Sabado, Agosto 21, 2021

August 21, 2021

Paggunita kay Papa San Pio X

Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Pius X, Pope (White)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17

Pagbasa mula sa aklat ni Ruth

Si Elimelec, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangala’y Booz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, “Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag.”

Sumagot si Noemi, “Ikaw ang bahala, anak.” Kaya’t si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Booz.

Nilapitan ni Booz si Ruth at kinausap: “Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas, at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan.”

Yumukod si Ruth, bilang pagbibigay-galang, at ang wika: “Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako’y dayuhan lamang.”

Sumagot si Booz: “Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala.”

Napangasawa nga ni Booz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan: “Purihin ang Panginoon! Binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata! Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang, na nagsilang sa bata, ay higit kaysa pitong anak na lalaki.” Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong, at inalagaang mabuti. Siya’y tinawag nilang Obed. Balana’y sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

ALELUYA
Mateo 23, 9b. 10b

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y may iisang Ama,
at guro nati’y iisa:
Si Kristo na Anak niya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. Kaya’t gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao; ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila’y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila’y pagpugayan sila sa mga liwasang-bayan, at tawaging guro. Ngunit kayo — huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong Guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Tagapagturo, ang Mesias. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpakakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 19, 2021 at 6:01 pm

PAGNINILAY: Ang Panginoong Hesus ay ang dakilang Mesiyas na nagligtas at nagturo sa atin ng daan patungo sa Diyos Ama. Ito ang kanyang paanyaya sa atin sa Ebanghelyo na ituring natin ang Diyos bilang iisang Ama, at siya bilang iisang Guro. Nagbabala siya na huwag tularan ang kapaimbabawan ng mga eskriba at Pariseo, na gumagawa lang ng mga rituwal ng Judaismo para lang magpasikat sa publiko. Sapagkat ang kanilang mga tunay na kulay ay maghangad ng masama sa kanilang kapwang Hudyo kahit sa labas ay parang marangal ang kanilang kasuotan at porma.

Ikinuwento ng Unang Pagbasa ang pagbibighani ni Ruth at Booz sa isa’t isa. Dahil kilala si Booz sa pamilya ni Noemi, parang katanggap-tanggap sa biyenan ni Ruth ang lalaking ito upang ipangasawa ang kanyang manugang. Bawat araw pumupunta si Ruth sa bukid upang mag-ani ng mga trigo para sa kanya at kay Noemi. Dito nagkatagpo ang dalawa, at ayon nga sa kwento,ay sa huli ay nagkatuluyan at nagkaroon pa ng anak. Kaya ang katauhan ni Ruth ay mahalaga dahil mula sa kanya at ni Booz ay si Haring David (anak ni Jesse, na anak ni Obed, na anak ng mag-asawang ito). At mula kay Haring David ay nagmula sa Hesus na ating Mesiyas. Ito ay kwento ng katapatan ng Diyos, na hinangad niya para sa tipang ginawa niya sa kanyang bayang Israel, na nagkaroon ng kaganapan sa katauhan ni Kristo nang ialay ang kanyang buhay sa Krus upang tayo ay maligtas at magkaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang ating pagkilala kay Hesus ay ang pagkatulad sa kanyang kababang-loob. Kung itinuturing natin siya na Panginoon ng ating buhay, maging matapat tayo sa kanya, lalung-lalo na sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. At nawa’y magkaroon tayo ng kabanalan na hindi humahangad na sumikat, kundi gumagawa ng kabutihan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 21, 2021 at 9:46 am

Humility ang hamon at aral sa atin ngayon ng ebanghelyo. Sa makabagong panahon amg social media ang may pinakamalakas na impluwensya sapagkat halos ang lahat ay nakatutok dito bata man o matanda, mahirap man o mayaman. Makakapanuod k ng mga pagawa ng kabutihan o pagiging relihiyoso na ipinagmamalaki nila sa facebook o youtube. Maganda ang kanilang hangarin ng pagtulong pero ang ipagmalaki ito sa tao ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Kapag ikaw tutulong o mananalangin hindi mo ito kailangan ipagsigawan upang bumilib o humanga ang ibang tao, sapagkat kapag ginawa mo ito ay tinanggap mo na ang gantimpala dito sa lupa. Pero kung ito ay hindi mo ipagyayabang at ililihim mo maging sa iyong matalik na kaibigan ay gantimpala mula langit ang naghihintay sa yo. Ang pagtulong o pagawa ng kahit anong kabutihan ay mula sa puso mo, dahil nais mo talagang tulungan ang kapwa mo dahil yun ang kautusan ng Diyos ang mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili at hindi pakitang tao lamang. Marami na akong nasaksihan lalo na ngayong pandemya, ang iba ay kakilala ko pa na mga namamayagpag sa negosyo, sikat at madaming pera ngunit gumuho dahil sa kayabangan at mapagmataas. Be humble mga kapatid, ang lahat ng mayron tayo ay kaloob ng Diyos at sa isang iglap lamang ay kayang bawiin ng Panginoon yan kung nanaisin nya. Ano man ang iyong katayuan ngayon.,,magpakababa ka…

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: