong mga kumpleto ang pisikal na kaanyuan, wala tayong dahilan para hindi kumilos. Maiintindihan mo pa ang mga bulag, pilay, pipi at bingi, pero maging sila ay nagsusumikap. Kapag ang tao ay tamad nangangahulugan na wala siyang ginagawa at hindi abala, kapqg ang tao ay hindi abala, yan nman ang pagkakataon ng demonyo. Kadalasan dyan nakakaisip ang tao ng kung anu anong kabalastugan. Ngayon, kung ikaw nman ay tamad pero wala nman ginagawang masama ay hindi pa din kalugod lugod sa Diyos, hindi pwedeng puro na lang tayo hiling at wala nmang pagkilos. Tandaan ang matandang kasabihan na “Nasa Diyos ng awa, nasa tao ang gawa”.

Reply

Mary Jane Mendoza August 28, 2021 at 10:11 am

Salamat sa Panginoon. Dakila ka makapangyarihang tunay. Naway mapatawad mo kami sa aming mga sala at turuan ang aming pusong magpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hilumin mo Amang Diyos ang buong sangkatauhan. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: