Huwebes, Agosto 26, 2021

August 26, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay, at naghihintay sa kanyang mahal na Anak.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig.

Ang Simbahan nawa’y hindi makuntento na lamang sa kanyang mga nagawa na bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik-loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga komunidad nawa’y maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal, at pagkalinga sa isa’t isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y maging laging handa sa pagdating ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga naghihingalo nawa’y matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y matagpuang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal nang hangaring makita nang hayagan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin kalakip ang katapatan ng aming mga puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami nang may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 20, 2021 at 12:18 pm

PAGNINILAY: Malapit nang matapos ang Buwan ng Agosto, at papasok na tayo sa tinatawag na Buwan ng mga ‘bre,’ na kung saan marami tayong ipathahandaan para ipagdiwang ang Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa Panahon ng Pasko. Sa ating liturhiya, nagsisimula ang ating kalendaryo sa tinatawag na Panahon ng Adbiyento. Ang salitang “adbiyento” ay nagmula sa salitang Latino na ‘adventus,’ na may ibig sabihin na “pagdating”. Ginugunita ng Panahon ang Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkakatawang-tao na higit na 2,000 taon sa Bethlehem, (2) Ang Parousia sa katapusan ng mundo, na kung saan siya ang maghahatol sa lahat ng mga bansa at lahi, at (3) ang kanyang kaanyuhan sa ating mga pang-araw-araw na kapwa, o kaya ang pagpapakita niya sa mga tanda ng panahon.

Sa ating Unang Pagbasa (1 Tesalonica 3:7-13), hinikayat tayo ni San Pablo na maging matiyaga sa pananalangin na may pananampalataya sa kabila ng mga pagdurusa, dahil tayo ay tunay na nabubuhay dahil sa katatagan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang ating pagpupuri at pasasalamat sa kanyang paggabay at pagpapala ay dapat magsilbing inspirasyon upang maging kapwa din tayo sa ibang tao, na umapaw pa ang ating pag-ibig sa bawat nilalang ng Panginoong Diyos. Ito ang ating sanang disposyon habang nananabik tayo sa muling pagpaparito ng kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kahuli-huling araw.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 24:42-51), tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mga mabubuting lingkod na naghihintay sa kanilang Dakilang Amo kahit kinahuhuli ng gabi. Ang paghahandang pinag-uusapan ay sa labas at sa loob. Sa labas, kailangan natin maghanda sa mga hamon na haharapin natin, at sa loob, kailangan natin gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Sa ating paglakbay sa daang ito, maghanda tayo sa Pagdating ng ating Panginoon sa paghaharap sa mga hamon bawat araw at paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 26, 2021 at 9:00 am

Nakakalungkot pero ang social media ngayon lalo na ang facebook ay nagmistulang obituary page. Maya’t maya ay makikita kang nagpapalit ng profile pic nila ng itom o di kaya nama’y kandila na nangangahulugang may namatay sa mahal nya sa buhay. Ang buhay ng tao ay maigsi lamang at wala sinuman sa atin ang nakakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya nararapat na tayo ay maging handa, hindi sa pg iipon ng pera o insurance kundi maging handa ang kaluluwa sa pagharap sa lumikha. Ang pagbabago ay ngayon, simulan mo ngayon, wala tayo sa posisyon para sabihin natin na mahaba pa ang panahon sapagkat amg Diyos lamang ang makapagsasabi nito kapag niloob nya. Umpisahan mo ngayon sa pagsisi sa mga nagawang kasalanan, ihingi ito ng tawad kay Hesus at sikapin na talikuran na ang kasamaan bago dumating ang pagparito ng Panginoon upang masama kayo sa Paraiso at hindi sa paghihirap sa apot habang nangangalit ang iyong nga ngipin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: