Huwebes, Agosto 26, 2021

August 26, 2021

Play

Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama,
aawit kaming masaya.

Mateo 24, 42-51


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Twenty-first Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 3, 7-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Tesalonica

Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan nang sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo’y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya.

Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa’t isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayun, kayo’y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama,
aawit kaming masaya.

Yaong taong nilikha mo’y bumabalik sa alabok
sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang sanlibong mga taon, ay para bang isang araw,
sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang;
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.

Pag-ibig mo’y ipadama,
aawit kaming masaya.

Yamang itong buhay nami’y maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong
hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon,
kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon.

Pag-ibig mo’y ipadama,
aawit kaming masaya.

Kung umaga’y ipadama ang pag-ibig mo’t paggiliw
at sa aming buong buhay may galak ang awit namin.
Panginoon naming Diyos, kami sana’y pagpalain,
magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin.

Pag-ibig mo’y ipadama,
aawit kaming masaya.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Lagi tayong magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 24, 42-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya’y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan.

“Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang panginoon sa ibang mga alapin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun sa pagbabalik ng kanyang panginoon! Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, ‘Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon,’ at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapawa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon, at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 20, 2021 at 12:18 pm

PAGNINILAY: Malapit nang matapos ang Buwan ng Agosto, at papasok na tayo sa tinatawag na Buwan ng mga ‘bre,’ na kung saan marami tayong ipathahandaan para ipagdiwang ang Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa Panahon ng Pasko. Sa ating liturhiya, nagsisimula ang ating kalendaryo sa tinatawag na Panahon ng Adbiyento. Ang salitang “adbiyento” ay nagmula sa salitang Latino na ‘adventus,’ na may ibig sabihin na “pagdating”. Ginugunita ng Panahon ang Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkakatawang-tao na higit na 2,000 taon sa Bethlehem, (2) Ang Parousia sa katapusan ng mundo, na kung saan siya ang maghahatol sa lahat ng mga bansa at lahi, at (3) ang kanyang kaanyuhan sa ating mga pang-araw-araw na kapwa, o kaya ang pagpapakita niya sa mga tanda ng panahon.

Sa ating Unang Pagbasa (1 Tesalonica 3:7-13), hinikayat tayo ni San Pablo na maging matiyaga sa pananalangin na may pananampalataya sa kabila ng mga pagdurusa, dahil tayo ay tunay na nabubuhay dahil sa katatagan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang ating pagpupuri at pasasalamat sa kanyang paggabay at pagpapala ay dapat magsilbing inspirasyon upang maging kapwa din tayo sa ibang tao, na umapaw pa ang ating pag-ibig sa bawat nilalang ng Panginoong Diyos. Ito ang ating sanang disposyon habang nananabik tayo sa muling pagpaparito ng kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kahuli-huling araw.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 24:42-51), tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mga mabubuting lingkod na naghihintay sa kanilang Dakilang Amo kahit kinahuhuli ng gabi. Ang paghahandang pinag-uusapan ay sa labas at sa loob. Sa labas, kailangan natin maghanda sa mga hamon na haharapin natin, at sa loob, kailangan natin gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Sa ating paglakbay sa daang ito, maghanda tayo sa Pagdating ng ating Panginoon sa paghaharap sa mga hamon bawat araw at paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 26, 2021 at 9:00 am

Nakakalungkot pero ang social media ngayon lalo na ang facebook ay nagmistulang obituary page. Maya’t maya ay makikita kang nagpapalit ng profile pic nila ng itom o di kaya nama’y kandila na nangangahulugang may namatay sa mahal nya sa buhay. Ang buhay ng tao ay maigsi lamang at wala sinuman sa atin ang nakakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya nararapat na tayo ay maging handa, hindi sa pg iipon ng pera o insurance kundi maging handa ang kaluluwa sa pagharap sa lumikha. Ang pagbabago ay ngayon, simulan mo ngayon, wala tayo sa posisyon para sabihin natin na mahaba pa ang panahon sapagkat amg Diyos lamang ang makapagsasabi nito kapag niloob nya. Umpisahan mo ngayon sa pagsisi sa mga nagawang kasalanan, ihingi ito ng tawad kay Hesus at sikapin na talikuran na ang kasamaan bago dumating ang pagparito ng Panginoon upang masama kayo sa Paraiso at hindi sa paghihirap sa apot habang nangangalit ang iyong nga ngipin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: