Miyerkules, Agosto 25, 2021

August 25, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Luis
o kaya Paggunita kay San Jose de Calasanz, pari

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-first Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Louis, King (White)
or Optional Memorial of St. Joseph Calasanz, Priest (White)

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 2, 9-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Tesalonica

Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang Mabuting Balita.

Saksi namin kayo at gayun din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami’y naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay nang tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian.

Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos: nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos, at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito’y nakikita sa buhay ninyo mga sumasampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Saan ako magpupunta, upang ako’y makatakas?
Sa Banal mong Espiritu’y hindi ako makaiwas.
Kung langit ang puntahan ko, pihong ika’y naroroon,
sa Sheol ay naroon ka kung do’n ako manganganlong.

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan,
o kaya ang tirahan ko’y ang duluhan ng kanluran;
pihong ikaw ay naroon, upang ako’y pangunahan,
Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan.

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit,
padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid;
maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim,
at sa iyo yaong gabi’y parang araw na maningning.

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

ALELUYA
1 Juan 2, 5

Aleluya! Aleluya!
Lubos na magtatamasa
ng pag-ibig ng D’yos Ama
ang sumunod sa Anak n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 27-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ang katulad ninyo’y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo! Sa paningin ng tao’y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punung-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan.

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay nang matuwid. At sinasabi ninyo, ‘Kung kami sana’y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta.’ Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo’y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta! Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 20, 2021 at 12:13 pm

PAGNINILAY: Patuloy ang panunuligsa ni Hesus sa mga eskriba at Pariseo. Sa ating Ebanghelyo (Mateo 23:27-32), huling tinuligsa niya sila. Ang dahilan nito ay dahil sa kanilang pagpapakitang-tao na ugali. Naniniwala ang mga pinuno ng mga Hudyo na sila’y pinagpala at maliligtas dahil tingin nila’y malapit sila sa Diyos. Subalit kung inoobserbahan nila ang mga tradisyon nila, hindi nila sinusundan ang Kautusan ng Diyos. At gumawa sila ng 613 batas, ngunit hindi tinutupad ang mga ito. Tingin nila’y sapat na ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nagdadasal nga sila at nagpupulong sa mga sinagoga tuwing Araw ng Pamamahinga. Ngunit hindi nila lubos na tinutupad ang Kautusan ng Diyos. Binibigay nila ang mga ordinaryong Hudyo ng himutok na sundin ang mga ito. Pinatay din nila ang mga propeta ng Panginoon dahil hindi nila matanggap ang mga propesiya tungkol sa bayang Israel at sa Mesiyas. Kaya nga tinawag sila ni Hesus mga libingang pinuputi na bulok sa nilalaman.

Mga kapatid, nakita po natin kung anong merong ugali ang mga eskriba at Pariseo. Mismo silang nagbintang nga mga akusasyon kay Kristo para patayin siya ng mga Romano. Pero makalipas ng 37 taon, hinayaang ni Emperador Tito na wasakin at sungin ng mga Romano ang Lungsod ng Jerusalem dahil tunay ang propesiya at hinaing ni Hesus sapagkat hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mensahe ng kaligtasan. Kaya sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa, at isabuhay ang ating mga debosyon at tradisyon sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Chie Pablo August 25, 2021 at 4:44 am

Papuri sa Iyo Panginoon!
Sa ating buhay pananampalataya,ipinaaalala ng ebanghelyo na ang ating araw araw na pamumuhay ay dapat maging salamin ng kabutihan ng Diyos para sa atin,bilang mga anak Niya.
Ang pagsunod nawa natin sa Kanyang mga utos at katuruan ay tunay na maging angkop sa hunga na inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin,Amen.
Jesus,loobin Mo po na makita Ka sa aming buhay pananampalataya,amen.

Reply

Em August 25, 2021 at 8:00 am

Sa panahon natin ngayon na mas madaming oras na ang naigugugol natin sa social media. Na ang pananampalataya ay naiiwan na lamang sa gadget at ang pakgtulong ay para papurihan ng ibang tao. Mapaalalahanan sana tayo ng ebanghelyo natin ngayong araw na isaisip, isapuso at isagawa natin ang mga turo ng Panginoon. Huwag natin hangarin ang papuri ng tao sa ating mga gawa. Ang hangarin natin ay ang papuri ng Panginoon natin sa pagsunod natin sa kanya.

Panginoon mangyari nawa sa amin ang iyong kalooban. Amen.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 25, 2021 at 8:46 am

Ang hamon at aral ng ebenghelyo ngayon ay huwag tularan ang mga eskriba at pariseo na mga mapag imbabaw.
Hindi lahat ng nagsisimba tuwing linggo ay isinasapuso ang banal na piging, Nagsisimba para lamang ipakita sa kapitbahay na sya ay relihiyososo, paglabas ng simbahan ay nakakagawa o nag iisip na agad ng masama. Mayroon naman na mismong taong simbahan na mga nagseserve pero hindi nman tumutulong sa kanyang kapwa, pinag-uusapan ang buhay ng may buhay, nangangalunya at nakikipag away. Wag sana tayong ganito dahil tayo ay matatawag na mapag imbabaw.
Mayroon namang tumutulong sa kapwa para lamang puriin ng nakakakita. Hindi bukal sa kalooban na pgtulong at pakitang tao lamang para sumikat at hangaan. Wag din tayo tumulad sa ganito dahil matatwag din tayo ni Hesus na mapag imbabaw.
Mayroon nmang mahilig mangaral o di kaya’y mahilig magpost sa social media ng bible quotes o salita ng Diyos pero hindi kabaligtaran naman sa kanyang mga kilos o gawa. Wag din tayong tumulad dito at masasabi ni Hesus na tayo ay mapag imbabaw.
Lagi nating tatandaan ang aral tuwing Semana Santa, Maglimos ka, Magpenitensya, Manalangin ng hindi ipinapakita sa tao sapagkat kung ganon ay kinuha mo na ang iyong gantimpala sa lupa. Ngunit kung ikaw aya gagawa mg mabuti at hindi ipagyayabang tulad ng mga mapag imbabaw, ang gantimpala mula sa Diyos sa langit ang naghihintay sa iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: