Biyernes, Agosto 27, 2021

August 27, 2021

Play

Paggunita kay Santa Monica

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Monica, Married Woman (White)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 1-8

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana’y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon — pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin — upang kayo’y maging kalugud-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo’y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa, at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayun, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo’y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Kaharian niya’y tapat at salig sa katarungan.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Yaong mga kabunduka’y natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Ang lahat ng namumuhi sa masama’y mahal ng Diyos,
at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod;
ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway,
sa dalisay namang puso maghahari’y kagalakan.
Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong,
sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon;
ang ginawa niyang ito’y dapat nating gunitain,
at sa Poon ay iukol ang papuring walang maliw!

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

ALELUYA
Lucas 21, 36

Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya’t inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw: ‘Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e!’ ‘Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat,’ tugon ng matatalino. ‘Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.’ Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala.’ Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 20, 2021 at 12:30 pm

Pagninilay: PAGNINILAY: Patapos na po ang Buwan ng Agosto, at iilang maikling araw nalang bago ang Unang Araw ng Setyembre, tayo po’y papasok sa tinatawag nating “‘Ber’ months”. Ito po’y tumatagal sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Disyembre, kaya mahaba ang ating pagdiriwang ng Pasko. Kapag dumadating ang panahong ito, naghahanda at nagtitipid tayo ng pera upang pagkasyahin ang badyet para sa pambili ng mga dekorasyon at puno, mga handaan para sa Noche Buena, at mga regalo para sa mga mahal sa buhay. Pero ang tunay na diwa ng Pasko ay laging nakasentro kay Hesus, ang Panginoon ng kasaysayan, ng buhay, at ng pag-ibig. Kaya naman apat na linggo bago ang kanyang kaarawan, inihahanda natin ang ating sarili sa Panahon ng Adbiyento upang gunitain ang kanyang Tatlong Pagdating.

Sa ating Unang Pagbasa (1 Tesalonica 4:1-8), hinikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano ng Tesalonica na maging matapat sa Panginoon at mamuhay nang dalisay at walang kapintasan. Binalaan niya na huwag masyadong mag-ensayo sa mga immoral na gawain na sumisira sa ating dignidad at seksuwalidad. Ang mga pagnanasang ito ay balakid sa ating tunay na paghahangad sa Diyos dahil ang mga bagay na parang nasisiyahan at naaliwan tayo ay humaharang sa atin na makatanggap nang higit ang mga espirituwal na pagpapala ng Diyos.

Kaya ang hamon ni Pablo ay mamuhay sa kabanalan at kabutihan, upang hindi natin mabaliwa ang grasya ng Panginoon, lalung-lalo na ang kaloob na Espiritu Santo. Mahirap maging perpekto dahil may kanya-kanya tayong kapintasan at kabahiran sa buhay,. Ngunit sa ating matinding pagkakapit at pagtitiwala sa kanya, ito ang unang yugto ng pagkamit ng kabanalan. Ang kasunod ang dalisay na pamumuhay at pagiging mabuti sa lahat ng bagay hindi lang tuwing mga espesyal ng panahon katulad ng Kapaskuhan, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay.

At sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal.

Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa.

Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Chie Pablo August 27, 2021 at 5:58 am

Papuri sa Iyo Panginoon.
Ang ebanghelyo at mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na bawat panahon na kaloib ng Diyos ay tanging magugol lamang sana para ikalulugod Niya…hindi batid ninuman kung kailan darating ang paghuhukom kayat tayo ay dapat maghanda,ang bawat araw ay araw ng pananalangin,pagsisisi at pagsamo sa Diyos…upang sa Kanyang muling pagbabalik,madatnan Niya tayo na karapatdapat tumanggap ng banal Niyang pagpapala at makasama tayo sa Kanyang kaharian,amen.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 27, 2021 at 9:47 am

Sa unang pagbasa ay pinaaalalahanan tayo na nag kahalayan ay napakasamang gawi at pinarurusahan ng Diyos ang mga matakaw sa pita ng laman. Dito masusubok ang ating pananampalataya sa Diyos para kontrolin ang sarili, para pigilan ang mga pagnanasa. Lalo na ngayon sa makabagong teknolohiya na open ang internet sa mga kahalayan kaya’t pinaalalahanan ang mga magulang na gabayan ang ang mga anak upang hindi mamulat sa masamang gawi ng pagnanasa sa pita ng laman. Pumpaloob din dito ang utos tungkol sa may asawa, na huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa o hindi mo pag aari. Ipagdasal natin ilayo tayo sa tukso sapagkat ang tukso ng demonyo tungkol sa laman ay sadyang mapang akit.

Sa ating ebanghelyo ngayon ay napapanahon, tayo ay nasa gitna ng krisis ng pandemya, ang facebook ay nagmistulang obitwaryo na sa dami ng kilala nating namamatay. Ang paghuhukom ng Diyos, at ang ating kamatayan ay walang nakakaalama kung kailan darating. Kayat nararapat na tayo ay handa lalo na ang espiritwal. Hindi pa huli ang lahat, kung ikaw ay makasalanan na parang ilaw na aandap andap, kumilos ka bumili ka ng langis, ibig sabihi’y umpisahan mo na ngayon na magsisi sa iyong mga kasalanan at humingi ng kapatawaran, at umpisahan mo na ngayon na talikuran ang kasamaan upang kapag dumating ang lalaking ikakasal ay hindi ka mapagsarudahan ng pinto ng paraiso ni Hesus.

Reply

ANDRI MAGDALENO SULIT LAZO August 27, 2021 at 9:22 pm

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay parang maitutugma ko sa aking pamumuhay dahil ang aking ama ay parang isang mayaman na nasa isip lamang ay pera at mga kagamitan na minamahal niya at ang kinaaayawan niya ang pagbahagi sa ating kapwa kahit sa aming kapamilya o sa amin na anak niya matapos nito kami ay maituturing mga hangal dahil ginagawa kaming utusan at inaalila sa lahat ng bagay at gawain minsan ay namumura pa dahil sa maliliit na bagay lamang.kaya ang taong nagmamakataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas ng ating Panginoong Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: